Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

898. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-F), stran 2457.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-30
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-F)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(izvrševanje uredb in mednarodnih sporazumov)
Ta zakon določa pristojne organe in njihova pooblastila ter naloge, nosilce javnih pooblastil, njihova pooblastila in način podelitve teh pooblastil ter uradne evidence in globe za prekrške za izvrševanje:
1. Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 561/2006/ES.
2. Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19); v nadaljnjem besedilu: Uredba 3821/85/EGS.
3. Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 165/2014/EU.
4. Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), Zakonom o ratifikaciji sprememb Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR) (Uradni list RS, – MP, št. 9/06), Uredbo o ratifikaciji 4. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS, – MP, št. 7/07) in z Uredbo o ratifikaciji 5. in 6. spremembe Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne prevoze (Uradni list RS – MP, št. 11/11); v nadaljnjem besedilu: AETR.«.
2. člen
V šestem odstavku 8. člena se v prvem stavku za besedo »delodajalec« dodata vejica in besedilo »na podlagi izjave voznika,« ter črta drugi stavek.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Potrdilo iz prejšnjega odstavka podpišeta delodajalec in voznik. Voznik mora to potrdilo imeti v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.«.
V desetem odstavku se črta besedilo »po zaporedju in letu izdaje«.
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(evidenca)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o tahografih in delavnicah, ki vsebuje podatke o:
– izdanih odobritvah delavnicam, skupaj s podrobnostmi o vseh spremembah odobritve in vso dokumentacijo, povezano s tem;
– izdanih dovoljenjih izvajalcem usposabljanja za tehnike delavnic;
– izdanih dovoljenjih za osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora;
– tehnikih, ki so zaposleni v delavnici in so usposobljeni za delo z zapisovalnimi napravami ter izpolnjujejo pogoje za izdajo kartic delavnic;
– upraviteljih, ki so zaposleni v delavnici in so odgovorni za varnost in shranjevanje ter delo z identifikacijskimi karticami delavnic;
– tahografih, ki vključujejo podatke o motornem vozilu, zapisovalni opremi in opravljeni storitvi.
(2) Podatke vnašajo v evidenco ministrstvo, delavnice za tahografe in izvajalci usposabljanja za tehnike delavnic za tahografe ter osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora.
(3) V evidenci iz prvega odstavka tega člena ministrstvo zaradi učinkovitega izvajanja nadzora nad delavnicami za spremljanje stanja v zvezi z delavnicami vodi naslednje osebne podatke: osebno ime, rojstni datum ter kraj stalnega in morebitnega začasnega bivališča tehnikov, zaposlenih v delavnici, iz četrte alinee prvega odstavka tega člena in upraviteljev iz pete alinee prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
16.a člen se črta.
5. člen
V osmem odstavku 17. člena se besedilo »prvem pododstavku petega odstavka 14. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »enajstem odstavku 8. člena tega zakona«.
6. člen
V tretjem odstavku 18. člena se za besedo »minister« dodata vejica in besedilo »in ima potrdilo o izobraževanju za digitalne tahografe, ki ne sme biti starejše od treh let.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Delodajalec mora zagotoviti, da se uporaba vozila na tahografu potrdi s prevoznikovo kartico na začetku in na koncu uporabe vozila, kot je to določeno v Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS.«.
7. člen
Napovedno besedilo prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »Izdajatelj kartic vodi evidenco izdanih kartic. Podatki v evidenci se vodijo in obdelujejo za namene postopkov izdajanja kartic in izvajanja nadzora. V evidenci se vodijo naslednji podatki:«.
Napovedno besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi: »o kartici pooblaščene uradne osebe nadzornega organa:«.
Za tretjo točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a o kartici nadzornega organa, ki je izdana organizacijski enoti organa:
– naziv nadzornega organa in organizacijske enote;
– naslov nadzornega organa;
– osebno ime pooblaščene (odgovorne) osebe;
– število kartic v posamezni organizacijski enoti;
– naslov, na katerega želi organizacijska enota nadzornega organa prejeti kartico;
– davčna številka;
– elektronski naslov;«.
Sedmi odstavek se črta.
8. člen
V 2. točki prvega odstavka 32. člena se besedi »Prometni inšpektorat« nadomestita z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet,«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če se ugotovi, da je zapisovalna naprava ali naprava za omejevanje hitrosti motena s pomočjo namenskih predmetov (npr. magnet), ali je z napravo povezana naprava, s pomočjo katere se beležijo napačni podatki te naprave, se vozilo izloči iz prometa do odstranitve teh predmetov oziroma naprav. Delavnica tak predmet ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja vozilo, odstrani iz vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, ki je odredila pregled naprave, tak predmet ali napravo zaseže in odredi uničenje. O zasegu se izda potrdilo.«.
9. člen
V prvem odstavku 36. člena se v napovednem besedilu za besedo »posameznik« doda besedilo »oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V šesti alinei se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– ki izda potrdilo iz šestega odstavka 8. člena tega zakona iz neupravičenih razlogov;
– ki ne izvaja hrambe v skladu z osmim odstavkom 8. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali drug mobilni delavec, ki poda neresnično izjavo o razlogih odsotnosti (šesti odstavek 8. člena) oziroma v vozilu nima potrdila o odsotnosti ali ga na zahtevo pristojnega organa ne predloži v pregled (sedmi odstavek 8. člena).«.
10. člen
V prvem odstavku 36.b člena se za besedilom »24-urno obdobje kršitve« dodata vejica in besedilo »vendar največ v višini 5.000 eurov,«.
V drugem odstavku se znesek »25 eurov« nadomesti z zneskom »40 eurov«, za besedilom »24-urno obdobje kršitve« pa se dodata vejica in besedilo »vendar največ v višini 2.500 eurov,«.
11. člen
Za 36.b členom se doda nov 36.c člen, ki se glasi:
»36.c člen
(prekrški)
(1) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne zagotovi potrditve uporabe vozila s prevoznikovo kartico na začetku in na koncu uporabe vozila v skladu s petim odstavkom 18. člena tega zakona.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
12. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(prekrški)
(1) S trikratno globo od globe, ki je predpisana za voznika po tem členu, vendar največ v višini 7.500 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov vožnje, v nasprotju s 6. členom Uredbe 561/2006/ES ali 6. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z enako globo, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov vožnje, v nasprotju s 6. členom Uredbe 561/2006/ES ali 6. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,
– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več kot dve uri,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do največ štirih ur,
– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od štirih ur do največ devetih ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do največ 14 ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov do največ desetih ur,
– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov od deset ur do največ 15 ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.«.
13. člen
V prvem odstavku 37.a člena se za besedilom »po tem členu,« doda besedilo »vendar največ v višini 7.500 eurov,«.
V napovednem besedilu tretjega odstavka se za besedo »globo« dodata vejica in besedilo »vendar največ v višini 2.000 eurov«.
14. člen
37.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»37.b člen
(prekrški)
(1) S trikratno globo od globe, ki je predpisana za voznika po tem členu, vendar največ v višini 7.500 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov počitka, v nasprotju z 8. členom Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z enako globo, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov počitka, v nasprotju z 8. členom Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,
– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dve uri,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni časa počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni časa počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do največ dveh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka od dve uri do štiri ure,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,
– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ treh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, od tri ure do devet ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, za več kot devet ur.
(6) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom druge alinee šestega odstavka in sedmim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo 40 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve tedenskega časa počitka, vendar največ v višini 2.000 eurov.
(7) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim a odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo 60 eurov za vsako začeto uro podaljšanja 12-dnevnega pravila izjeme glede tedenskega časa počitka, vendar največ v višini 2.000 eurov.«.
15. člen
V šestem odstavku 38. člena se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
16. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedilom »Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve neuporabe tahografa« dodata vejica in besedilo »vendar največ v višini 7.500 eurov,«.
V tretjem odstavku se za besedilom »Z globo 500 eurov se za vsako kršitev iz prvega odstavka tega člena,« doda besedilo »vendar največ v višini 5.000 eurov,«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Z globo 250 eurov se za vsako kršitev iz drugega odstavka tega člena,« doda besedilo »vendar največ v višini 3.000 eurov,«.
V petem odstavku se za besedilom »Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve« dodata vejica in besedilo »vendar največ v višini 2.000 eurov,«.
17. člen
40.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»40.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 7.500 eurov, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede delovanja tahografa oziroma uporabe tahografa v nasprotju s 13. členom Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, razen za kršitve iz drugega odstavka tega člena.
(2) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 7.500 eurov, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 13. členom Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če:
– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih dokumentov.
(3) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne upošteva predpisanega roka kontrole tahografa, določenega s prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS oziroma s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če je poteklo do vključno 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa.
(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne upošteva predpisanega roka kontrole tahografa, določenega s prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS oziroma s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če je poteklo več kot 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ 5.000 eurov, kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(8) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 5.000 eurov, kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih dokumentov.
(9) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(10) Z globo 250 eurov, se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.«.
18. člen
V tretjem odstavku 40.b člena se v napovednem besedilu besedilo »500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve« nadomesti z besedilom »4.000 do 8.000 eurov se«.
V šestem odstavku se znesek »8.000 eurov« nadomesti z zneskom »4.000 eurov«.
V sedmem odstavku se znesek »8.000 eurov« nadomesti z zneskom »4.000 eurov«.
19. člen
40.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»40.c člen
(prekrški)
(1) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali voznikovo kartico in so podatki berljivi.
(2) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ni zaprosil za zamenjavo voznikove kartice v sedmih koledarskih dneh.
(3) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali voznikovo kartico in podatki niso berljivi.
(4) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki ne vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali voznikovo kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta namenjena, so pa vsi podatki ohranjeni in berljivi.
(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali voznikovo kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta namenjena, in podatki niso ohranjeni, če napačno uporablja tahografski vložek oziroma voznikovo kartico.
(6) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s točko a petega odstavka 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če čas zapisa na vložku ne ustreza uradnemu času v državi registracije vozila.
(7) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s točko b petega odstavka 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če nepravilno uporablja preklopne mehanizme tahografa.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek niso vpisani kraj začetka in prenehanja uporabe tahografskega vložka, registrska številka vozila, končno stanje kilometrskega števca vozila in čas zamenjave vozila.
(9) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek niso vpisani datum začetka in prenehanja uporabe tega vložka ter začetno stanje kilometrskega števca vozila.
(10) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek nista vpisana ime in priimek.
(11) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če v tahograf ni vnesena oznaka države, v kateri voznik začne in konča svoje dnevno delo.
(12) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če voznik zavrne predložitev zahtevanih tahografskih vložkov, zapisov ali izpisov, če voznik ni zmožen predložiti tahografskih vložkov za tekoči dan in predhodnih 28 dni, če ni zmožen predložiti voznikove kartice, če jo ima, ter če ni zmožen predložiti ročnih zapisov in izpisov, izdelanih v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh, ali ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 8. člena tega zakona.
(13) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ne opravi ročnega vpisa na tahografski vložek oziroma v voznikovo kartico, ko je to zahtevano.
(14) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ne zagotovi ustrezne vstavitve tahografskega vložka ali voznikove kartice v ustrezno režo pri vožnji z več vozniki.«.
20. člen
V tretjem odstavku 40.č člena se v tretji alinei za besedo »napravo« doda besedilo »ali namenski predmet (npr. magnet)«.
V tretji alinei četrtega odstavka se za besedo »napravo« doda besedilo »ali namenski predmet (npr. magnet)«.
V petem odstavku se znesek »6.000 eurov« nadomesti z zneskom »5.000 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »8.000 eurov« nadomesti z zneskom »5.000 eurov«.
21. člen
40.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»40.d člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo tahografa ni bilo opravljeno pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici.
(2) Z globo 250 eurov se za vsak primer kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo tahografa ni bilo opravljeno na poti.
(3) Z globo 250 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 75 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če voznik ni označil vseh informacij za časovna obdobja, ki jih tahograf, medtem ko je bil okvarjen ali ni pravilno deloval, ni več pravilno zapisoval.
(6) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na začasnem vložku ni označena številka voznikove kartice oziroma ni imena oziroma številke vozniškega dovoljenja.
(7) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na začasnem tahografskem vložku ni podpisa.
(8) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve, vendar največ v višini 2.000 eurov, kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
KONČNA DOLOČBA
22. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/15-3/10
Ljubljana, dne 25. marca 2015
EPA 317-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost