Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

909. Pravilnik o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov, stran 2471.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja
P R A V I L N I K
o posredovanju podatkov Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in uporabi teh podatkov
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa opredelitev podatkov, način posredovanja podatkov ter način uporabe podatkov za oblikovanje prijave o osnovah, ki jih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) posredujeta Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(opredelitev podatkov za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za delavce v delovnem razmerju)
(1) Finančna uprava na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja in podatkov iz obračuna prispevkov zavodu posreduje podatke, ki jih zavod potrebuje za oblikovanje prijave podatkov o osnovah ter spremembe teh podatkov. Finančna uprava posreduje zavodu naslednje podatke:
– podatke o zavezancu za vlaganje obračuna davčnega odtegljaja in iz obračuna prispevkov (naziv in davčna številka);
– podatke o zavarovancu (prejemniku dohodka) za katerega je bil vložen obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov (osebno ime in davčna številka);
– podatke o obdobju, za katerega je bil vložen obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov;
– podatke o osnovi za prispevke;
– podatke o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– podatke o vrstah dohodka iz obračuna davčnega odtegljaja;
– podatke iz knjigovodske evidence o obračunanih prispevkih in o stanju njihove neporavnanosti oziroma odpisanosti;
– podatke, potrebne za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju, določene v pravilniku, ki ureja vsebino in obliko obračuna davčnih odtegljajev ter način predložitve davčnemu organu.
(2) Finančna uprava na podlagi podatkov iz knjigovodske evidence zavodu posreduje podatke o plačilih ter odpisih obračunanih prispevkov za posameznega zavezanca tako, da za posamezen mesec pošlje podatke o stanju na zadnji dan preteklega meseca, podatke o stanju odprtih terjatev glede na obračunane prispevke in podatke o odpisih obračunanih prispevkov.
(3) Ministrstvo zavodu posreduje podatke o nadomestilih plače, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, izplačajo za osebe v delovnem razmerju za čas odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega oziroma starševskega dopusta in za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost. Ministrstvo posreduje zavodu naslednje podatke:
– podatke o zavarovancu, za katerega se posredujejo podatki – EMŠO;
– o letu, na katero se nanašajo podatki;
– podatke o obdobju;
– podatke o številu ur;
– matična številka delodajalca, kjer je bil zavarovanec v delovnem razmerju ob uveljavitvi pravice iz starševskega varstva.
3. člen
(opredelitev podatkov za oblikovanje obdobja zavarovanja ter podatki o osnovi ter spremembe teh podatkov za osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja)
(1) Finančna uprava zavodu posreduje podatke za oblikovanje obdobja zavarovanja in oblikovanje prijave podatkov o osnovah ter spremembe teh podatkov za osebe, ki opravljajo delo v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja (zavarovanci iz 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2)).
(2) Finančna uprava na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja zavodu posreduje podatke, ki jih zavod potrebuje za oblikovanje obdobja zavarovanja ter prijave podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav. Finančna uprava posreduje zavodu naslednje podatke:
– podatke o zavezancu za vlaganje obračuna davčnega odtegljaja in iz obračuna prispevkov (naziv in davčna številka);
– podatke o zavarovancu (prejemniku dohodka), za katerega je bil vložen obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov (osebno ime in davčna številka);
– podatke o obdobju, za katerega je bil vložen obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov;
– podatke o osnovi za prispevke;
– podatke o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– podatke o vrstah dohodka iz obračuna davčnega odtegljaja;
– podatke iz knjigovodske evidence o obračunanih prispevkih in o stanju njihove neporavnanosti oziroma odpisanosti.
(3) Finančna uprava na podlagi podatkov iz odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za prejemke iz drugega pravnega razmerja za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2 zavodu posreduje podatke, ki jih zavod potrebuje za oblikovanje obdobja zavarovanja ter prijave podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav. Finančna uprava posreduje naslednje podatke:
– podatke o zavarovancu (ime, priimek, EMŠO ali davčno številko ali identifikacijsko številko, naslov);
– podatke o izdani odločbi (datum, številka);
– podatke o obdobju, na katerega se nanaša prejemek, od katerega so bili obračunani prispevki z odločbo;
– podatke o osnovi za prispevke;
– podatke o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– podatke o dohodninskih vrstah dohodka;
– podatke o višini odprtega dolga.
(4) Finančna uprava na podlagi podatkov iz knjigovodske evidence zavodu posreduje podatke o plačilih ter odpisih obračunanih prispevkov za določenega zavezanca. Finančna uprava pošilja podatke o knjigovodskem stanju plačil in o odpisih obračunanih prispevkov po stanju na zadnji dan preteklega meseca do desetega v tekočem mesecu tako, da posreduje stanje odprtih terjatev glede na obračunane prispevke in podatke o odpisih obračunanih prispevkov.
4. člen
(način posredovanja podatkov s strani finančne uprave)
(1) Finančna uprava zavodu posreduje podatke na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja in obračuna prispevkov za socialno varnost v elektronski obliki.
(2) Za posredovanje podatkov finančna uprava vzpostavi in upravlja sistem za posredovanje podatkov v obliki, ki zavodu omogoča spletno storitev prevzemanja podatkov.
(3) Nabor podatkov iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika ter iz drugega in četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika, se izdela najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(4) Finančna uprava zavodu mesečno posreduje tudi podatke iz odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za prejemke iz drugega pravnega razmerja za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2.
5. člen
(način posredovanja podatkov s strani ministrstva)
(1) Ministrstvo zavodu posreduje podatke iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika iz evidence enotnega informacijskega sistema centrov za socialno delo v elektronski obliki.
(2) Za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka ministrstvo vzpostavi in upravlja sistem za posredovanje podatkov v obliki, ki zavodu omogoča spletno storitev prevzemanja podatkov in pošiljanja poizvedb.
(3) Podatki se posredujejo enkrat letno, najkasneje do konca februarja za preteklo leto.
(4) V primeru nastanka zavarovalnega primera med letom, za katerega zavod potrebuje podatke iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, zavod pošlje poizvedbo za posameznega zavarovanca.
6. člen
(varstvo osebnih podatkov in podatkov, ki so davčna tajnost)
Finančna uprava, ministrstvo in zavod z osebnimi podatki ravnajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, s podatki, ki so davčna tajnost, pa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in so pri izmenjavi podatkov v celoti odgovorni za ravnanje svojih pooblaščenih oseb.
7. člen
(način uporabe podatkov)
Zavod lahko pridobljene podatke obdeluje le za z zakonom določene namene ter jih ne sme nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni. Zavod podatkov ne sme razkriti tretjim osebam.
8. člen
(oblikovanje prijave o osnovah za delavce v delovnem razmerju)
(1) Na podlagi podatkov, opredeljenih v 2. členu tega pravilnika, prejetih od finančne uprave in ministrstva, ter podatkov o prijavah v zavarovanje in odjavah iz zavarovanja iz matične evidence zavarovancev, zavod oblikuje prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav za delavce v delovnem razmerju.
(2) Pri oblikovanju prijav podatkov o osnovah ter sprememb teh prijav se upoštevajo določbe ZPIZ-2, ki urejajo osnovo in pokojninsko osnovo ter pravilnik, ki ureja obrazce prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.
(3) Zavod prijave o osnovah oblikuje najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
9. člen
(oblikovanje obdobja zavarovanja za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja)
(1) Zavod na podlagi podatkov iz 3. člena tega pravilnika, v skladu z določbo petega odstavka 130. člena ZPIZ-2, oblikuje obdobje zavarovanja za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.
(2) Za oblikovanje obdobja zavarovanja se upoštevajo le prejemki, od katerih so bili obračunani in tudi plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Obdobje zavarovanja se oblikuje na način, da se za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, za celotno obdobje koledarskega leta oblikuje obdobje zavarovanja, ki skupaj z obveznim zavarovanjem, ki ga zavarovanec že ima v tem koledarskem letu, lahko predstavlja tudi obdobje, ki je daljše kot 12 mesecev.
(4) Obdobje iz prejšnjega odstavka se v matični evidenci zavarovancev evidentira v mesecih in dnevih.
(5) Obdobje zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 se v matični evidenci zavarovancev evidentira v M-7 obrazcu, ki je urejen v pravilniku, ki ureja obrazce prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.
(6) Zavod obdobje zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 oblikuje najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(7) Če po oblikovanju obdobja zavarovanja zavod pridobi nove ali spremenjene podatke iz 3. člena tega pravilnika, nadomesti že oblikovano obdobje zavarovanja z obdobjem zavarovanja, kjer so upoštevani tudi novi oziroma spremenjeni podatki. V pokojninsko dobo se upošteva obdobje zavarovanja, oblikovano na podlagi zadnjih znanih podatkov.
(8) Ob nastanku zavarovalnega primera se v matični evidenci zavarovancev oblikuje obdobje zavarovanja (trajanje zavarovanja za zavarovanca iz 18. člena ZPIZ-2), ki skupaj z ostalimi obdobji zavarovanja po drugih podlagah zavarovanja v koledarskem letu ne presega 12 mesecev oziroma ne presega obdobja zavarovanja, ki bi preseglo datum uveljavitve pravice v zadnjem koledarskem letu. Tako oblikovana obdobja zavarovanja nadomestijo obdobja zavarovanja, oblikovana v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
10. člen
(oblikovanje prijave o osnovah za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja)
(1) Zavod na podlagi podatkov iz 3. člena tega pravilnika oblikuje prijavo o osnovah ter spremembe teh prijav za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.
(2) Prijava o osnovi se oblikuje tako, da se v posameznem koledarskem letu oblikuje ena prijava o osnovi, ki vsebuje znesek osnove, znesek plačanih prispevkov in znesek neplačanih prispevkov. Prijava o osnovi se oblikuje na podlagi podatkov o obračunu in plačilu prispevkov za vse prejemke iz drugih pravnih razmerij, na podlagi katerih se zavarovancu določi obdobje obveznega zavarovanja za osebe v drugem pravnem razmerju.
(3) Zavod prijave o osnovah oblikuje najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(4) Če po oblikovanju prijave o osnovah zavod pridobi nove ali spremenjene podatke iz 3. člena tega pravilnika, nadomesti že narejeno prijavo o osnovah s prijavo o osnovah, kjer so upoštevani tudi novi oziroma spremenjeni podatki.
(5) Za prijavo podatkov o osnovi se določi posebna registrska številka.
(6) Za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 se prijava podatkov o osnovi v matični evidenci zavarovancev evidentira v obliki, ki je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.
(7) Ob nastanku zavarovalnega primera se v prijavo o osnovi vpiše trajanje obdobja zavarovanja na podlagi plačanih prispevkov, kot izhaja iz oblikovanega obdobja zavarovanja iz osmega odstavka 9. člena tega pravilnika in število ur, izračunanih na podlagi trajanja tega obdobja.
11. člen
(uveljavitev in uporaba pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za vlaganje prijav o osnovah za delavce v delovnem razmerju pa se začne uporabljati 1. januarja 2016.
Št. 0072-27/2014
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EVA 2014-2611-0058
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Soglašam!
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost