Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

976. Odlok o občinskih cestah v Občini Šentjur, stran 2630.

Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 101/13 – ZIPRS1415), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. seji dne 17. marca 2015 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Šentjur
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, prometno signalizacijo in prometno opremo, način in označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke in avtobusna postajališča, vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in ta odlok.
(2) Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
(3) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in pravila cestnega prometa.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa naslednje:
– občinske ceste na območju Občine Šentjur (v nadaljevanju: »občina«) in postopek kategorizacije občinskih cest,
– upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva,
– vzdrževanja občinskih cest,
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti po merilih z zakonodajo.
(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest lahko razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste in mestne ali krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Šentjur (v nadaljevanju: »občinski svet«) na predlog župana s sprejetjem posebnega odloka.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste lahko odloči občinski svet na predlog župana ali pa Vlada RS s sklepom, kjer je določena tudi njena kategorizacija.
(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se izvedejo po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(nekategorizirane ceste)
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest je lahko predmet pisnega dogovora med lastniki, občino in krajevno pristojno krajevno skupnostjo.
(3) Za promet na nekategoriziranih cestah, za katere dogovora o upravljanju ni, občina ne prevzema nobene odgovornosti.
(4) Priključki nekategoriziranih cest, za katere dogovor ni sklenjen, se smiselno označijo z napisno tablo z besedilom: »Nekategorizirana cesta – ni za javni promet, uporaba na lastno odgovornost.«
(5) Glede uporabe in prepovedanih ravnanj na nekategoriziranih cestah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro ali so v lasti občine, se smiselno uporabljajo določbe zakona in tega odloka, ki urejajo uporabo javnih cest in prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste.
9. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste v zasebni lasti, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
11. člen
(turistične, planinske in druge poti)
(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah, in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin oziroma nepremičnin, niso javne poti ali javne površine po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, jo mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa tudi iz drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih asortimentov in je vodena v evidencah gozdnih cest.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
12. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro lokalnega pomena, upravlja občinska uprava.
13. člen
(plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme občinski svet na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za sprejetje občinskega proračuna in je njegov sestavni del. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest pripravi občinska uprava v sodelovanju z vzdrževalcem občinskih cest.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
14. člen
(opravljanje strokovnih nalog na področju občinskih cest)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov,
2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest,
3. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
4. izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa,
5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest,
6. naloge v zvezi z investicijami občinske ceste,
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah,
8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov,
9. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino,
10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih,
11. izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih,
12. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
13. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
15. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
16. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu, kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom sosednjega zemljišča in investitorjem občinske ceste, ali na drug, z zakonom določen način, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
17. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene, tako da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
18. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Ob gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste, se preveri tudi morebitna graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen organ.
(3) Stroški projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
20. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Za gradnjo avtobusnih postajališč ob ali na občinskih cestah veljajo enaka določila kot za druge posege v varovalnem pasu občinskih cest, ki lahko vplivajo na stanje ali promet na občinskih cestah.
(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni organ, ob upoštevanju mnenj javnih prevoznikov in prometne policije.
21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali obcestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte ali naprave ob ali v cestnem telesu, o tem obvestiti in pridobiti pogoje oziroma soglasje pristojnega organa k predvidenem posegu najmanj 30 dni pred začetkom del in mu dati na razpolago načrte in podatke.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
22. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Gradnja občinske ceste se izvaja na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in objektov ob in na njej se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro lokalnega pomena in v lasti občine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah drugega poglavja tega odloka.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje cest ter organiziranje in vodenje njihovega obnavljanja.
24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Občinske kategorizirane ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati, tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
25. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in/ali obnovitvenih del na občinskih cestah je fizična ali pravna oseba, ki pridobi koncesijo, ali je izbrana po postopku in pod pogoji, ki so določeni v predpisih s področja javnih naročil.
(2) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje in obnovo občinskih cest delno ali v celoti izvaja Javno komunalno podjetje Šentjur, d. o. o.
(3) Občinski svet prenaša s tem odlokom na krajevno pristojne krajevne skupnosti redno letno vzdrževanje in obnovo vseh cest, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentjur kategorizirane kot javne poti.
26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni vzdrževalec občinske ceste višjega reda.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
27. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste preusmeri promet na državno cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
28. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice in drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) Zimsko službo izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest.
(3) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini, ki v tem primeru prevzame koordinacijo nad izvajanjem ukrepov zimske službe.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
29. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Župan lahko s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, v naslednjih primerih:
– če promet po cesti ni možen ali je možen samo promet posameznih vrst vozil,
– če bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste,
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno).
(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter sredstva javnega obveščanja najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih mora nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste je dovoljena le s soglasjem občinske uprave.
(3) Pristojna občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m.
31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telekomunikacijski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ter promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje ceste ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
32. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in občinsko upravo. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in občinsko upravo.
(4) Če je potrebno zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora upravljavec napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba javne površine)
(1) Dovoljenje pristojnega občinskega organa je potrebno tudi za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih površin, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in druga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslovanja;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(2) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste oziroma javne površine od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
34. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Poleg določil zakona o cestah, je še prepovedano:
– dostopati na cesto izven cestnih priključkov;
– ob izvajanju kmetijskih del na kmetijskih površinah obračati na cesti kmetijsko mehanizacijo in živali;
– odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje ali onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarjenje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
– poškodovati prometno signalizacijo;
– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami.
35. člen
(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto odteka voda ali vsuje sneg, pritrjene strešne žlebove in snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, ki segajo v svetli prometni profil, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti
36. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter v primeru zapore ceste prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
37. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava ob podanem mnenju krajevnih skupnosti, razen v primerih iz 29. člena tega odloka oziroma v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. Občinska uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
38. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.).
39. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje občinske uprave.
40. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz drugega odstavka 37. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na zapisnik pri županu.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
41. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je pristojen občinski inšpektor in občinski redar v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o javnih cestah, inšpekcijskem nadzoru in občinskem redarstvu.
(2) Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje;
– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR, če:
– brez soglasja napelje telekomunikacijske ali druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod ali druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);
– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali javni površini ali pa opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);
– pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest, občinske uprave ali policije o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v prvotno stanje (tretji in četrti odstavek 32. člena);
– postavi na površinah ob občinski cesti objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez dovoljenja občinske uprave (33. člen);
– začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (34. člen);
– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč ter snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik, občinsko cesto s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (prvi odstavek 35. člena);
– ne vzdržuje zemljišča ob občinski cesti ali pločniku (drugi odstavek 35. člena);
– brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (38. člen).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.
43. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. Če teh cest ne vzdržuje redno v skladu z letnim ali mesečnim planom.
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki in izrednih razmerah.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
IX. KONČNI DOLOČBI
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/99 in 108/07).
45. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015-2521
Šentjur, dne 17. marca 2015
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost