Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 430-1/2015/1 Ob-1776/15 , Stran 633
Št. 430-1/2015/1 Ob-1776/15
Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola Mozirje, ki jo zastopa ravnateljica Andreja Hramec, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 2. Prodaja se rabljeno vozilo – šolski kombi Volkswagen Transporter 2,5 TDI, letnik 2004, 234.500 prevoženih kilometrov, sedežev 8 + 1. 3. Premičnina se prodaja po ceni 6.500,00 EUR. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 4. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pisna kupoprodajna pogodba. 5. Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba), ali izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, ali izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev; – pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec (original); – potrdilo o plačani varščini; – pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb. 6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Osnovne šole Mozirje, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – šolski kombi« na naslov Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, najkasneje do ponedeljka, 20. 4. 2015, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene. Varščino je potrebno vplačati na TRR Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, št. 01279-6030670897, ki je odprt pri UJP OE Žalec, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – šolski kombi«. Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika – Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje ravnateljica. – Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v torek, 21. 4. 2015 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. – Premičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za premičnino. – Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Osnovna šola Mozirje lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti in povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 9. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. 10. Ogled premičnine in informacije – Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o premičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur osebno in na tel. 03/839-27-44 (kontaktna oseba: Helena Šosterič). – Ponudniki si lahko pred pripravo ponudbe predmet prodaje ogledajo na naslovu Osnovne šole Mozirje, vendar po predhodnem dogovoru. 11. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Osnovne šole Mozirje. 12. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Osnovne šole Mozirje: http://sola.os-mozirje.si (rubrika ŠOLA – javna naročila in objave), v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu osnovne šole.
Osnovna šola Mozirje

AAA Zlata odličnost