Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

948. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje, stran 2577.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, kriterije in merila za vrednotenje kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih sofinancira Občina Kočevje.
Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev, ki jih Občina Kočevje zagotavlja v občinskem proračunu za tekoče leto, namenjenih za kulturno dejavnost lokalnega pomena.
2. člen
Po tem pravilniku se sofinancira naslednja vsebina:
– glasbena, plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, likovna, fotografska, založniška (izdaja knjig in zgoščenk) filmska in multimedijska umetnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije in sicer le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih oziroma prireditvah s področja kulture,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture.
Kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
3. člen
Kot kulturni program, ki se sofinancira na podlagi tega pravilnika, se šteje izvajanje redne kulturne dejavnosti kulturnih društev in zvez društev.
Kot kulturni projekt, ki se sofinancira na podlagi tega pravilnika, se šteje posamezna kulturna aktivnost (predavanje, delavnica ali okrogla miza na temo kulture, enkratna prireditev, gostovanje, revije, nastop v tujini, izdaja knjige ali zgoščenke), ki je v interesu lokalne skupnosti in jo izvedejo upravičeni izvajalci iz 6. člena tega pravilnika.
4. člen
Za sofinanciranje kulturnih programov na podlagi tega pravilnika lahko konkurirajo društva in zveze društev, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti kulture in imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje storitev na področju kulture.
5. člen
Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti in imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje storitev na področju kulture,
– da izvajajo kulturni program, ki ga prijavljajo, že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljenega kulturnega programa,
– če so društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon, ki ureja društva,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki so predmet sofinanciranja, poročila o doseženih uspehih ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
6. člen
Za sofinanciranje kulturnih projektov na podlagi tega pravilnika lahko konkurirajo:
– pravne osebe, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi,
– posamezniki.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka lahko za sofinanciranje kulturnega projekta konkurirajo tudi javni zavodi in izvajalci kulturnih programov in sicer le za kulturne projekte, ki ne sodijo v njihovo osnovno dejavnost.
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Kočevje,
– če je posameznik, da je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– če je posameznik, ki opravlja samozaložniško dejavnost, da je vpisan v davčni register zavezancev, ki opravljajo samozaložniško dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izvedbo kulturnih projektov,
– da je izvedba kulturnega projekta, ki se prijavlja v javnem interesu. Šteje se, da je javni interes izkazan, če je kulturni projekt dostopen večjemu delu javnosti in se pri njegovem izvajanju promovira oziroma predstavlja Občina Kočevje.
II. POSTOPEK
8. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov se vsako leto zagotovijo v proračunu občine Kočevje, upravičencem pa se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
9. člen
Postopek razpisa in dodelitev finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov (v nadaljevanju besedila: javni razpis),
– odpiranje prejetih vlog,
– imenovanje komisije za strokovno presojo in ocenjevanje kulturnih programov in kulturnih projektov ter pripravo predloga sofinanciranja,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja odločb,
– sklepanje pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi sofinanciranih kulturnih programov in kulturnih projektov ter ugotovitev skladnosti s pogodbenimi obveznostmi ter nadzor nad porabo sredstev.
10. člen
Župan s sklepom izmed zaposlenih v občinski upravi imenuje tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa.
Postopek se uvede z objavo javnega razpisa.
Sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvirna višina proračunskih sredstev, izda župan.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način.
Župan lahko do izdaje odločbe iz 17. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo stranke se ji vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
11. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, pri katerem bodo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni prijavljeni kulturni programi oziroma kulturni projekti in sicer sorazmerno glede na število prejetih točk,
– področja oziroma vsebine, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– kriteriji oziroma merila, po katerih se bo posamezen kulturni program oziroma kulturni projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
12. člen
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
13. člen
Po preteku razpisnega roka Komisija odpre vse vloge, ki so pravočasno prispele na javni razpis.
Za vloge, ki so prispele po izteku razpisnega roka Komisija ugotovi, da so bile vložene prepozno in jih ne odpira.
Potem, ko Komisija vlogo odpre najprej ugotovi ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vlogo, ki ni bila vložena pravočasno ali je ni vložila upravičena oseba, direktor občinske uprave s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan.
Če je vloga formalno nepopolna, Komisija vlagatelja pozove, da jo dopolni. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali v skladu s pozivom, direktor občinske uprave vlogo s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan.
14. člen
Komisija za vse ostale vloge (ustrezne vloge) pripravi skupno poročilo, ki vsebuje navedbo prijavitelja in naslov kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, in ga skupaj z vlogami predloži Strokovni komisiji.
15. člen
Za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih programov oziroma kulturnih projektov ter pripravo predloga sofinanciranja župan imenuje šestčlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Strokovna komisija), ki je sestavljena iz:
– enega predstavnika občinske uprave,
– enega predstavnika Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
– treh predstavnikov društev, od tega enega za področje vokalne glasbe, enega za področje instrumentalne glasbe ter enega za ostala področja,
– enega predstavnika javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
Člani komisije morajo imeti izkušnje s področja ljubiteljske kulture, ne smejo biti predsedniki, zakoniti zastopniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo na razpisu. Predsednika komisije izmed članov imenuje župan.
16. člen
Strokovna komisija razvrsti vse prijavljene kulturne programe oziroma kulturne projekte glede na kriterije in merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa.
O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi Strokovna komisija poročilo, v katerem navede razloge za razvrstitev posameznega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo in v kakšni višini.
Strokovna komisija predlog posreduje direktorju občinske uprave.
17. člen
Na podlagi predloga Strokovne komisije direktor občinske uprave o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja, oziroma o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oziroma projekta.
Direktor občinske uprave je na predlog Strokovne komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.
Pravnomočna odločba iz prvega odstavka tega člena je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, ki jo sklene župan.
18. člen
V pogodbi o sofinanciranju, ki jo župan sklene z izbranimi izvajalci kulturnih programov in kulturnih projektov se opredeli izbran program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku sedmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
19. člen
S podpisom pogodbe iz 18. člena tega pravilnika se izvajalci zavežejo, da bodo v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljali Občino Kočevje in na njeno zahtevo najmanj enkrat v tekočem letu brezplačno sodelovati na občinskih prireditvah, katerih organizator je Občina Kočevje.
Upravičenec je dolžan Občini Kočevje v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna. Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve in dokazila o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna. Skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Kočevje lahko zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
20. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje kulturnih programov in kulturnih projektov so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov je izražena v točkah.
Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega prijavitelja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 6/02).
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha mandat članom Komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte Občine Kočevje, ki je bila imenovana s sklepom župana št. 410-26/2011-1503 z dne 27. 6. 2011.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015-2102
Kočevje, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost