Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

925. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2015, stran 2540.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 98. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 1. izredni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13, 21/14 in 94/14; v nadaljevanju odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto      |  Proračun|
|   |                      | april–junij|
|   |                      |    2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |   955.124|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   608.155|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   520.935|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   512.538|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    8.397|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   87.220|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   81.644|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     494|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.358|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     20|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    3.704|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   33.256|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   33.256|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   313.713|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   53.072|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   260.641|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.203.910|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   165.458|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   36.577|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |    5.819|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   113.508|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     999|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    8.555|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   304.935|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |     106|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   218.432|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   15.832|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   70.565|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   719.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   719.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   13.667|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |      0|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   13.667|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –248.786|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –248.786|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   248.786|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  1.014.963|
+------+-------------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Borovnica.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 dalje.
Št. 4100-0004/2014-2
Borovnica, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost