Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

943. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 2565.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), določil Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj.
(2) Občina Črnomelj s tem pravilnikom usmerja finančna sredstva za posamezne ukrepe z namenom uresničevanja ciljev pospeševanja razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, ki so spodbujanje:
– naložb v dejavnosti podjetništva in obrti, ki ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete ter povečujejo konkurenčnost gospodarstva;
– uvajanja novih in posodobljenih tehnologij (produktivnejših, racionalnih, energetsko varčnih, ekološko varnejših);
– večanja kakovosti proizvodov in storitev;
– ohranjanja in razvijanja gospodarstva;
– rasti malih podjetij ter samostojnih podjetnikov;
– odpiranja novih delovnih mest.
(3) Finančna sredstva, ki jih prištevamo med državne pomoči, je možno podeliti v primeru, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladujejo nad negativnimi.
(4) Sredstva za razvoj in pomoč ter upravičeni stroški za dodelitev pomoči so namenjena za naslednje ukrepe:
a) subvencioniranje obrestne mere,
b) sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj,
c) sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju Občine Črnomelj,
d) sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
e) spodbujanje socialnega podjetništva,
f) brezplačna uporaba nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj,
g) prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo,
h) oddaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo,
i) odmera komunalnega prispevka za zemljišča, ki niso zajeta v 21. členu tega pravilnika.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »Upravičeni stroški« so stroški za katere se lahko dodeljuje pomoči.
2. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od (a) do (d) 2. točke prvega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
3. člen
(skladnost z veljavno zakonodajo)
Pomoči iz tega pravilnika se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
4. člen
(viri financiranja)
Sredstva za razvoj gospodarstva, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna.
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
a) samostojni podjetniki posamezniki,
b) mikro gospodarske družbe,
c) majhne gospodarske družbe,
d) srednje gospodarske družbe,
e) velike gospodarske družbe,
f) socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
g) nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v Zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena,
h) drugi subjekti, registrirani po drugih predpisih, s sedežem v Občini Črnomelj, če je to v posameznem ukrepu posebej navedeno glede na določila posameznega ukrepa.
(2) Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij navedena v veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah.
(3) Navedeni upravičenci iz prvega odstavka tega člena morajo imeti sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj. Do sredstev je opravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, kolikor ima poslovno enoto v Občini Črnomelj, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim bivališčem v Občini Črnomelj in investira na območju Občine Črnomelj. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Črnomelj.
(4) Pomoč se prednostno dodeli prosilcem, ki vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
6. člen
(omejitve)
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
b) so na dan oddaje vloge v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in je zoper prijavitelja tak postopek začet oziroma je prijavitelj kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem ter v primeru če je prijavitelj kaznovan oziroma je zoper njega začet kazenski postopek,
c) so na dan oddaje vloge v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, oziroma je začet tak postopek zoper prijavitelja,
d) so na dan oddaje vloge opredeljeni kot podjetja v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
e) so za isti namen že prejeli sredstva bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov,
f) na dan oddaje vloge nimajo poravnanih obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov.
Neizpolnjevanje katerega koli od navedenih pogojev je razlog za zavrnitev vloge. Če se ugotovi, da prijavitelj, na dan oddaje vloge ni izpolnjeval vseh navedenih pogojev, se vloga kot nepopolna zavrne oziroma je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vročitve sklepa o njihovem vračilu.
(2) Pomoč ni dovoljena pri izvozu oziroma za dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana s količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(5) Skupna vrednost dodeljene pomoči, enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
(6) Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja dovoljena meja pomoči do 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.
7. člen
(obveznosti dajalca pomoči)
(1) Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika o višini pomoči ter da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(2) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen
(oblike in kumulacija pomoči)
(1) Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne ukrepe v obliki dotacij oziroma subvencij.
(2) Zagotavljanje integriranih storitev, pri čemer je dejanski prevoz le element, kot so selitvene storitve, poštne ali kurirske storitve, se ne štejejo za prevoz storitev.
(3) V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
(4) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.
(5) Pri kumulaciji pomoči je potrebno upoštevati naslednje:
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kmulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
– pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo ''de minimis'', dodeljeno v skladu z drugimi uredbami ''de minimis'' do ustrezne zgornje meje (200.000,00 oziroma 100.000,00 EUR).
II. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
9. člen
(višina in razdelitev sredstev po ukrepih)
(1) Višina sredstev za izvedbo vseh ukrepov skupaj se za vsako leto določi s proračunom Občine Črnomelj.
(2) Razdelitev sredstev po posameznem ukrepu se določi z javnim razpisom.
10. člen
(način in obdobje dodeljevanja pomoči)
(1) Pomoči se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga pripravijo strokovne službe Občine Črnomelj, v skladu s tem pravilnikom in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. V javnem razpisu se podrobneje določijo ukrepi, kriteriji in merila ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Župan Občine Črnomelj s sklepom imenuje komisijo za obravnavo prispelih vlog na javni razpis. Komisija, ki jo predlaga župan, šteje tri člane:
– en predstavnik pristojnega Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,
– en predstavnik območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj in
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje malega gospodarstva.
(3) Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge pripravi predlog o dodelitvi sredstev ga posreduje županu v odločitev. Župan s sklepom potrdi razdelitev sredstev na podlagi katerega se izdajo sklepi o dodelitvi sredstev posameznim upravičencem, in sicer najpozneje v 15-ih dneh po sprejemu odločitve.
(4) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema odločitve. Odločitev župana je dokončna, je pa možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
(6) Obdobje porabe sredstev se določi v javnem razpisu.
11. člen
(javni razpis za ukrepe za pospeševanje razvoja malega gospodarstva)
(1) Javni razpis objavi Občina Črnomelj na svojih uradnih spletnih straneh in na drug krajevno običajen način skladno s pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih. Javni razpis pred objavo obravnava in potrdi pristojni Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov določene v tem pravilniku.
(3) Javni razpis mora vsebovati vse elemente kot jih določajo veljavni predpisi, ki določajo postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije.
(4) Z javnim razpisom se lahko določi maksimalna oziroma minimalna vrednost pomoči za posameznika.
(5) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za posamezen ukrep za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, se le-ta prerazporedijo na druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. O prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
(6) Z vsakoletnim javnim razpisom se za posamezni ukrep določijo tudi:
– podrobnejši pogoji, merila, prioritete in ostala zahtevana dokumentacija ter
– ostale omejitve in prednosti pri obravnavanju vlog.
12. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi sklepa o dodeljenih sredstvih upravičenec z občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
(2) V pogodbi se natančnejše opredelijo:
– višina in namen za katera so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– možnost za preverjanje namenske porabe sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
(zahtevana obvezna dokazila)
(1) Upravičenci oddajo vloge na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, kateri priložijo obvezna dokazila kot so:
– pisna izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– pisna izjava o vseh drugih pomočeh ''de minimis'', ki jih je upravičenec prejel na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb ''de minimis'' v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisna izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisna izjava oziroma zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči ''de minimis'', ne bo presežena zgornja meja ''de minimis'' pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisna izjava, da organizacija ne posluje z žigom, kolikor kot pravna oseba ne posluje z žigom,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (npr. obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– finančni izkazi o poslovanju.
14. člen
(splošna določila za dodelitev sredstev)
(1) Splošna določila, na osnovi katerih se dodeljujejo sredstva za ukrepe iz tega (III.) poglavja:
a) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
b) Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja. Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
c) Obdobje upravičenosti stroškov se določi v javnem razpisu.
d) Upravičeni prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
e) DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.
f) Ukrep subvencioniranje obrestne mere sodi v instrument – Subvencioniranje obrestne mere, ostali ukrepi pa v instrument – Dotacije.
g) Upravičeni prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
h) Vlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
i) Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
15. člen
(ukrep A: subvencioniranje obrestne mere)
(1) Namen ukrepa:
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske dolgoročne kredite ter finančne najeme – leasing (krediti za obratna sredstva niso predmet financiranja) najete za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov) za dobo najmanj treh let.
(2) Predmet ukrepa:
– subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila (investicijski krediti in finančni najemi).
