Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2364. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

2365. Sklep o prenehanju mandata članici Nadzornega sveta RTV Slovenija
2366. Sklep o imenovanju člana Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2367. Sklep o imenovanju člana Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2368. Sklep o imenovanju članice Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
2369. Sklep o imenovanju članice Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2370. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
2371. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
2372. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
2373. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2374. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
2375. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Madžarski
2376. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
2377. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
2378. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
2379. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein
2380. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu
2381. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2382. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
2383. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
2384. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
2385. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
2386. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
2387. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2388. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja

Sklepi

2389. Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z emisijskimi kuponi iz rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti
2390. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini
2391. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini

Drugi akti

2392. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2393. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
2394. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja
2395. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

2396. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju in sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

2397. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
2398. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
2399. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice
2400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
2401. Sklep o spremembi Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
2402. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
2403. Sklep o dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
2404. Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2405. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
2406. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
2407. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2408. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2409. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
2410. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

OBČINE

Ajdovščina

2411. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Ajdovščina
2412. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
2413. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014
2414. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina

Bled

2415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 (rebalans 2)

Brežice

2416. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
2417. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice

Dobrova-Polhov Gradec

2418. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za VP 41/1-1-del in VP 41/1-del Polhov Gradec
2419. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje VP41/1-1 del in VP 41/1 del Polhov Gradec
2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec

Idrija

2421. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2013

Kanal ob Soči

2422. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
2423. Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

2424. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2013
2425. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2426. Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra

Koper

2449. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2450. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Lendava

2427. Avtentična razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
2428. Avtentična razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
2429. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
2430. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
2431. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava

Litija

2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
2451. Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

2433. Odlok o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Mozirje

2434. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Novo mesto

2435. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto
2436. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kremenjak

Postojna

2437. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del
2438. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (za EUP: PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
2439. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Špice
2440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna

Rečica ob Savinji

2452. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

2453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CZ z okolico (ZD 5) v Rogaški Slatini

Semič

2441. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Semič

Slovenske Konjice

2442. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje PUP 15/1

Trebnje

2443. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2444. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2445. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2446. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Zreče

2447. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

2448. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

POPRAVKI

2454. Popravek Sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
2455. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
2456. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk

PREKLICI

2457. Preklic Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti