Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 430-20/2015 Ob-1801/15 , Stran 627
Št. 430-20/2015 Ob-1801/15
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2015
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev: 1. Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015, 2. Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2015, 3. Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2015. Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski del. II. Organizacija in izvedba prireditev obsega: Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015: – priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj, – zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca (glasbeni program se mora pričeti najkasneje ob 21. uri in trajati do 2. ure naslednjega dne), – hrana, pijača in morebitne potrebne prenočitve za glasbene izvajalce, prijava SAZAS, IPF, – zagotovitev in plačilo šotora, – ureditev prireditvenega prostora in postavitev šotora, – zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce prireditve, – zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in zdravstveni pomoči v času prireditve, – postavitev kresa in odvoz odpadkov (dogovor s Komunalo Zagorje), postavitev košev za odpadke, – zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin, – zagotovitev zadostnega števila miz in klopi za obiskovalce, – koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter – ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve. Prireditev mora biti izvedena na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi dne 30. 4. 2015. Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu 30. 4. 2015: – priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj, – zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca, – hrana, pijača in morebitne potrebne prenočitve za glasbene izvajalce, prijava SAZAS, – ureditev prireditvenega prostora, – zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce prireditve, – najem šotora za izvajanje gostinske dejavnosti, – zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in zdravstveni pomoči v času prireditve, – postavitev kresa in odvoz odpadkov (dogovor s Komunalo Zagorje), postavitev košev za odpadke, – zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin, – koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter – ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve. Prireditev mora biti izvedena na t.i. Čebinovem travniku v Kisovcu, 30. 4. 2015, s pričetkom ob 20. uri. Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje občank in občanov na Plešah, 1. 5. 2015: – organizacija in izvedba pohoda na Pleše, – priprava in prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj, – zagotovitev in plačilo glasbenega izvajalca (glasbeni program se mora pričeti najkasneje ob 11. uri in trajati do 17. ure), hrana in pijača za nastopajoče in goste, prijava SAZAS, – ureditev prireditvenega prostora, – zagotavljanje gostinske ponudbe za obiskovalce prireditve, – zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, zagotovitev redarske službe in zdravstvene pomoči v času prireditve, – zagotovitev in postavitev prenosnih WC kabin, – postavitev košev za odpadke, odvoz odpadkov (dogovor s Komunalo Zagorje), – koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter – ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve. Prireditev mora biti izvedena na Plešah dne 1. 5. 2015. III. Pogoji in merila: Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik prijavlja na več razpisnih prireditev, potem za vsako posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisanih prireditev. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali izvedbo programskega dela bodo izločene. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: – večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev, – program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije, – izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili – računi. IV. Okvirna višina sredstev: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prvomajskih prireditev znaša: – Za prireditev pod točko 1 – Osrednje kresovanje na igrišču Proletarec v Zagorju ob Savi, 30. 4. 2015: 4.500 € z vključenim DDV, – Za prireditev pod točko 2 – Kresovanje v Kisovcu, 30. 4. 2015: 2.250 € z vključenim DDV, – Za prireditev pod točko 3 – Prvomajsko srečanje na Plešah, 1. 5. 2015: 2.250 € z vključenim DDV. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditev, in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila (računi) iz prejšnje točke javnega razpisa in dostavi kopij računov in plačil izvajalcem najmanj v višini razpisanih sredstev. Rok za črpanje odobrenih sredstev ja najkasneje do 31. 5. 2015. Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditev Občina Zagorje ob Savi zagotavlja: – Brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, – Plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric, – Oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje. V. Rok za predložitev ponudb: Obravnavane bodo prijave, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene. Nepravočasne ali nepravilno opremljene prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in predložene do vključno dne 17. 4. 2015 do 12. ure po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali do tega dne in ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Prvomajske prireditve 2015«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov. Prijave bo po zaključku roka odprla in obravnavala pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prijav ne bo javno. VI. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan. VII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (1. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na tel. 03/565-57-20 (Petra Mars). S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost