Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 5100-4/2015-1 Ob-1804/15 , Stran 601
Št. 5100-4/2015-1 Ob-1804/15
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 04/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00, RS-MP, št. 17/00), Protokola desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, podpisanega korespondenčno decembra 2013, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2017. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesece) v Republiki Sloveniji. Prednost bodo imeli projekti, v katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci obeh držav. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter – izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter – izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj mlajših raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnega programa Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni strani agencije in ga do 15. 6. 2015 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017 – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 15. 6. 2015 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski vodja in vodja projekta iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v BiH: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja Luka. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-17, z dne 2. 2. 2015. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2015. Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge projektov, ki jih bosta v sofinanciranje predlagala Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost Bosne in Hercegovine in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske in ki bodo ustrezali razpisnim kriterijem v Republiki Sloveniji. Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko navedejo mlajše raziskovalce, ki bi jih slovenska stran gostila za daljše obdobje (1-3 mesece). 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno 120.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hercegovini; – stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR; – mednarodne prevozne stroške za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob dodatno odobrenih daljših obiskih v Republiki Sloveniji. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017. 9. Način, oblika in rok za predložitev prijav 10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2015 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 15. 6. 2015 do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-BA-JR-Prijava/2015) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko enaki. (3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 15. 6. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15. 6. 2015, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 6. 2015 (poštni žig). 10.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih. (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 18. 6. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije. 12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2015. 13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.sii.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost