Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2442. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje PUP 15/1, stran 7019.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je podžupan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje PUP 15/1
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Na parc. št. 1/1, k.o. Leče, je stal stari gospodarski objekt (mlin in trgovina) s stanovanjem, ki je spremenil namembnost v večstanovanjski objekt. V skladu z veljavnim PUP je na območju možna gradnja individualnih stanovanjskih objektov.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik potrebuje pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt – zgradbo, kar mu bo s spremembo in dopolnitvijo PUP omogočeno.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) v nadaljevanju: ZP Načrt.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 1/1, 1/4, 1/5, 822/3 in 2 – del, vse k.o. Loče.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje PUP 15/1– predel ob Dravinji v Ločah.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt, je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta na občinskem svetu je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ARSO, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– TELEKOM Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3 3210 Slov. Konjice
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0007/2013
Slovenske Konjice, dne 11. julija 2013
Podžupan
Občine Slovenske Konjice
Bojan Podkrajšek l.r.

AAA Zlata odličnost