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe ter
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Črnomelj vsaj 3 leta po končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški nakupa opreme za opravljanje dejavnosti in stroški nakupa opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij z namenom odpiranja novih delovnih mest.
(7) Višina pomoči:
Obrestna mera se lahko subvencionira v višini 50 % izhodiščne obrestne mere za posamezen kredit oziroma najem.
(8) Obvezna dodatna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:
– s strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original kreditno pogodbo oziroma finančni najem,
– kratek opis namena najema kredita ali finančnega najema, če le-ta ni razviden iz priloženih pogodb,
– amortizacijski načrt za odobreni kredit oziroma finančni najem, ki je predmet vloge,
– kopije dokazil ali potrdila posojilodajalca o že plačanih obrestih v obravnavnem letu,
– kupoprodajno pogodbo, predračune ali račune če gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno dovoljenje za nameravano izvedbo investicije (gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov),
– fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje če gre za odpiranje novih delovnih mest,
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.
16. člen
(ukrep B: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj)
(1) Namen ukrepa:
Povečati gospodarsko moč in s tem zaposlitvene možnosti v občini, s ciljem zaustavitve demografskega praznjenja tako mestnega središča, kot tudi celotnega mesta Črnomelj. Namen ukrepa je tudi večanje konkurenčnosti gospodarstva ter večanje števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in delovnih mest za visoko izobražen kader.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, ki niso v lasti Občine Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe,
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) ter
– v skladu s točko h) 5. člena tega pravilnika tudi druge osebe zasebnega prava, ki svojo dejavnost opravljajo v mestu Črnomelj.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za najem poslovnih prostorov v mestu Črnomelj, in sicer za tiste dejavnosti, kot so za posamezno območje opredeljene kot dovoljene v prostorskih aktih Občine Črnomelj.
– pomoč se ne dodeli za najem poslovnih prostorov na območju poslovnih con, ki se nahajajo v mestu Črnomelj.
– upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem ukrepu, mora opravljati dejavnost ter ohraniti število in strukturo zaposlenih, predvidenih v poslovnem načrtu, vsaj še tri leta po zadnji pridobitvi subvencije. V primeru kršenja tega določila, je upravičenec dolžan vrniti dodeljeno pomoč, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva plačila.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– del stroškov najemnine.
(7) Višina pomoči:
Maksimalna možna višina pomoči je lahko do 50 % vrednosti osnove za dodelitev pomoči, ki izhaja iz višine ekonomske cene izračunane na velikost uporabnih površin poslovnega prostora.
Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na m2, ali na podlagi izračunane višine najemnine za vsak poslovni prostor posebej po veljavnem Odloku o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– najemno pogodbo za poslovni prostor in
– poslovni načrt, ki mora vsebovati točne podatke o upravičencu, podjetju, dosedanjem in bodočem poslovanju ipd.,
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.
17. člen
(ukrep C: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju Občine Črnomelj)
(1) Namen ukrepa:
Povečati gospodarsko moč in s tem zaposlitvene možnosti v poslovnih conah na območju občine, s ciljem spodbujanja zasedenosti poslovnih con. Namen ukrepa je spodbujanje selitev posameznih podjetij iz stanovanjskih območij, ki nakazujejo razvoj in potrebe po večjih poslovnih prostorih.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju Občine Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe ter
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– Pomoč se dodeli za najem poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju Občine Črnomelj, in sicer za dejavnosti, kot so v posamezni poslovni coni opredeljene kot dovoljene v prostorskih aktih Občine Črnomelj.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem ukrepu, mora opravljati dejavnost ter ohraniti število in strukturo zaposlenih, predvidenih v poslovnem načrtu, vsaj še tri leta po zadnji pridobitvi pomoči. V primeru kršenja tega določila, je upravičenec dolžan vrniti dodeljeno pomoč, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva plačila.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški dela najemnine.
(7) Višina pomoči:
Maksimalna možna višina pomoči je lahko do 50 % vrednosti osnove za dodelitev pomoči, ki izhaja iz višine ekonomske cene izračunane na velikost uporabnih površin poslovnega prostora.
Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na m2, ali na podlagi izračunane višine najemnine za vsak poslovni prostor posebej po veljavnem Odloku o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– najemno pogodbo za poslovni prostor in
– poslovni načrt, ki mora vsebovati točne podatke o upravičencu, podjetju, dosedanjem in bodočem poslovanju ipd.,
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.
18. člen
(ukrep D: sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov priprave in izdelave projektne in investicijske dokumentacije lokalnega in regionalnega značaja za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma tehnološke posodobitve.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje dela upravičenih stroškov investicijske in razpisne dokumentacije.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe ter
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelana investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet prijave na državni oziroma mednarodni javni razpis.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– Stroški za pripravo projektov, ki so predmet prijave na državne ali mednarodne razpise.
(7) Višina pomoči:
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, vendar ne več kot 2 % od celotne vrednosti investicije.
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje in dokazila o plačilu stroškov priprave le-te,
– predstavitev projekta, ki je predmet prijave na razpis,
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.
19. člen
(ukrep E: spodbujanje socialnega podjetništva)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih socialnih podjetij.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje materialnih investicij (stroškov za adaptacijo oziroma prenovo poslovnih prostorov in nakup opreme za opravljanje osnovne dejavnosti).
(3) Upravičenci:
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– socialno podjetje mora imeti pridobljen status socialnega podjetja (vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo),
– socialno podjetje mora vsaj 3 leta po opravljeni adaptaciji oziroma nakupu opreme uporabljati (prostore ali opremo) in jo ne sme prodati ali oddati v najem,
– ureditev prostorov oziroma nakup opreme, morajo biti v uporabi na območju Občine Črnomelj,
– socialno podjetje mora začeti uporabljati prostore oziroma nabavljeno opremo najkasneje 6 mesecev po adaptaciji oziroma nakupu opreme in prejemu sredstev.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov in
– stroški nakupa opreme za opravljanje osnovne dejavnosti podjetja.
(7) Višina pomoči:
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– dokazilo o obstoju pravne osebe (npr. fotokopija odločbe o registraciji socialnega podjetja oziroma akta o ustanovitvi);
– dokazilo o nastanku upravičenih stroškov in njihovem plačilu.
III. DRUGI UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI ČRNOMELJ
20. člen
(ukrep F: brezplačna uporaba nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj)
(1) Namen ukrepa:
Ustvarjanje podpornega okolja, omogočanje delovanja ter zmanjševanje stroškov socialnim podjetjem, pri zagotavljanju prostorov za svoje delovanje.
(2) Predmet ukrepa:
– brezplačna uporaba nepremičnega premoženja (zemljišče ali poslovni prostor) v lasti Občine Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v Zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
(4) Oddaja v brezplačno uporabo se izvede skladno z določbami veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in določbami veljavne Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.
21. člen
(ukrep G: prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo)
(1) Namen:
Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na lokacijah poslovnih con. Ukrep je namenjen podjetjem, ki na novo načrtujejo odpiranje dejavnosti ali širijo obseg dejavnosti v Občini Črnomelj in podjetjem, ki imajo prostorske omejitve na obstoječih lokacijah svoje dejavnosti z namenom spodbujanje preselitve le-te v primeru načrtovanja razširitve ali spremembe dejavnosti.
(2) Predmet ukrepa:
– znižanje kupnine oziroma prodaja pod ocenjeno vrednostjo za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe,
– srednje in velike gospodarske družbe,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v Zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
(4) Pogoji za nakup nepremičnega premoženja:
Nepremično premoženje v lasti Občine Črnomelj se lahko proda pod ocenjeno vrednostjo samo v primerih, kadar gre za prodajo nepremičnin v lasti Občine Črnomelj, ki so skladno s prostorskimi akti Občine Črnomelj namenjene razvoju ali dejavnosti industrijsko obrtnih con ter ob izpolnjevanju pogojev določenih v objavi javnega zbiranja ponudb zaradi uresničevanja razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti.
(5) Upravičeni stroški
– stroški nakupa nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj.
(6) Višina pomoči:
– znižanje kupnine v višini do 50 % ocenjene vrednosti nepremičnega premoženja.
