Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1047. Odlok o občinskih taksah v Občini Semič, stran 2798.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 123/06 – ZFO-1, 57/08 – ZFO-1A, 36/11, 40/12 – ZUJF), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08, 109/09 – odl. US, 108/09, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa zavezance, odmero, plačilo, izterjavo in sankcije v zvezi z občinskimi taksami na območju Občine Semič.
2. člen
(splošno)
(1) V Občini Semič se plačujejo občinske takse (v nadaljevanju: takse) po tarifi taks iz priloge 1 tega odloka, za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(3) Za javna mesta po tem odloku štejejo površine oziroma objekti, ki so v lasti oziroma upravljanju občine in so namenjene splošni javni rabi.
(4) Priložnostna sporočila, objave in razglasi po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah se po posameznem naselju oziroma vasi lahko izvajajo največ trikrat dnevno in jih ni dopustno opravljati v času med 20. in 8. uro.
(5) Prihodki od taks so vir financiranja občine.
(6) Plakate in druga podobna oglaševalna oziroma reklamna sredstva ter ostale predmete, s katerimi se javna površina oziroma mesto zaseda, nameščajo upravičenci na prosta mesta, določena v soglasju občine, sami. Upravičenci so dolžni ta sredstva oziroma predmete po končani uporabi nemudoma odstraniti ter zasedeno območje čim prej vrniti v prvotno stanje.
3. člen
(taksni zavezanec)
(1) Taksni zavezanec je pravna oseba, posameznik ali samostojni podjetnik, ki uporablja javno površino oziroma javno mesto za namene, za katere so s tem odlokom določene takse.
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik predmeta, s katerim se javna površina oziroma mesto zaseda.
4. člen
(taksna obveznost)
(1) Taksna obveznost nastane z dnem začetka uporabe javne površine, preneha pa s potekom zadnjega dne uporabe javne površine.
(2) Okoliščina, da javne površine zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
(vloga za izdajo soglasja)
(1) Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini oziroma mestu pridobiti soglasje občinske uprave ali drugega pristojnega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino ali javno mesto, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
(2) Zavezanec je dolžan prijaviti pristojnemu organu občine nastanek taksne obveznosti najmanj 8 dni pred njenim nastankom. V istem roku je dolžan prijaviti tudi vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca. Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev soglasja za uporabo javnih površin oziroma mest.
(3) Prijava mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (površina, število ipd.),
– ostale okoliščine, pomembne za izdajo soglasja.
(4) Občina lahko zavrne vlogo za izdajo soglasja, predvsem če:
– bo uporaba javnih površin oziroma mest sporna s prometnega vidika,
– vlagatelj nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine,
– je bila ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij,
– so ugotovljeni drugi utemeljeni razlogi za to.
6. člen
(odmera takse)
(1) Takse plačujejo zavezanci na podlagi izdanega soglasja, v kateri se odloči predvsem o zasedanju javne površine oziroma javnega mesta, pripadajoči višini takse ter roku plačila.
Kolikor zavezanec takse ne poravna v soglasju določenem roku se smatra, da soglasja za zasedanje javne površine oziroma mesta ni pridobil. Za potrebe tovrstnega nadzora se soglasje hrani skupaj s potrdilom o plačilu takse.
(2) V primeru ugotovitve, da javne površine oziroma mesta zaradi že zasedenega prostora ni možno zasesti, se vloga zavrne.
(3) Takse se plačujejo vnaprej oziroma na način, določen v soglasju.
(4) Vrednost takse po tarifni številki od 1 do 2 se izračuna po formuli:
Taksa = število točk x vrednost točke x površina x število dni
Vrednost takse po tarifni številki 3 se izračuna po formuli:
Taksa = število točk x vrednost točke x število dni
(5) Taksa se obračuna za cel dan, ne glede na to, če se javna površina zaseda le del dneva.
(6) Vrednost točke znaša 0,06 EUR in se lahko s sklepom župana spreminja skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, sicer velja do takrat veljavna vrednost točke. Sklep župana o spremembi vrednosti točke se objavi na internetni strani Občine Semič.
(7) Občina ne sme zahtevati plačila takse za dejavnosti, določene z zakonom, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
7. člen
(oprostitve plačila)
(1) Takse se po tem odloku ne odmerijo:
– državnim in občinskim organom,
– za dejavnosti, ki se uporabljajo izključno v humanitarne namene,
– javnim podjetjem in zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Semič,
– Občini Semič in društvom, ki delujejo na območju Občine Semič,
– razstavljalcem in prodajalcem izdelkov domače in umetne obrti iz območja Občine Semič,
– za objave sponzorjev občinskih prireditev na prireditvenem mestu v času prireditve,
– v primerih, ko župan Občine Semič sprejme sklep, da gre za širši družbeni interes oziroma gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini in tako oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila takse.
(2) Takse prosta prodaja se opravlja tudi na določene dneve pred prazniki in na sam praznik, in sicer:
– 8. marec (dan žena) – prodaja cvetja, vendar največ tri dni,
– 25. marec (materinski dan) – prodaja cvetja, vendar največ tri dni,
– cvetna nedelja – prodaja oljčnih vejic, butaric in ostalega tovrstnega prazničnega blaga, vendar največ tri dni,
– 1. november (dan spomina na mrtve) – prodaja cvetja, sveč in podobnih izdelkov, vendar največ sedem dni,
– božič, novo leto – prodaja smrečic, novoletnih okraskov in ostalega tovrstnega prazničnega blaga, vendar le v obdobju od vključno 5. 12. do vključno 31. 12..
(3) Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju, skladno s predpisom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
8. člen
(ukrepi nadzornega organa)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora in redarstva, ki ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti, pridobitev ustreznih soglasij, plačilo takse ter upoštevanje ostalih določil tega odloka.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti oziroma ne plača pripadajoče takse, v prijavi navede neresnične podatke oziroma pristojnemu občinskemu organu ne sporoči spremembe, ki vpliva na obračun takse, pristojni organ z odločbo po uradni dolžnosti odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sam oziroma občinski organ inšpekcijskega nadzora in redarstva, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo. Kolikor je zasedanje javne površine oziroma javnega mesta nesprejemljivo po predpisih oziroma ugotovitvah pristojnih organov, lahko organ inšpekcijskega nadzora in redarstva odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine oziroma mesta ali prekinitev izvajanja taksne storitve.
(3) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi drugega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
9. člen
(izterjava takse)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti iz prejšnjega člena v roku, se zadeva preda pristojnemu organu v izterjavo. Za zapadle in neplačane takse po dokončnosti odločb se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
III. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
(globe)
(1) Z globo 400,00 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma fizična oseba, če:
– uporablja javno površino oziroma mesto brez soglasja pristojnega organa oziroma v nasprotju z njim,
– v prijavi taksne obveznosti navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero takse,
– ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz drugega odstavka 8. člena tega odloka,
– ne namesti oziroma odstrani sredstev oziroma zasedenega območja ne vrne v prvotno stanje skladno s šestim odstavkom 2. člena tega odloka.
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 75/09).
12. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2015-4
Semič, dne 26. marca 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.
PRILOGA 1:

TARIFA TAKS:
Tarifna številka 1
Za razstavljanje predmetov, prirejanje oziroma izvajanje zabavnih
prireditev (zabavišča, luna parki, cirkusi, sejmi, glasbeni
dogodki in podobno), postavitev kioskov, stojnic ter ostalih premičnih
prodajnih objektov, se za vsak zasedeni m2 odmeri dnevno 4 točke.
 
Tarifna številka 2
Za oglaševanje, reklamne napise, objave in podobno, ki so na kakršenkoli
način locirane na javnih mestih oziroma površinah, se za vsak zaseden m2 panoja,
table in podobnega odmeri dnevno 13 točk.
 
Opomba:
Če celotna zasedena površina iz prvega odstavka te tarifne številke ni pravokotne
oblike, se šteje, da je zasedena javna površina, najmanjša površina
pravokotnika, ki zaobjame vse dele sporočila.
 
Tarifna številka 3
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih
ozvočevalnih postajah z javnim oklicem ali podobnimi sredstvi se plača
dnevno 300 točk.

AAA Zlata odličnost