Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

939. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2014, stran 2561.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je občinski svet na 5. seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Zaključni račun proračuna občine    |      EUR|
|   |izkazuje                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |Prihodki skupaj             | 11.585.714,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |Odhodki skupaj             | 11.554.016,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |Proračunski presežek (I.-II)      |   31.697,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja|       0|
|   |kapitalskih deležev           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih |       0|
|   |deležev                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in sprem.  |       0|
|   |kapit. deležev             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |Zadolževanje              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |Odplačila dolga             |   360.855,07|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |Zmanjšanje sredstev na računih     |   329.157,36|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |Neto odplačilo dolga (VII.-VIII.)    |   360.855,07|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –31.697,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12.   |   659.354,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2013
Črnomelj, dne 26. marca 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost