Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 72/2013 Ob-3226/13 , Stran 2130
Št. 72/2013 Ob-3226/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je dne 9. 7. 2013 sprejela Vlada Republike Slovenije, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013 (157. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe enega slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2013 (v nadaljevanju: poletna šola) z dodelitvijo štipendije. Štipendija vključuje: – pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in letališčem Greensboro (GSO) v ZDA, – enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 3.000,00 EUR. Skupna vrednost štipendije ne sme presegati vrednosti tega javnega razpisa. 3. Pogoji Kandidat mora biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma mora biti upravičenec v skladu z drugim odstavkom 18. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12). Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je sprejet na poletno šolo; – je v šolskem letu 2012/2013 vpisan na javno veljavni srednješolski izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji; – udeležbo na poletni šoli bo izobraževalna ustanova, na kateri je kandidat v Republiki Sloveniji vpisan, vrednotila kot del izobraževalnega programa; – za udeležbo na poletni šoli hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen sofinanciranja stroškov poletne šole v ZDA, povezanih z nastanitvijo, prehrano ter drugimi aktivnostmi; – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji; – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Za mladoletne kandidate mora prijavnico podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o sprejemu na poletno šolo; – potrdilo o vpisu v šolskem letu 2012/2013; – potrdilo izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, na katero je vpisan, da bo udeležbo na poletni šoli vrednotila kot del izobraževalnega programa. Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati na vpogled originale. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek razpisa se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bo za sofinanciranje izbran tisti kandidat, katerega vloga bo prva izpolnjevala pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. 6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju skladno z določili pogodbe. 8. Pogodbene obveznosti Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku poletne šole skladu predložiti poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru poletne šole. Štipendist je dolžan v roku 30 dni po zaključku šolskega leta, v katerem je prejel štipendijo za poletno šolo, skladu predložiti potrdilo matične izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji o priznanju obveznosti, opravljenih v okviru poletne šole. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 100 Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro, pri Maji Deisinger (e-pošta: maja.deisinger@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-96). 10. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 157. javni razpis). Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 12. 8. 2013. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidat, ki ne bo oddal popolne prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če kandidat prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad tako prijavo zavrgel. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Maji Deisinger, tel. 01/434-58-96, e-pošta: maja.deisinger@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost