Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

965. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, stran 2619.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica.
2. člen
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Prioritete posameznega instrumenta pomoči se določijo z razpisom v posameznem letu. Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
3. člen
Pomoč za razvoj gospodarstva se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev.
4. člen
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Sevnice.
5. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
6. člen
(1) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti;
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih podjetij,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(3) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
7. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa, ki mora biti objavljen najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnice.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev, namenjenih razvoju gospodarstva,
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sredstva,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni od popolnosti vlog.
9. člen
(1) Župan Občine Sevnica pred objavo vsakoletnega razpisa s sklepom imenuje komisijo za dodelitev pomoči. Komisija predlaga županu razdelitev razpoložljivih sredstev po namenih in po upravičencih pred objavo javnega razpisa ter obravnava prispele vloge na javni razpis.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je en član predstavnik občinske uprave in dva člana Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
(3) Komisija na podlagi pravilnika in javnega razpisa obravnava pravočasno prispele popolne vloge, opravlja oglede na terenu in pripravi poročilo in predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu, zoper katero lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
Občina Sevnica z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika o podatkih iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
II. UPRAVIČENCI
11. člen
(1) Upravičenci do državne pomoči po tem pravilniku za ukrepe Promocija izdelkov in storitev na sejmih, Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest in Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki.
(2) Upravičenci do državne pomoči po tem pravilniku za ukrep Subvencioniranje najemnin start up podjetij so mikro in majhna podjetja organizirana kot d.o.o. ali poslujejo kot samostojni podjetniki z vsaj enim zaposlenim, mlajša od 3 let (od datuma registracije do oddaje vloge). V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.
(3) Upravičenci do državne pomoči po tem pravilniku za ukrep Spodbujanje sobodajalstva so registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro enotna podjetja registrirana za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti ter fizične osebe, ki se bodo ukvarjale z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
(4) Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine Sevnica. Start up podjetja morajo najeti poslovne prostore na območju Občine Sevnica ali biti vključeni v inkubator, ki deluje na območju Občine Sevnica.
(5) Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.
(6) Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smiselno upoštevajo.
(7) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe;
– sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi;
– delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
– delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(8) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju sedmega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
III. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
12. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja gospodarstva so Promocija izdelkov in storitev na sejmih, Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, Subvencioniranje najemnin start up podjetij in Spodbujanje sobodajalstva.
III.1. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
13. člen
(1) Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtnikov ter njihovih proizvodov in storitev na sejmih doma in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.
(2) Podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(4) Upravičeni stroški so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ob predložitvi potrebnih dokazil.
III.2. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
14. člen
(1) Namen pomoči je povečanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjšanje brezposelnosti mladih, ki iščejo prvo zaposlitev.
(2) Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe, ki ima stalno prebivališče na območju občine. Sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev. Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(4) Upravičeni stroški so: stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe v višini do 10 minimalnih mesečnih bruto plač v višini do 50 % upravičenih stroškov.
III.3. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
15. člen
(1) Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju trgovine.
(2) Pogoji za pridobitev sredstev:
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep; kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti na območju Občine Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost.
– Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja.
– Podrobnejši pogoji in merila se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 25 % upravičenih stroškov posamezne investicije. Višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
(4) Upravičeni stroški so:
– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega vrednost, ki bo določena z javnim razpisom in
– nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
III. 4. Subvencioniranje najemnin start up podjetij
16. člen
(1) Namen ukrepa je spodbujanje začetnih start up podjetij, da širijo svojo proizvodno dejavnost oziroma da se vključijo v inkubator.
(2) Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 100 % upravičenih stroškov, oziroma največ 5 EUR/m2.
(4) Upravičeni stroški so stroški najemnin poslovnih prostorov proizvodne dejavnosti ter stroški najemnin pisarniških prostorov v inkubatorju na območju Občine Sevnica ob predložitvi potrebnih dokazil. Obratovalni stroški niso upravičen strošek.
III. 5. Spodbujanje sobodajalstva
17. člen
(1) Namen ukrepa je povečati število nočitvenih kapacitet.
(2) Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(4) Upravičeni stroški so stroški projektne dokumentacije objektov, ki bodo namenjeni pridobitvi uporabnega dovoljenja, ob predložitvi potrebnih dokazil.
IV. VRAČILO DODELJENIH SREDSTEV
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za dodelitev pomoči upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06, 40/07, 41/09, 8/12).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0001/2015
Sevnica, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost