Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 410-0062/2013-3 Ob-3213/13 , Stran 2135
Št. 410-0062/2013-3 Ob-3213/13
Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2013 (sprejet na 20. seji OS Občine Divača, dne 12. 6. 2013), Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2013
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974. 1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis) Občina Divača bo v letu 2013 sofinancirala naslednje programe športa: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – šport invalidov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – delovanje športnih društev in klubov, – športne prireditve. 2. Okvirna višina sredstev za leto 2013 Proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«: Okvirna višina sredstev za leto 2013 je 36.000,00EUR in sicer od tega: – okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača: 31.000,00 EUR; – okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje organizacije in izvedbe športnih prireditev: 5.000,00 EUR – od tega športne prireditve – 3.000,00 EUR; ostale sestavljene prireditve (turizem in šport) – 2.000,00 EUR. Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v zakonskih plačilnih rokih. 3. Merila Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) in Meril, ki so sestavni del Odloka. 4. Sodelovanje na razpisu Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje programov športa lahko prijavijo izvajalci programov športa: – športna društva in klubi, – zveza športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2013 pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača. Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s področja turizma (Javni razpis za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača – za leto 2013) (TŠKD, TD, Razvojna društva) in sicer za organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne društvene dejavnosti. Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ dve športni prireditvi. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Divača, – imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov, – imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu, – za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti. V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje. Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini Divača, – športna prireditev je izvedena v Občini Divača, – športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator športne prireditve kandidira. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. 7. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Razpis šport 2013«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača. Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. 8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS. 9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin, tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača. Postopek razpisa poteka skladno z Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1 – uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) in Merili, ki so sestavni del Odloka.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost