Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

N 39/2012 Os-1561/15 , Stran 643
N 39/2012 Os-1561/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki: 1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276 Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan, Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54, Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana, 12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54, Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana, 19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič, Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič, Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše, Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne 12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. V – 495/86 – M.M1., namesto razlastitve z dne 31. 12. 1986 sklenjena med prodajalci Alojz Kos, Alojzija Kos in Marjan Kos, vsi iz Ljubljane, stanujoči na naslovu Lahova pot 25 in kupcem Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana, Titova 64, v nadaljnjem besedilu: druga pogodbena stranka zastopana na podlagi pogodbenega razmerja po Zavodu za izgradnjo Ljubljane n. sol. o, TOZD Urejanje stavbnega zemljišča n. sub. o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 22, predmet pogodbe stanovanje št. 2 (sedaj ID 2) v pritličju, površine 76,00 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na Jamovi 54, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Alojzija Kosa, Jamova cesta 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 2. 2015

AAA Zlata odličnost