(7) Nepremično premoženje v lasti Občine Črnomelj se lahko proda ali menja pod ocenjeno vrednostjo skladno z določili veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
22. člen
(ukrep H: oddaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo)
(1) Namen:
Namen ukrepa je zagotavljanje podpornega in poslovnega okolja pod ugodnejšimi pogoji in s tem spodbujanje posameznih podjetij, da svoje proizvodne in poslovne dejavnosti načrtujejo na lokacijah poslovnih con. Ukrep je namenjen podjetjem, ki na novo načrtujejo odpiranje dejavnost ali širijo obseg dejavnosti v Občini Črnomelj in podjetjem, ki imajo prostorske omejitve na obstoječih lokacijah svoje dejavnosti z namenom spodbujanje preselitve le te v primeru načrtovanja razširitve ali spremembe dejavnosti.
(2) Predmet ukrepa:
– znižanje najemnine za nepremično premoženje v lasti Občine Črnomelj.
(3) Upravičenci
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe,
– srednje in velike gospodarske družbe,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v Zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
(4) Pogoji za najem nepremičnega premoženja:
Nepremično premoženje občine, ki je namenjeno poslovni dejavnosti domače in umetnostne obrti ter kulturni dejavnosti in ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem pod ocenjeno vrednostjo, pri čemer je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba, skladna z razvojnim programom samoupravne lokalne skupnosti.
(5) Upravičeni stroški
– stroški najema za nepremično premoženje v lasti Občine Črnomelj.
(6) Višina pomoči:
– znižanje najemnine v višini do 50 % ocenjene vrednosti najema nepremičnega premoženja.
(7) Nepremično premoženje v lasti Občine Črnomelj se lahko odda pod ocenjeno vrednostjo na podlagi določil veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
23. člen
(ukrep I: odmera komunalnega prispevka za zemljišča, ki niso zajeta v 21. členu tega pravilnika)
(1) Namen:
Večanje gospodarske moči občine in s tem zaposlitvenih možnosti, s ciljem preprečiti demografsko praznjenje podeželja ter vzpostaviti ugodnejše okolje za pritegnitev investitorjev in razvoj podjetništva.
(2) Predmet ukrepa:
– delna oprostitev plačila komunalnega prispevka.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe,
– srednje in velike gospodarske družbe,
– socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
– nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.
(4) Pogoji, merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka, višina pomoči ter način izvajanja ukrepa so določeni neposredno z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj in Pravilnikom o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj.
(5) Zemljišča, ki jih imajo v lasti upravičenci do znižanja komunalnega prispevka, morajo biti z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Črnomelj, ki pa ne smejo biti pridobljena na način opredeljen v 21. členu tega pravilnika.
(6) Upravičeni strošek:
– delna oprostitev plačila komunalnega prispevka.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
24. člen
(namenska poraba sredstev)
(1) Upravičeni prejemnik, za katerega se ugotovi, da je sredstva porabil nenamensko, oziroma del ni izvršil v skladu z vlogo in podpisano pogodbo, je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev s strani občine do dneva vračila. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
(2) Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more kandidirati na javnih razpisih, ki jih bo po ugotovitvi dejstev iz prvega odstavka tega člena, objavila Občina Črnomelj v naslednjih treh proračunskih letih.
25. člen
(nadzor)
(1) Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja pristojni občinski organ.
(2) Upravičenec je dolžan Občini Črnomelj povrniti nenamensko porabljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je preskočil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na vlogi,
– da je upravičenec odtujil (prodal) investicijsko opremo, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in je ni nadomestil s sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
(3) Upravičenec, ki ustreza kateremukoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
(4) O višini dodeljenih sredstev za tekoče leto se seznani Občinski svet Občine Črnomelj na prvi naslednji seji po tem, ko so sredstva dodeljena s sklepi župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(obvezujoča določba)
(1) Zgornje višine intenzivnosti pomoči za posamezni ukrep, določene po tem pravilniku, veljajo ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
(2) Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07, 31/08, 48/12 in 73/12).
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Črnomelj, dne 27. marca 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti