Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

941. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina, stran 2564.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 79/09, 98/13 in 36/14) se spremeni šesti odstavek 3. člena, ki po novem glasi:
»V okviru zavoda se kot posebna organizacijska enota oblikuje podjetniški inkubator.«
2. člen
V 5. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Zavod kot subjekt podjetniškega in inovativnega okolja izvaja naslednje naloge in programe podjetniškega in inovativnega okolja:
– promocija podjetniške kulture,
– povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in pokrajinski ravni,
– evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
– promocija inovativnosti in inovativne kulture,
– iskanje nosilcev novih poslovnih idej in izvajanje storitev za prepoznavanje in razvoj teh idej do stopnje odločitve za njihovo realizacijo,
– zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja,
– izvajanje storitev za podporo razvoju podjetij od poslovne ideje do ustanovitve in začetnega delovanja podjetij pod ugodnejšimi pogoji.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen, tako da po novem glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD (Uradni list RS, št. 69/07):
-----------------------------------------------------------------------
SKD    NAZIV
-----------------------------------------------------------------------
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 46.190 Ne specializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
G 47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih
     prodajalnah
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     s knjigami
G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     s časopisi in revijami
G 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     z glasbenimi in video zapisi
G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     s športno opremo
G 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
     z umetniškimi izdelki
G 47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
     prodajalnah
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z drugim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
     nastanitve
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj
J 59.140 Kinematografska dejavnost
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
     storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Dejavnost spletnih portalov
J 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J 63.990 Drugo informiranje
K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
     razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po Pogodbi
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     naravoslovja in tehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
     področ. naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem ali zakup
N 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko porabo v najem in
     zakup
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
     najem in zakup
N 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
     v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100 Dejavnosti pri iskanju zaposlitve
N 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
     dejavnosti
N 80.100 Varovaje
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentacije in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
     sposobnosti
N 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovito
     poslovanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
     področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
     področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
     in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.020 Dejavnost muzejev
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
     naravnih vrednot
R 92.002 Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
-----------------------------------------------------------------------
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Akti zavoda se uskladijo s tem odlokom v roku 60 dni od njegove uveljavitve, za kar je zadolžen direktor zavoda.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-33/2009
Črnomelj, dne 26. marca 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost