Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2438. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (za EUP: PO 37/1, PO 37/2 in PO 33), stran 6941.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (za EUP: PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Špice (v nadaljevanju: OPPN Špice), katerega zasnovo je izdelala družba URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 9012, aprila 2010 in ga dopolnila družba POPULUS d.o.o. iz Ljubljane pod številko 369-05-12 marca 2013.
2. člen
(vsebina odloka)
OPPN Špice določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, vplive in povezave s sosednjimi območji, parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina OPPN Špice)
OPPN Špice vsebuje:
1. Besedilo:
– odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine M 1:5.000
– lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:20.000
– geodetski načrt z vrisano mejo območja M 1:1.000
– prostorske ureditve M 1:1.000
– zasnova prometne ureditve M 1:1.000
– zasnova komunalne in energetske infrastrukture M 1:1.000
– načrt parcelacije M 1:1.000
– vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:2.000
3. Priloge OPPN Špice:
– obrazložitev in utemeljitev odloka
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Meja OPPN Špice poteka na severu po robu pokopališča in severnem robu pločnika Titove ceste, na severovzhodu po osi Prečne ulice, na vzhodu po osi Ceste na Kremenco in Ceste v Staro vas in na zahodu po zahodnem robu predvidene povezovalne ceste do zahodnega roba pokopališča.
Meja vplivnega območja OPPN poteka po zahodni strani cestnega telesa ceste Log, po severovzhodnem robu pločnika Prečne ulice na severovzhodu, na vzhodu po vzhodnem robu pločnika Ceste na Kremenco in Ceste v Staro vas.
Meja območja OPPN je prikazana v grafičnem delu na geodetskem načrtu z vrisano mejo območja v merilu 1:1000.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je skladno z določili OPN namenjeno CU – osrednja območja centralnih dejavnosti in ZK – pokopališča.
Območje OPPN Špice obsega naslednje enote urejanja prostora (EUP) iz občinskega prostorskega načrta PO 37/1 (CU), PO 37/2 (CU) in PO 33 (ZK).
Vplivno območje OPPN obsega obodne dostopne ceste, in sicer: dostopno cesto do pokopališča na zahodni strani ter obodne ceste na severozahodu in vzhodu območja: Prečno ulico, Cesto na Kremenco in Cesto v Staro vas.
V obravnavanem območju so dovoljene rušitve objektov, gradnja objektov, gradnja infrastrukture, sprememba namembnosti, sanacija nedovoljenih posegov, rekonstrukcije, urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin ter postavitev urbane opreme.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(pogoji za urejanje zdravstvenega doma – objekta št. 1)
(1) Obstoječi objekt je namenjen za zdravstveni dom in spremljajoče dejavnosti. (12640: stavbe za zdravstvo).
(2) Dopustne so nadzidave objekta do etažnosti max. P+3. Nadzidava mora z osnovnim objektom oblikovati enotno stavbno maso.
(3) Na obstoječem objektu so dopustne spremembe fasad in fasadnih elementov ter strehe. Strehe so lahko simetrične, položne dvokapnice oziroma ravne. Oblikovanje fasad in streh obstoječega ter nadzidanega objekta mora biti usklajeno. Fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih ter energetsko varčne.
(4) Dopustne so spremembe vhodov in dostopov ter izvedbe nadstreškov nad vhodi in nad mesti, kjer to zahtevajo funkcionalne in druge potrebe.
7. člen
(pogoji za urejanje bolnišnice – objekt št. 2)
(1) Obstoječi objekt je namenjen za bolnišnico in spremljajoče dejavnosti (12640: stavbe za zdravstvo).
(2) Dopustne so prizidave objekta proti jugozahodu v obstoječih gradbenih mejah (GM) v podaljšku severozahodne in jugozahodne fasade.
(3) Etažnost prizidanega objekta je do (K)+P+3, dopustna je nadzidava obstoječega objekta do etažnosti max. P+3. Višine posameznih etaž osnovnega in prizidanega dela objekta morajo biti med seboj usklajene. Prizidava in nadzidava objekta morata oblikovati z osnovnim objektom enotno stavbno maso.
(4) Na obstoječem objektu so dopustne spremembe fasad in fasadnih elementov ter strehe. Strehe so lahko simetrične, položne dvokapnice oziroma ravne. Oblikovanje fasad in streh obstoječega ter prizidanega in nadzidanega objekta mora biti usklajeno. Fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih ter energetsko varčne.
(5) Dopustne so spremembe vhodov in dostopov ter izvedbe nadstreškov nad vhodi in nad mesti, kjer to zahtevajo funkcionalne in druge potrebe.
8. člen
(pogoji za urejanje šolskega centra – objekt št. 3)
(1) Obstoječi objekt je namenjen za šolski center (12630: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) v sklopu katerega se izvaja tudi dejavnost radiodifuzije oziroma telekomunikacij (kabelska televizija, telefonija, internet).
(2) Dopustne so dozidave in nadzidave objekta v skladu s funkcionalnimi in drugimi potrebami. Višine posameznih etaž osnovnega in prizidanega objekta morajo biti med seboj usklajene.
(3) Na obstoječem objektu so dopustne spremembe fasad in fasadnih elementov ter strehe. Strehe so lahko simetrične, položne dvokapnice oziroma ravne. Oblikovanje fasad in streh obstoječega ter prizidanega in nadzidanega objekta mora biti usklajeno. Fasade morajo biti sodobno oblikovane ter energetsko varčne.
