Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2422. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči, stran 6914.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 28. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Kanal ob Soči, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
II. JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Na območju Občine Kanal ob Soči se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnimi odpadkov,
4. obdelava določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. urejanje in čiščenje javnih površin.
(2) Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in tržnice,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
4. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med kategorizirane občinske ceste,
5. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
6. krasitve mesta in naselij,
7. plakatiranje, razobešanje transparentov in obveščanje občanov preko plakatnih mest.
(3) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prvem odstavku tega člena, če tako določa zakon.
(4) Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
(5) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 5. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni določeno drugače.
4. člen
(1) Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij s pitno in požarno vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežja in naprave javne razsvetljave,
– objekti in naprave za odvajanje padavinske vode,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, javni parkirni prostori, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– plakatna in transparentna mesta.
(2) Podrobneje se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb iz prejšnjega odstavka, določijo z odlokom iz 5. člena tega odloka, ki so javno dobro ter pogoje in način njihove javne, posebne in podrejene rabe.
III. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– javnem podjetju,
– javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
6. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
7. člen
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge iz 6. člena tega odloka, so naslednje:
1. strokovne naloge s področja razvoja javnih služb,
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja,
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
4. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javne službe ter pripravo pogodb,
5. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
6. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo prenešeno na izvajalce javnih služb,
7. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
8. administrativna opravila za svet uporabnikov,
9. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil,
10. druge naloge, določene z zakoni, predpisi občine in programi dela občine.
(2) Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja in oprema, lahko župan s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena podjetju, posamezniku ali izbranemu izvajalcu dejavnosti javnih služb, razen če gre za naloge, ki se lahko opravljajo le na podlagi javnega pooblastila.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbijo krajevne skupnosti.
9. člen
Pristojnosti sveta krajevnih skupnosti so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VI. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstvih,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
11. člen
(1) Cene za storitve, ki se zagotavljajo z opravljanjem lokalnih gospodarskih javnih služb in ki so individualno določljive in izmerljive, se določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon, na njegovi podlagi izdan predpis ali predpis občine.
(2) Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži ustreznemu organu v potrditev.
(3) Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencialno glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev, v posameznih primerih pa tudi kot tarifa. Hkrati določi tudi tarifne razrede za posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
12. člen
Storitve lokalnih gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, se financirajo iz proračuna sredstev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi drugega odstavka 5. člena tega odloka ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 16/96).
(2) Obvezni lokalni gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se začneta izvajati v javnem podjetju s pričetkom delovanja javnega podjetja, do takrat se izvajata na osnovi veljavnih pogodb.
14. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo in gospodarijo izvajalci javnih služb. Razmerja glede upravljanja in gospodarjenja z njimi se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan občine.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal o Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 16/1996).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2013-7
Kanal ob Soči, dne 28. junija 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost