Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

927. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014, stran 2544.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Celje za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-18/2015
Celje, dne 24. marca 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost