Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli, stran 2539.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 1. izredni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 91/01, 10/02).
2. člen
V odloku se v vseh členih, kjer se pojavlja besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
3. člen
V odloku se v vseh členih, kjer se pojavlja beseda »delavec« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena odloka tako, da se glasi:
»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bistrica ob Sotli ustanovi enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BISTRICA OB SOTLI, s sedežem Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli.«
5. člen
V 16. členu odloka se spremeni prvi odstavek 16. člena odloka tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:«
V 16. členu odloka se črta zadnja alinea.
V 16. členu odloka se pika na koncu zadnje alineje zamenja s podpičjem in dodajo tri nove alineje, ki glasijo:
»– izvajanje informacijsko turistične dejavnosti;
– izvajanje univerzalne poštne storitve;
– izvajanje druge poštne in kurirske dejavnosti.«
6. člen
V 20. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.«
7. člen
Spremeni se 21. člen odloka tako, da se glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj II. stopnje.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Naloge direktorja občinske uprave so:
– neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela delavcev občinske uprave,
– skrb za zakonitost in racionalnost dela občinske uprave ter za realizacijo sklepov občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta,
– razporejanje dela med javne uslužbence občinske uprave in skrb za delovno disciplino,
– izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– izdelava aktov s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest,
– organiziranje stikov z javnostjo,
– koordinacija dela z drugimi občinami,
– druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-02-01/IZ
Bistrica ob Sotli, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Bistrica Ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost