Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

963. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2014, stran 2618.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Semič za leto 2014
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2014 izkazuje:
 
          Bilanca     Račun      Račun
          prihodkov    finančnih   financiranja
         in odhodkov v   terjatev     v EUR
           EUR    naložb v EUR
+--------------+----------------+-------------+-----------------+
|Prihodki   |  4.926.252,89|      /|    600.000,00|
+--------------+----------------+-------------+-----------------+
|Odhodki    |  5.183.862,31|      /|    141.712,80|
+--------------+----------------+-------------+-----------------+
|Presežek   |        /|      /|    458.287,20|
+--------------+----------------+-------------+-----------------+
|Primanjkljaj |   257.609,42|      /|        /|
+--------------+----------------+-------------+-----------------+
3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v višini 200.677,78 EUR, se poveča konto 9009 – Splošni sklad za drugo.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega računa.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Semič.
Št. 450-01/2015-12
Semič, dne 26. marca 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost