Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

973. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2624.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 6. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Šempeter - Vrtojba in ureja in določa način njihovega opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih služb določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
4. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
6. vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
4. člen
Gospodarske javne službe za zagotavljanje potreb po javnih dobrinah prebivalcev Občine Šempeter - Vrtojba se zagotavljajo v teritorialnem okviru Občine Šempeter - Vrtojba ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Šempeter - Vrtojba posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
6. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
7. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
C) V režijskem obratu:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
2. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
3. vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
7. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba. Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba ustanovi Svet uporabnikov. Svet uporabnikov sestavljajo predstavnika/ci Krajevnih odborov na območju Občine Šempeter - Vrtojba in en predstavnik/ca občinskega sveta.
14. člen
Pristojnosti Sveta uporabnikov so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Šempeter - Vrtojba in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 41/08, 42/09 in 101/11).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2015-14
Šempeter pri Gorici, dne 20. marca 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost