Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

951. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014, stran 2599.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 4. seji dne 19. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Krško za leto 2014
1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 se objavi na spletni strani Občine Krško, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-30/2015 O802
Krško, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2014

+-----------------------------------------------+---------------+
|I. SPLOŠNI DEL                 |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    ZR 2014/|
|                        |  Realizacija|
|                        | proračuna 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   40.706.706|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   30.595.655|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   19.229.887|
+------+----------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |   15.638.465|
+------+----------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje           |   3.002.033|
+------+----------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |    588.705|
+------+----------------------------------------+---------------+
|706  |Drugi davki               |     683,47|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   11.365.768|
+------+----------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    |   1.653.440|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine          |     8.376|
+------+----------------------------------------+---------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni      |     45.628|
+------+----------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    133.145|
+------+----------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |   9.525.179|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    285.284|
+------+----------------------------------------+---------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |    107.313|
+------+----------------------------------------+---------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in     |    177.971|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    158.061|
+------+----------------------------------------+---------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |    158.061|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   9.667.706|
+------+----------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |   2.038.941|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   7.628.765|
|   |iz sredstev EU             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   39.767.514|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   8.440.098|
+------+----------------------------------------+---------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   1.631.312|
+------+----------------------------------------+---------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |    246.813|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |   5.943.460|
+------+----------------------------------------+---------------+
|403  |Plačila domačih obresti         |    316.540|
+------+----------------------------------------+---------------+
|409  |Rezerve                 |    301.973|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   12.285.052|
+------+----------------------------------------+---------------+
|410  |Subvencije               |    357.199|
+------+----------------------------------------+---------------+
|411  |Transferi posameznikom in        |   7.212.462|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |   1.043.675|
|   |ustanovam                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi      |   3.671.716|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   18.534.553|
+------+----------------------------------------+---------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   18.534.553|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    507.810|
+------+----------------------------------------+---------------+
|431  |Investicijski transferi P.O. in F.O.,  |    165.185|
|   |ki niso PU               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    342.625|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |    939.192|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki |        |
|   |minus skupaj odhodki)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |   1.242.139|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (skupaj    |        |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti   |        |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil    |        |
|   |obresti)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |   9.870.504|
|   |71) – (40 + 41) (tekoči prihodki minus |        |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     22.844|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     22.844|
+------+----------------------------------------+---------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |     22.844|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|440  |Dana posojila              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     22.844|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|500  |Domače zadolževanje           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   1.522.067|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   1.522.067|
+------+----------------------------------------+---------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |   1.522.067|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |    –560.031|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –1.522.067|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    –939.193|
+-----------------------------------------------+---------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     |   2.573.477|
|PRETEKLEGA LETA                |        |
+-----------------------------------------------+---------------+


AAA Zlata odličnost