(4) Dopustne so spremembe vhodov in dostopov ter izvedbe nadstreškov nad vhodi in nad. mesti, kjer to zahtevajo funkcionalne in druge potrebe.
(5) Dopustna je odstranitev obstoječih objektov na severozahodni strani osnovnega objekta, ki se nadomestijo z novim objektom (objekt št. 3a) z etažnostjo do K+P+1. Prizidave ali novogradnje vključno z objektom št. 3a morajo biti locirane znotraj gradbene meje (GM) z upoštevanjem funkcionalnih in tehničnih zahtev za zagotavljanje varstva pred požarom. Višina tal pritličja mora biti usklajena z višino urejenega dvorišča pred objektom.
Dopustna je prizidava garaže (objekt št. 3b) z etažnostjo do K+P.
Oblikovanje novih objektov mora biti usklajeno z oblikovanjem osnovnega objekta. Nad vhodi so dopustni nadstreški.
(6) Dopustna je širitev parkirišča znotraj GM parkirišča.
(7) Predviden je rezervat za nov priključek območja šolskega centra na Cesto na Kremenco in rezervat za intervencijsko in dovozno pot iz jugozahoda.
9. člen
(pogoji za urejanje objekta št. 4)
(1) Objekt je predviden na mestu obstoječe reševalne postaje.
Območje je namenjeno gradnji gasilskega in/ali reševalnega centra in/ali zdravstvenega objekta in/ali vzgojno-izobraževalnega objekta s pripadajočimi dejavnostmi (12630: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640: stavbe za zdravstvo, 12740: druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje – samo stavbe za nastanitev gasilcev).
(2) Dopustne so gradnje objektov znotraj označenih gradbenih mej (GM).
(3) Dopustna etažnost objekta je max. K+P+1.
(4) Višina tal pritličja je usklajena z višino ceste B.
(5) Oblikovanje:
– fasade morajo biti sodobno oblikovane in energetsko varčne,
– streha je ravna ali simetrična položna dvokapnica, nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški.
(6) Nad parkirišči so dopustne nadstrešnice.
(7) Na jugozahodni strani objekta je heliopad, višina platoja mora biti usklajena z višino ceste B. Dopustna je kletna etaža pod platojem znotraj označene gradbene meje kleti (GMK). Namembnost podzemnega objekta je podzemna garaža (12420) ali stavba za zdravstvo (12640).
10. člen
(pogoji za urejanje kotlovnice – objekt št. 5)
(1) Obstoječi objekt je namenjen za kotlovnico na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje objektov (DOLB).
(2) Dopustno je vzdrževanje objekta ter nadzidave, širitve in rekonstrukcija obstoječega objekta zaradi ustreznejših tehnoloških in funkcionalnih rešitev.
(3) Kotlovnica mora biti, tudi po morebitni širitvi, od roba vozišča ceste v Staro vas oddaljena min. 8 m.
11. člen
(pogoji za urejanje območja št. 6)
(1) Območje obsega zemljišče med Titovo cesto na severu, cesto B na jugu, parkiriščem za bolnišnico na vzhodu in koridorjem za intervencijski dostop na zahodu.
(2) V območju je določeno zemljišče za gradnjo objektov, ki ga omejujejo:
– gradbena linija (GL) v oddaljenosti 20 m od roba vozišča Titove ceste,
– gradbene meje (GM) v oddaljenosti 15 m od roba vozišča ceste B;
– gradbena meja pritličja (GMP) v oddaljenosti 2 m od roba 7 metrskega koridorja za intervencijska vozila, z višino, ki omogoča dovoz gasilskih vozil.
(3) Predvideno območje je, namenjeno za poslovne, oskrbne, gostinske in storitvene dejavnosti.
Skladno z OPN so dopustne naslednje vrste dejavnosti:
– G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I gostinstvo,
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L poslovanje z nepremičninami,
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– O dejavnost javne uprave in obrambe,
– P izobraževanje,
– Q zdravstvo in socialno varstvo,
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S druge dejavnosti.
V območju 6 so dopustne naslednje vrste stavb:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina s prehrambenimi ali neprehrambenimi izdelki),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstvo,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.
V območju je med Titovo cesto in cesto B je predviden koridor za intervencijski dovoz z višino, ki omogoča dovoz gasilskih vozil, do gasilsko reševalnega centra v območju št. 4.
V območju št. 6 bruto etažna površina (BEP) stanovanj ne sme preseči 20 % celotne BEP objekta in morajo biti locirana v zgornjih etažah. Bruto etažna površina namenjena trgovini v spodnjih etažah ne sme preseči 600 m2 oziroma 30 % celotne BEP objekta.
(4) Etažnost objektov je max. K+P+2+1T, pritlična etaža je namenjena javnemu programu, kletna etaža pa za parkiranje in servisne prostore. Možna je ureditev zunanjih parkirišč na nivoju terena. Dopustno je začasno parkiranje za dostavo v pritlični etaži. Višina pritličja objektov mora biti usklajena z višino Titove ceste in ceste B.
(5) Faktor zazidanosti (Fz) je do 0,6. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 75 % bruto tlorisne površine predhodne etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 3 m.
(6) Oblikovanje:
– objekti ob Titovi cesti morajo oblikovati vstopno avenijo v mesto s širokimi peš površinami in drevoredi ter javnim programom v pritličju, ki se lahko podaljša tudi na peš površine. Objekti morajo biti sodobno oblikovani, vzhodni vogal objekta mora biti oblikovan poudarjeno,
– fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih in energetsko varčne,
– strehe so ravne, nad vhodi, uvozi ter zunanjimi odlagalnimi površinami so dopustni nadstreški.
(7) Za novogradnje v območju je izbor idejne zasnove s strani občine možna v okviru OPPN ali pa kasneje v okviru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja. Za izbor idejne zasnove je obvezna izdelava dveh ali več variantnih rešitev.
12. člen
(pogoji za urejanje območja št. 7)
(1) Območje obsega zemljišče med Titovo cesto na severu, cesto B na jugu, območjem 6 na vzhodu in cesto A na zahodu.
(2) V območju je določeno zemljišče za gradnjo objektov, ki ga omejujejo:
– gradbena linija (GL) v oddaljenosti 20 m od roba vozišča Titove ceste,
– gradbene meje (GM) v oddaljenosti 15 m od roba vozišča ceste A in B;
– gradbena meja pritličja (GMP) v oddaljenosti 2 m od roba 7 metrskega koridorja za intervencijska vozila, z višino, ki omogoča dovoz gasilskih vozil.
(3) Predvideno območje je namenjeno za poslovne, oskrbne, gostinske in storitvene dejavnosti.
Skladno z OPN so dopustne naslednje vrste dejavnosti:
– G; 47 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I gostinstvo,
– J informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L poslovanje z nepremičninami,
– M strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– O dejavnost javne uprave in obrambe,
– P izobraževanje,
– Q zdravstvo in socialno varstvo,
– R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S druge dejavnosti.
V območju 7 so dopustne naslednje vrste stavb:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina s prehrambenimi ali neprehrambenimi izdelki),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstvo,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.
V območju med Titovo cesto in cesto B je predviden koridor za intervencijski dovoz z višino, ki omogoča dovoz gasilskih vozil, do gasilsko reševalnega centra v območju št. 4.
V območju 7 bruto etažna površina (BEP) objekta trgovine ne sme preseči 6000 m2. V primeru gradnje objekta s stanovanji BEP stanovanj ne sme preseči 20 % celotne BEP objekta in morajo biti locirana v zgornjih etažah.
(4) Etažnost objektov je max. K+P+2+1T, pritlična etaža je namenjena javnemu programu, kletna etaža pa za parkiranje in servisne prostore. Možna je ureditev zunanjih parkirišč na nivoju terena. Dopustno je začasno parkiranje za dostavo v pritlični etaži. Višina pritličja objektov mora biti usklajena z višino Titove ceste ter cest A in B.
(5) Faktor zazidanosti (Fz) je do 0,6. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 75 % bruto tlorisne površine predhodne etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 3 m.
(6) Oblikovanje:
– objekti ob Titovi cesti morajo oblikovati vstopno avenijo v mesto s širokimi peš površinami in drevoredi ter javnim programom v pritličju, ki se lahko podaljša tudi na peš površine. Objekti morajo biti sodobno oblikovani, zahodni vogal objekta mora biti oblikovan poudarjeno,
– fasade morajo biti sodobno oblikovane, v svetlih tonih (dopustni so poudarki v močnejših barvah) in energetsko varčne,
– strehe so ravne, nad vhodi, uvozi ter zunanjimi odlagalnimi površinami so dopustni nadstreški.
(7) Za novogradnje v območju je obveza izbor idejne zasnove s strani občine možna v okviru OPPN ali pa kasneje v okviru postopka pridobitve gradbenega dovoljenja. Za izbor idejne zasnove je obvezna izdelava dveh ali več variantnih rešitev.
13. člen
(pogoji za urejanje rezervata za širitev zdravstvenih in izobraževalnih ustanov št. 8)
(1) Rezervat je namenjen za širitev zdravstvenih, izobraževalnih in spremljajočih dejavnosti (12630: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640: stavbe za zdravstvo). Preveri se možnost ureditve mešanega zdravstvenega programa in stanovanj. V primeru umestitve mešanega stanovanjsko-zdravstvenega programa je potrebna takšna prometna ureditev, da ne bo moteča za mirno zdravstveno bolnišnično dejavnost na severu. Cesta D se ureja kot servisna in dostopna cesta do in v območju, ki pa ne sme biti pretočna. V podaljšku ceste D je predviden rezervat za intervencijsko pot iz krožišča na severu.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati:
– ustrezne odmike od obstoječih in predvidenih objektov ter zagotavljati ustrezno osvetlitev zdravstvenega doma in bolnišnice,
– pri razmestitvi objektov in ureditev se upošteva nagnjen teren,
– zagotavljati ustrezno servisno dvorišče bolnišnice s plinsko postajo,
– etažnost in višina objektov se mora prilagoditi objektu zdravstvenega doma (max. K+P+3),
– območje se prometno napaja s ceste A, s Ceste v Kremenco se zagotavlja samo občasni servisni in urgentni dovoz ter dovoz do šolskega centra,
– parkiranje za potrebe območja se zagotavlja na zahodni strani rezervata ali v kletni etaži.
14. člen
(pogoji za urejanje pokopališča – območje št. 9)
(1) Obstoječe pokopališče (površine za grobove) se razširi na dveh mestih proti jugu, zahodu do nove interne ceste in na jugovzhodu do cestnega sveta Titove ceste.
(2) Razširitev pokopališča je namenjena za enojne, družinske ter žarne grobove in žarni zid, na jugovzhodu je prostor za skupno grobišče, za anonimni pokop in za raztros pepela.
(3) Razširjen del pokopališča bo ograjen z masivno ograjo, ki mora biti v oblikovanju usklajena z obstoječimi ograjami. Vsi vhodi v pokopališče morajo biti zavarovani z vrati.
(4) Predvidena interna cesta s parkiriščem se preko obstoječega in priključka navezuje na cesto Log. Prometno tehnični elementi morajo omogočati občasno parkiranje avtobusov. V primeru večjih potreb je dopustna razširitev pokopališča na vzhodni del parkirišča.
(5) Vsa obstoječa drevesa, ki ne bodo ovirala predvidenih ureditev, se ohranijo. Vse proste površine se uredijo kot zelenice, zasajene z drevjem. Izbor dreves naj bo usklajen z obstoječimi drevesi. Gostejša zasaditev dreves je proti Titovi cesti ter stanovanjskim objektom na zahodu in vzhodu.
(6) Dopustne so prizidave poslovilnega objekta. Na območju pokopališča je treba zagotoviti prostore za postavitev zabojnikov za odpadke, ki morajo biti dobro dostopni za komunalna vozila.
15. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
V območju urejanja so dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
– ograje višine do 2,5 m se lahko postavijo na parcelno mejo. Ograje morajo biti transparentne, obojestransko ozelenjene ali žive meje. Masivne ograje niso dopustne, razen v sklopu poudarjeno oblikovanega vogala. Ograje ob cestah, priključkih in križiščih ne smejo ovirati prometne preglednosti,
– protihrupne ograje je dopustno postavljati na mestih, kjer hrup prometa presega za posamezne dejavnosti dovoljene nivoje,
– škarpe in podporni zidovi višine do 1,5 m so dopustni na mestih, kjer strmih brežin ni možno drugače zavarovati. Podporni zidovi višji od 1,5 m se morajo izvesti s horizontalnim zamikom in vmesno zelenico, zasajeno z grmičevjem in plezalkami.
Podporni zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu,
– peš poti in kolesarske steze se urejajo ob osnovnem prometnem omrežju ter na zemljiških parcelah objektov in na območju parkovnih ureditev,
– na večjih peš površinah na južni strani Titove ceste so dopustne postavitve začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi in sezonskim nakupom (stojnice, nadstreški itd.),
– spominska obeležja in fontane se urejajo na večjih peš površinah in zelenicah pred objekti z javnim programom,
– mikro urbana oprema (luči, klopi, koši za smeti) na območju urejanja mora biti enotno oblikovana. Postavlja se ob pomembnejših peš poteh in večjih peš površinah,
– na celotnem območju urejanja so dopustne izvedbe geološko-geotehničnih vrtin, geosond in drugih naprav toplotnih črpalk za ogrevanje objektov,
– dopustna je izvedba nadstreška nad peronom avtobusnega postajališča, dopustna je izvedba pomožnih cestnih objektov kot so odvodni jarki, koritnice, drenažni jarki, revizijski jaški, ponikalnice,
– na celotnem območju urejanja so dopustne izvedbe komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, naprav in priključkov,
– na objektih gasilsko reševalnega centra, bolnišnice in zdravstvenega doma ali ob njih so dopustne postavitve telekomunikacijskih anten,
– na nevpadljivih mestih je dopustna postavitev pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja.
16. člen
(rušitve)
(1) OPPN Špice določa odstranitev objektov na zemljišču parc. št. 3253, 2928/1, k.o. Postojna.
(2) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, ki ne bodo v funkciji, se prekinejo in odstranijo.
(3) Vsa rušitvena dela in začasno deponiranje gradbenih odpadkov je potrebno izvajati v skladu z določili pravnih aktov za tovrstna dela. Odpadni gradbeni material rušitvenih del in izkopov je treba odložiti na deponiji komunalnih odpadkov oziroma na drugih, ustrezno urejenih deponijah.
17. člen
(zunanje ureditve)
(1) Zunanje površine sestavljajo interne prometne, manipulativne in parkirne površine, peš površine ter parkovne površine in zelenice.
(2) Vse proste površine se uredijo kot zelenice in parkovne površine, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmovnicami. Večja parkovna ureditev je na jugozahodni strani ureditvenega območja. Ureja se s peš potmi, enotno oblikovano urbano opremo (svetilke, klopi, koši za smeti), otroškimi igrišči.
(3) Zelenice ob cestah se zasadijo v oblikah drevoredov. Gostejša zasaditev z drevjem je na južni strani pokopališča. Večja parkirišča se urejajo z zelenicami, zasajenimi z drevjem. Na mestih poteka komunalne in energetske infrastrukture se zasaditev izvede z grmovnicami.
(4) Na zemljiških parcelah novih objektov je treba predvideti urejene zelene površine, vključno z urbano opremo in zunanjo razsvetljavo. Za urejanje teh površin je treba izdelati načrt krajinske arhitekture.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
18. člen
(skupne določbe)
(1) Območje urejanja se prometno napaja z obstoječih obodnih cest: Titove ceste, Prečne ulice, Ceste na Kremence, Ceste v Staro vas, in ulice Log ter s predvidene razbremenilne ceste A. V ureditvenem območju sta cesti B in D.
(2) Priključki na ceste morajo biti utrjeni in urejeni v skladu z veljavnimi predpisi. Širine in radiji priključkov morajo biti prilagojeni merodajnim vozilom in prometu do objekta. Priključki morajo biti prilagojeni niveleti ceste na katero se priključujejo, ter morajo biti čim bolj pravokotni na os ceste (75°-105°). Priključke do bližnjih objektov je treba združevati. Na priključkih je treba zagotoviti preglednost na obe strani.
(3) Kolesarske steze in hodniki za pešce se na prehodih preko cest izvedejo s poglobljenimi robniki.
(4) Vse ceste in priključki morajo biti opremljeni s predpisano horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
(5) Vse prometne, manipulativne in parkirne površine morajo biti asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavanje v padavinsko kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj.
(6) Na parcelah objektov se mora zagotoviti prostor za obračanje vozil, tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
(7) Na vseh zunanjih zasebnih parkiriščih objektov je potrebno določiti prostor za odlaganje snega iz teh parkirišč. Prostor ne sme biti označen na površinah, ki so predvidene da bodo javno dobro. Za vsak m2 parkirišča naj se upošteva 0,3 m3 snega oziroma 1 m2 površine za odlaganje na 7 m2 čiščene površine. Lahko se predvidi, da se del parkirišč v zimskih razmerah zapre kolikor kapaciteta površin to dovoljuje.
(8) Potrebno je predvideti koridorje za odmero predvidenih javnih površin. Pri vseh cestah je ta koridor 50 cm od roba zunanjega robnika pločnika, oziroma najmanj 1,25 m od roba cestišča, kjer pločnika ni.
(9) Pri ureditvi območja 7 je potrebno v 1. fazi predvideti najprej izgradnjo ceste A, in sicer najprej rekonstrukcijo krožišča s Titovo cesto, nato pa izgradnjo ceste A od krožišča do križišča s cesto B. V 1. fazi se prav tako izvede križišče cest A in B, in sicer tako, da se križišče v celoti zaključi z javno razsvetljavo, prehodi za pešce in pločniki.
19. člen
(projektne rešitve)
(1) Ceste
a) Titova cesta:
– na južni strani Titove ceste je ob obstoječi zelenici predvidena nova kolesarska steza in pločnik,
– karakteristični prečni profil ceste: 2 vozna pasova, obojestranska zelenica, obojestranska kolesarska steza in dvostranski pločnik.
b) Cesta A:
– cesta poteka ob zahodnem robu ureditvenega območja. Priključek na Titovo cesto je v obstoječem krožnem križišču, priključek na cesto v Staro vas je v predvidenem krožnem križišču. Priključka cest B in D sta z levim zavijalnim pasom,
– niveleta ceste je prilagojena terenu ter obstoječim in predvidenim priključkom,
– karakteristični prečni profil ceste: 2 vozna pasova (minimalna širina je 6,5 m), levi zavijalni pas, obojestranska zelenica, enostranska dvosmerna kolesarska steza, enostranski pločnik. Zelenica med cesto in kolesarsko stezo je širine min. 3 m,
– na odseku med Titovo cesto in cesto B je dopustna izvedba enega skupnega priključka za prometno napajanje območja št. 7,
– na mestu priključka ceste D je nov dostop na obstoječe poljske poti in kmetijska zemljišča.
d) Cesta B:
– cesta B poteka na severni strani objektov zdravstvenega doma, bolnišnice in predvidenega objekta gasilsko reševalnega centra. Cesta se na vzhodu priključuje na obstoječe krožno križišče in na zahodu na cesto A,
– niveleta ceste je v niveleti obstoječe ceste, na zahodu je prilagojena terenu in priključku na cesto A,
– karakteristični prečni profil ceste: dva vozna pasova širine 5,50 m), obojestranski pločnik,
– do izvedbe ceste A se prometni režim na cesti B ne spreminja. Za potrebe reševalnega centra, urgence zdravstvenega doma in novega gasilskega doma je potrebno zagotoviti interventno pot širine najmanj 6 m med Titovo cesto in reševalnim centrom.
e) Cesta D:
– cesta se ureja kot servisna in dostopna cesta do rezervata za širitev zdravstvenih in šolskih programov, ne sme pa biti pretočna kot prometna povezava Ceste v Staro vas in ceste A,
– karakteristični prečni profil ceste: 2 dva vozna pasova (širine 5,50 m), obojestranski pločnik,
– do izgradnje ceste A se izvede le začasna javna pot.
(2) Mirujoči promet
– mirujoči promet se ureja na zemljiški parceli vsakega objekta. Število parkirnih mest mora biti v skladu z normativi, 5 % parkirnih mest mora biti za funkcionalno ovirane. Normativi za določitev parkirnih mest:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: 1 PM/6 sedežev in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta, ne manj kot 2 PM,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe: 1 PM/3 sobe
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: 1 PM/10 sob
– 12201 Stavbe javne uprave: 1 PM/30 m2
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic: 1 PM/30 m2
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: 1 PM/30 m2
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki): 1 PM/80 m2, ne manj kot 2PM
– 12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina pod 500 m2) 1 PM/50 m2, ne manj kot 2PM
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: 1 PM/5 sedežev
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje, visoke šole): 1,25 PM/učilnico
– 12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice): 1 PM/5 postelj
– 12640 Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante): 1 PM/35 m2, ne manj kot 2 PM
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: 1 PM/100 m2
– 24204 Pokopališča: 1 PM/30 grobov, ne manj kot 10 PM
– mirujoči promet se ureja na nivoju terena, v kletnih etažah objektov, v parkirnih hišah ali na strehah objektov.
– v primeru gradnje trgovine je treba zagotoviti javno dostopnost parkirnih mest.
(3) Kolesarski promet
– kolesarske steze so ločene od motornega prometa ob Titovi cesti, Prečni ulici in cesti A, kolesarski pas ob Cesti na Kamenco in Cesti v Staro vas je na vozišču. Po ostalih cestah poteka kolesarski promet na vozišču.
(4) Peš promet
– peš površine ob cestah so z dvignjenim robnikom ločene od motornega prometa. Hodniki za pešce so širine najmanj 1,50 m. Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekte morajo biti brez arhitekturnih ovir, – večja peš površina je na severni strani objektov ob Titovi cesti. Ureja se z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, koši za smeti) in zasaditvijo avtohtonega listnatega drevja v obliki drevoreda. Dopustne so postavitve spominskih obeležij, skulptur, fontan ter javni programi kot podaljšek programov v pritličju objektov (gostinski vrtovi, točilni pulti, stojnice) pod pogojem, da je zagotovljen peš prehod min. širine 2 m. Postavitve kioskov in šotorov niso dovoljene.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNE, ENERGETSKE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
20. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, elektriko, vročevodno ogrevanje, odvajanje odpadnih vod ter na telekomunikacijsko in CATV omrežje.
(2) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi in naprave morajo biti zemeljske izvedbe, potekati morajo praviloma po javnih površinah in v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi. Če tega ni možno zagotoviti, je potrebno izvesti ustrezno zaščito. Kjer dopuščajo razmere se izvedejo skupni priključki za več objektov.
(3) Merilni jaški, omarice in priključki infrastrukturnih vodov ter ponikovalnice in podobno morajo biti locirani na zemljiških parcelah objektov v oddaljenosti najmanj 1 m od roba vozišča ali 0,5 m od roba pločnika.
(4) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo obrambno-zaščitnim zahtevam.
(5) V objektih je treba zagotoviti učinkovito rabo vseh vrst energije in rabo obnovljivih virov energije, v skladu z veljavnimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Za gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople vode in vseh vrst električne energije se lahko uporablja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne črpalke itd.).
(6) Na strehah objektov je dovoljena izvedba strešnih fotovoltaičnih elektraren.
21. člen
(projektne rešitve)
(1) Vodovod:
– v ureditvenem območju je javno vodovodno omrežje, ki zaradi starih, dotrajanih in mestoma poddimenzioniranih cevovodov uporabnikom ne omogoča zadovoljive vodooskrbe in protipožarne zaščite,
– na obstoječ rekonstruiran vodovod ob Prečni ulici se navezuje nov oziroma rekonstruiran vodovod ob cesti B z navezavo po intervencijski poti na vodovodno omrežje na severni strani Titove ceste ter nov vodovod ob cesti D, ki se v obliki zanke priključuje na obstoječ vodovod v bližini bolnišnice.
– obstoječi objekti (zdravstveni dom, bolnišnica) in novi objekti (gasilsko reševalni center ter objekti v območju št. 6 in 7) se napajajo iz novih oziroma rekonstruiranih vodovodov. Obstoječi vodovod za napajanje zdravstvenega doma in bolnišnice se ukine,
– novo oziroma rekonstruirano vodovodno omrežje je zasnovano v obliki zank in mora zagotavljati potrebe po sanitarni vodi in po vodi za požarno varstvo. Na vodovodnem omrežju je predvideno hidrantno omrežje. Vsak objekt mora imeti svoj priključek z odjemnim mestom,
– ob Prečni ulici in Titovi cesti je predvidena trasa za prestavitev transportnega vodovoda proti Pivki.
(2) Kanalizacija:
– v območju urejanja je zbiranje in odvajanje odpadnih vod pretežno urejeno v javnem mešanem kanalizacijskem sistemu, ki transportira vse odpadne vode na končno dispozicijo v centralno čistilno napravo Stara vas. Obstoječo kanalizacijo je potrebno rekonstruirati zaradi vodopropustnosti kanalov, preobremenjenih odsekov ter ureditve ločenega sistema odvajanja,
– obstoječ zbirni mešani kanal, ki poteka severno od zdravstvenega doma in bolnišnice do razbremenilnika se prestavi ob cesti B in A ter izvede kot zbirni odpadni komunalni (fekalni) kanal. Na ta kanal se priključijo odpadne komunalne vode iz zdravstvenega doma, bolnišnice ter predvidenega objekta št. 4 in predvidenih objektov v območju št. 6 in 7. Obstoječ razbremenilnik na zahodni strani ureditvenega območja se prestavi izven gabarita predvidene ceste A,
– obstoječ mešani kanal, ki poteka preko predvidene razširitve pokopališča se prestavi proti jugu in izvede kot odpadni komunalni (fekalni) kanal, odpadne padavinske vode se odvajajo preko lovilca olj v obstoječ odvodni jarek na severni strani Titove ceste, – nova javna odpadna padavinska kanalizacija je predvidena ob intervencijskih cestah in ob cestah B in A. Obstoječ odvodni jarek na južni strani Titove ceste se prestavi proti severu in kanalizira,
– zasnova internega kanalizacijskega omrežja mora biti načrtovana v ločenem sistemu tako, da se padavinske vode s strešin ter utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod. Morebitne tehnološke odpadne vode se morajo pred priključitvijo v javno komunalno ali padavinsko kanalizacijo očistiti v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– odvajanje padavinskih odpadnih vod je potrebno reševati individualno preko ponikovalnih jarkov ali s ponikanjem preko ponikovalnih drenažnih cevovodov v okviru investitorjevih zemljiških parcel ali speljati v obstoječe lokalne odvodne jarke oziroma meteorno kanalizacijo,
– drenažne in zaledne vode z zemljiških parcel ni dopustno priključiti v javno kanalizacijo za odvajanje odpadnih komunalnih vod,
– potencialno onesnažene padavinske vode z olji in peskom (ceste, parkirišča, manipulativne površine, garaže) se odvajajo v odpadno padavinsko kanalizacijo ali odvodne jarke preko lovilcev olj in usedalnikov peska,
– kanalizacija, vključno s priključki, revizijskimi jaški in lovilci olj, mora biti vodotesna,
– gradnja objektov in zunanjih ureditev ne sme ovirati odtekanja padavinskih vod s cest. Padavinske vode z zemljiških parcel ni dopustno odvajati na cestno telo ali v naprave za odvodnjavanje cest, brez soglasja upravljavca cest.
(3) Elektrika:
– napajanje obstoječih objektov (zdravstveni dom, bolnišnica, šolski center) z električno energijo je iz obstoječe transformatorske postaje TP Zdravstveni dom, ob kateri je objekt z električnim agregatom (objekt št. 1a) za rezervno napajanje zdravstvenega doma in bolnišnice,
– za napajanje območij št. 6 in 7 ter predvidenega gasilsko reševalnega centra je predvidena nova TP, ki bo vzankana v obstoječe srednje napetostno omrežje na severni strani Titove ceste. Od obstoječih srednje napetostnih vodov do nove TP je predviden energetski koridor ob koridorju za intervencijski dostop. Dopustno je začasno napajanje gasilsko reševalnega centra iz TP Zdravstveni dom,
– za oskrbo kotlovnice z električno energijo je potrebno zgraditi novo nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo od TP Kremenca III do novo predvidene kotlovnice. V primeru, da je predvidena priključna električna moč za kotlovnico več kot 150 kW je potrebno predvideti novo TP, katero je potrebno vzankati v obstoječe srednje napetostno omrežje. Od TP Kremenca III do Ceste v Staro vas je potrebno zgraditi novo srednje napetostno kabelsko kanalizacijo.
V območju primarnega in sekundarnega toplovoda ob Cesti v Staro vas je energetski koridor za nizkonapetostno in srednje napetostno kabelsko kanalizacijo. V območju šolskega centra je potrebno zagotoviti prostor za novo predvideno TP.
– V primeru poseganja v obstoječe koridorje distribucijske elektroenergetske infrastrukture je potrebno zagotoviti nove koridorje za prestavitev le-teh.
– Nizkonapetostna in srednje napetostna kabelska kanalizacija mora biti izvedena podzemno v cevni izvedbi s cevmi sigmaflex in v skupnem jarku, kjer je to možno.
– Jaški kabelske kanalizacije in TP morajo biti dostopni z javnih površin.
– Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skladu z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja.
– Pri izgradnji novih objektov je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev omenjenih objektov na obstoječo distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja zajema.
– Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi.
– Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na naših elektroenergetskih napravah je izvajalec del dolžan na lastne stroške odpraviti.
– Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bomo izvajali na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.
(4) Javna razsvetljava:
– javna razsvetljava je ob obstoječem in predvidenem javnem prometnem omrežju. Izvedena mora biti s tipskimi svetilkami, ki se že uporabljajo v naselju, z varčno porabo in ustreznimi optičnimi lastnostmi, po predhodnem soglasju upravljavca javne razsvetljave.
(5) Toplovod:
– predvideno je daljinsko toplovodno ogrevanje iz kotlovnice na lesno biomaso (objekt št. 5) na jugovzhodni strani šolskega centra. Primarni toplovod bo potekal ob Cesti v Staro vas in Cesti na Kremenco, s primarnega toplovoda se odcepijo priključki do objektov. Po vzpostavitvi daljinskega ogrevanja se obstoječe kotlovnice odstranijo.
(6) Plin:
– plinska postaja na južni strani bolnišnice (objekt št. 2a) mora biti urejena po predpisih za tovrstne objekte.
(7) Telekomunikacije:
– TK omrežje poteka ob Titovi cesti, Prečni ulici, Cesti v Kremenco in Cesti v Staro vas ter ob cesti B na katero se priključijo predvideni objekti.
(8) CATV
– v območju urejanja je obstoječe omrežje CATV, na katero se bodo priključili predvideni objekti. Na odsekih, kjer so predvideni objekti, se obstoječe omrežje prestavi izven gabarita objekta.
(9) Odstranjevanje odpadkov:
– ob ali v objektih je treba predvideti mesto za postavitev ustreznega števila posod za prevzem ločeno zbranih odpadkov (biološki in embalaža) ter mešanih odpadkov. Prevzemno mesto za odpadke je lahko tudi zbirno mesto z oddaljenostjo do 15 m od mesta praznjenja zabojnikov. Dostop do prevzemnega mesta mora omogočati neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. Širina dovozne poti je najmanj 3 m, svetla višina pa 4,5 m, izvedena mora biti za osne obremenitve, ki veljajo za lokalne ceste.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(varstvo okolja)
(1) Pri načrtovanju in urejanju v ureditvenem območju je potrebno upoštevati in izvajati vse ukrepe za varstvo okolja in varstvo bivalnih in delovnih pogojev.
(2) Javna razsvetljava mora biti zasnovana in izvedena tako, da se zmanjša svetlobno onesnaževanje.
(3) Posegi pri urejanju območja se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(4) Na transportnih in gradbenih površinah je potrebno preprečiti odtekanje vode v kanalizacijo in odvodne jarke.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje urejanja uvrščamo v II. območje varstva pred hrupom (površine za zdravstvo), ki dopušča mejne vrednosti hrupa 45 dBA za noč in 55 dBA za dan ter III. območje varstva pred hrupom (površine za izobraževanje, javna uprava, storitvene dejavnosti, osrednje in mešane površine), ki dopušča mejne vrednosti hrupa 50 dBA za noč in 60 dBA za dan. V primeru prekoračitve navedenih vrednosti je treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti predvideni in izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate.
24. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki se med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
25. člen
(ureditve s področja upravljanja z vodami)
(1) Odvodni jarek na južni strani Titove ceste se v ureditvenem območju kanalizira in prestavi izven gabarita zazidljivega zemljišča.
(2) Z načrtovanjem in izvedbo predvidenih posegov se ne smejo poslabšati obstoječe odvodne razmere padavinskih voda.
(3) Odvod zalednih padavinskih voda in padavinskih voda na obravnavanem območju je treba ustrezno urediti ter preprečiti erozijsko in škodljivo delovanje padavinske vode. Vsi ponikovalni sistemi morajo imeti dokazano ustrezno ponikovalno sposobnost.
(4) Ustrezne pretočne razmere v lokalnih odvodnih jarkih je dolžna zagotavljati lokalna skupnost. Navedeno je pogoj za izdajo vodnega soglasja za posamezne objekte.
(5) Na obravnavanem območju predvidene gradnje je treba evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
(6) Za vsako rabo, ki bi presegla splošno rabo, bo treba pridobiti vodno pravico.
(7) Za posege na vodna zemljišča v lasti države je treba pridobiti pravico graditi.
26. člen
(ohranjanje narave)
Pri posegih v prostor je treba upoštevati območje pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot – karbonati. V primeru najdbe jame ali brezna so lastniki in izvajalci del dolžni obvestiti pristojno službo, omogočiti raziskave ter preprečiti uničenje in kraje.
27. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
V območju urejanja se nahaja kulturni spomenik cerkev sv. Lazarja (EŠD 3939). Za vse posege v kulturni spomenik, tudi za vzdrževalna dela, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Nova Gorica.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARSTVO PRED POŽAROM
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati stopnjo potresne ogroženosti za obravnavano območje.
(2) V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Odmiki objektov od parcelnih mej in med objekti morajo zagotavljati ustrezno protipožarno ločitev in preprečevati širjenje požara na sosednje objekte. Za požarno ogrožene objekte je potrebno zagotoviti požarno ločitev prostorov.
(2) Objekti morajo biti zasnovani tako, da je možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.
(3) Javno in interno prometno omrežje mora omogočati dostop intervencijskim vozilom z dveh strani. Delovne površine so na javnih in internih prometnih površinah ter na manipulativnih površinah.
(4) Voda za gašenje požarov se zagotavlja iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju ter iz internega zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja.
VIII. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
30. člen
Infrastrukturno urejanje bo vplivalo na izboljšanje prometnih razmer na obrobju ureditvenega območja ter na izboljšanje komunalne oskrbe v območju in sosednjih območjih. Z izgradnjo kotlovnice za daljinsko ogrevanje objektov v ureditvenem območju in sosednjih območjih je treba obstoječe kotlovnice na plin in kurilno olje odstraniti.
IX. NAČRT PARCELACIJE
31. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije je prikazan v grafični prilogi Načrt parcelacije v merilu 1:1000.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etape izvajanja)
(1) OPPN Špice se bo izvajal v več etapah. Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura, ki se lahko izvaja fazno oziroma v več etapah, ki se zaključujejo funkcionalno.
(2) Pri ureditvi območja 7 je potrebno v 1. fazi predvideti najprej izgradnjo ceste A, in sicer najprej rekonstrukcijo krožišča s Titovo cesto, nato pa izgradnjo ceste A od krožišča do križišča s cesto B. V 1. fazi se prav tako izvede križišče cest A in B, in sicer tako, da se križišče v celoti zaključi z javno razsvetljavo, prehodi za pešce in pločniki.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.
XI. TOLERANCE
33. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN Špice so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Za predvidene objekte so dopustne spremembe lege, orientacije, tlorisnih in višinskih gabaritov objektov zaradi zagotovitve ustreznejših odmikov, tehnoloških in funkcionalnih ureditev. Preseganje gradbene meje (GM) in gradbene linje (GL) ni dovoljeno.
(3) Dopustne so spremembe poteka predvidenih cest in prometno tehničnih elementov cest zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev.
(4) Dopustne so spremembe števila parkirnih mest glede na razpoložljivo zemljišče in organizacijo prostora, vendar ne manj, kot določajo normativi.
(5) Za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo so določene načelne trase, ki jih je možno prilagajati, če se s tem doseže ustreznejša in racionalnejša rešitev.
(6) Dopustna je sprememba parcelacije v okviru smiselne zaokrožitve posameznih funkcionalnih enot z objekti ter parcelacija prometnih, skupnih funkcionalnih površin ter parkovnih površin.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94 in 19/08) v delu, ki se nanaša na ta odlok.
35. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo se sprejme po ločenem postopku.
36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
37. člen
OPPN Špice je na vpogled na Občini Postojna, pri občinski službi za urejanje prostora.
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2009-59
Postojna, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost