Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 430-0009/2015-173 Ob-1781/15 , Stran 617
Št. 430-0009/2015-173 Ob-1781/15
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje časa v okviru šole. V okviru tega razpisa so razpisane teme: Pod sklop I – samo za osnovne šole in glasbeno šolo iz Mestne občine Murska Sobota – udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene učence, – udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih, – program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra ..., – sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij, – vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov, – organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih športnih programov in tekmovanj, – vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije, – organizacija taborov, – revije in tekmovanja glasbenih šol, – organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...), – sodelovanje z drugimi šolami. Pod sklop II – Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s osnovnošolsko populacijo določene programe: – izvajanje programa razširjene dejavnosti, krožkov, delavnic, interesnih dejavnosti, taborov, tekmovanj, ki ne spadajo v redni program osnovne šole, – organizacija glasbenih prireditev (koncertov, taborov in delavnic ...), – sodelovanje z drugimi šolami. Pod sklop III – za predšolske otroke: – sodelovanje predšolskih otrok na krožki, interesnih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij, – vključevanje predšolske otroke in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov, – organizacija in vključevanje predšolskih športnih programov in tekmovanj, – vključevanje predšolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije, – organizacija taborov. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – Osnovne šole in Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota; – Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh programov si morajo k vlogi pridobiti vsaj eno soglasje ravnateljev osnovnih šol. 3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 15. 12. 2015, – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota, – fotokopija letnega poročila za leto 2014 (zaključni račun), – vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 46/11-UPB2). 4. Merila za izbor vlog – ustreznost vsebine, – ustreznost finančne konstrukcije. 5. Okvirna višina sredstev Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost znaša do: Sklop I) 23.000,00 EUR Sklop II) 5.000,00 EUR Sklop III) 13.500,00 EUR 6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena do 15. 12. 2015. 7. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno 4. 5. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: » Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto 2015 – Sklop I, ali Dodatna oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto 2015 – Sklop II, ali Dodatna oziroma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto 2015 – Sklop III 8. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 7. 5. 2015. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. 9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, – vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota. Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost