Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, stran 6870.

Na podlagi 1. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
1. člen
V Sklepu o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 97/10) se točki (c) in (d) prvega odstavka 1. člena spremenita tako, da se glasita:
»(c) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih morajo podrejene družbe posredovati nadrejeni banki oziroma banki, ki jo obvladuje finančni holding ali mešani finančni holding, za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi;
(d) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih mora nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding posredovati podrejeni banki za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi;«.
2. člen
Besedilo 1.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113).«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali mešanemu finančnemu holdingu«.
4. člen
V 4. členu se za besedo »holdingi« doda besedilo »ali mešanimi finančnimi holdingi«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka iz 3. člena tega sklepa lahko iz konsolidacije izključi posamezno finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena banki ali finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, oziroma ima banka ali finančni holding ali mešani finančni holding v njej udeležbo, če za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena nadrejena banka ali banka, podrejena finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, dokazuje Banki Slovenije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja za izključitev oseb iz konsolidacije tako, da poleg navedbe oseb in razlogov za izključitev oseb, predloži tudi dokumentacijo, s katero utemeljuje razloge za izključitev.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če o tem predhodno pisno obvesti Banko Slovenije, banka lahko brez pridobitve dovoljenja Banke Slovenije izključi iz konsolidacije finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena tej banki ali nadrejenemu finančnemu holdingu ali nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, ali ima banka ali finančni holding ali mešani finančni holding v njej udeležbo, če bilančna vsota te osebe ne presega manjše od naslednjih vrednosti:
– 10.000.000 eurov in
– 1 % vrednosti bilančne vsote osebe, ki ji je neposredno nadrejena, ali ki je v njej udeležena.«.
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedo »holdinga« doda besedilo »ali mešanega finančnega holdinga.«.
7. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedo »holdinga« doda besedilo »ali mešanega finančnega holdinga.«.
V četrtem odstavku se za besedo »holdinga« doda besedilo »ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga.«.
8. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu finančnemu holdingu«.
9. člen
V naslovu 6. poglavja se za besedo »holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
11. člen
V naslovu 20. člena se za besedo »holdingov« doda besedilo »ali nadrejenih mešanih finančnih holdingov«.
V prvem odstavku se za besedo »holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
12. člen
V 26. členu se za besedo »holding« doda vejica in besedilo »mešani finančni holding«.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost