Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

984. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2014, stran 2647.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žiri za leto 2014
1. člen
Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2014 znašajo:
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 4.483.881,56|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.964.973,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.271.932,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.841.933,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  383.036,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   46.963,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  693.040,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   64.636,76|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.349,62|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   5.607,11|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  522.334,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   98.112,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    701,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    701,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  518.206,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   81.157,86|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  437.048,84|
|   |proračuna iz evropskih sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.890.864,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.354.050,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  307.930,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.426,03|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  885.696,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   11.997,03|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  100.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.377.191,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   24.920,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  680.276,71|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  184.583,96|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  487.410,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.006.631,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.006.631,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  152.991,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav., fiz. |   76.226,16|
|   |os.,                   |       |
|   |ki niso prorač. upor.          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   76.765,12|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  593.017,16|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   10.000,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   10.000,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |   10.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |  –10.000,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  252.618,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  252.618,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  252.618,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  330.399,02|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –252.618,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –593.017,16|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  485.542,02|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +|  485.542,02|
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-1/2015-2
Žiri, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost