Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 3521-1/2013, 3528-8/2011, 478-67/2011-14 Ob-3193/13 , Stran 2157
Št. 3521-1/2013, 3528-8/2011, 478-67/2011-14 Ob-3193/13
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in na podlagi sklepov občinskega sveta št. 032-6/2012-9 z dne 27. 9. 2012, št. 032-6/2012-10 z dne 27. 9. 2012 in št. 032-6/2013-11 z dne 27. 6. 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: 2.1. Poslovni prostor Lokev 104, 6219 Lokev: – Poslovni prostor v neto tlorisni površini 184,5 m2, označen z ID znakom 2459-134-1, posamezni del št. 1, v stavbi št. 134, k.o. 2459 – Lokev (ID 5475827), ki leži na parceli št. *42/4, k.o. Lokev, na naslovu Lokev 104, 6219 Lokev (v nadaljevanju: Lokev 104); – Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Lokev. V neposredni bližini se nahaja vaška cerkev. Objekt je dostopen z državne ceste; – Izhodiščna (najnižja) vrednost je 26.660,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Na poslovnem prostoru obstaja predkupna pravica. Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega prostora: Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih PUP za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02, 86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih merilih PUP za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02, 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Lokev/naselje Lokev/območje urejanja »Jedro vasi« z oznako P13-N1-S2, ki je naselje s strnjeno mešano gradnjo s centralnimi in javnimi funkcijami ter stanovanji s spremljajočimi dejavnostmi. 2.2. Poslovni prostor Dutovlje 60 a, Dutovlje: – Poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2, označen z ID znakom 2432-81-12, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432-Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a); – Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne ceste, pred objektom je javno parkirišče; – Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega prostora: Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja: »Starejše jedro naselja« z oznako – P7-N2-S1, ki je centralno naselje z javnimi in tranzitnimi funkcijami (šolstvo, zdravstvo, trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi. 2.3. Nezazidano stavbno zemljišče: – Zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ; – Zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu naselja Križ; – Izhodiščna (najnižja) vrednost je 59.500,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Lokacija in namembnost zemljišča: Zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Tomaj/naselje Križ/območje ureditvene enote – P30-N3-S2, ki je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Varščina: 4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša: – za poslovni prostor pod zaporedno št. 2.1. – Lokev 104, 2.666,00 EUR; – za poslovni prostor pod zaporedno št. 2.2. – Dutovlje 60a, 12.580,00 EUR; – za zemljišče pod zaporedno št. 2.3. – nezazidano stavbno zemljišče Križ, 5.950,00 EUR. 4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na transakcijski račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909 s pripisom: – št. 3521-1/2013, za poslovni prostor Lokev 104, – št. 3528-8/2011, za poslovni prostor Dutovlje 60a, – št. 478-67/2011, za nezazidano stavbno zemljišče Križ. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo. 4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži varščino. 4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 5. Prodajni pogoji in merila: 5.1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izhodiščno ceno. 5.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Pogoji sodelovanja: 6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe. 6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, s.p. (izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)) – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 7. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. – Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana. – Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb. – Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. 8. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka. – Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. 9. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin oziroma 22% davek na dodano vrednost) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos na svoje stroške vrši kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč). 10. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 2. 8. 2013, do 11 ure. 10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici z pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora Lokev 104, Lokev« »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora Dutovlje 60 a, Dutovlje« »Ne odpiraj – ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča Križ« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe. 10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani, www.sezana.si. 10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 11. Javno odpiranje ponudb: 11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija dne 5. 8. 2013, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana. 11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim pooblastilom ponudnika. 12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11 ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost