Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

928. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje, stran 2545.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 8. in 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15), 3. in 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12), 3. člena Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
1. člen
V Odloku o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Uradni list RS, št. 33/92, 82/04, 99/12 in 4/13, v nadaljevanju: odlok) se besedilo 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) ZD Celje samostojno razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti kot javne službe (presežek iz javne službe). Presežek iz javne službe sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ZD Celje ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti, ki ni javna služba (presežek iz tržne dejavnosti), zmanjšan za znesek sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, določen v skladu z veljavnimi predpisi, se lahko prenese v proračun ustanovitelja na podlagi sklepa ustanovitelja.
(3) Presežek, prenesen v proračun ustanovitelja, se lahko porabi tudi za opravljanje in razvoj drugih negospodarskih dejavnosti.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Neporabljeni presežek iz tržne dejavnosti, ki ga je ZD Celje ustvaril do vključno 31. 12. 2014, zavod prenese v proračun ustanovitelja, najkasneje do 30. 6. 2015, na podlagi tega odloka.
3. člen
ZD Celje mora uskladiti Statut ZD Celje z določili tega odloka najkasneje v tridesetih dneh od pričetka veljavnosti tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-4/2013
Celje, dne 24. marca 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost