Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

991. Zakon o cestninjenju (ZCestn)
992. Zakon o spremembah Zakona o gozdovih (ZG-F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

993. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
1061. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1062. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
1063. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Drugi akti

994. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

995. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin
996. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
997. Pravilnik o načinu imenovanja pritožbene komisije
998. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

USTAVNO SODIŠČE

1000. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 9. člena Zakona o interventnih ukrepih ni bil v neskladju z Ustavo
1001. Odločba o razveljavitvi drugega in tretjega odstavka 137. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ

BANKA SLOVENIJE

1002. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1003. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1004. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
1005. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1064. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

OBČINE

Ajdovščina

1006. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ajdovščina

Beltinci

1007. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih

Borovnica

1008. 1. sprememba Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica

Bovec

1009. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2014

Brezovica

1010. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2014

Brežice

1011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

Cerkno

1012. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015

Črenšovci

1013. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2014

Dobje

1014. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2015
1015. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

1016. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Gornji Petrovci

1017. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci

Ig

1018. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig

Ivančna Gorica

1019. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014

Jesenice

1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
1021. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

1022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
1023. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
1024. Ugotovitveni sklep o oddaji poročil volilne kampanje za lokalne volitve 2014 ter o povračilu stroškov
1025. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1026. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kostanjevica na Krki

1027. Odlok o tržnicah in prodaji blaga izven prodajaln v Občini Kostanjevica na Krki

Ljubljana

1028. Obvezna razlaga določbe 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
1029. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del
1030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
1031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1032. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana

Ljubno

1033. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljubno
1034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno
1035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
1036. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Ljubno
1037. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ljubno
1038. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Medvode

1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče

Miren-Kostanjevica

1040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov KS ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
1041. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2015 in 2016

Mozirje

1042. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2014
1043. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Mozirje

Rogašovci

1044. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SE 5
1045. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci
1046. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Rogašovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso

Semič

1047. Odlok o občinskih taksah v Občini Semič

Slovenske Konjice

1048. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014
1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86 in Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p. (Uradni list RS, št. 52/14)
1050. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice

Šentrupert

1051. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

1052. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014

Šmarješke Toplice

1053. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014

Šmartno pri Litiji

1054. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa

Štore

1055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2014
1056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore

Železniki

1057. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

1058. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri

Žirovnica

1059. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica

Žužemberk

1060. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti