Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

8017-1/2013-20 Ob-3183/13 , Stran 2106
8017-1/2013-20 Ob-3183/13
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, v nadaljevanju ZSRR-2A), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 18. 6. 2013 (v nadaljevanju Splošni pogoji sklada), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN) ter – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSRR-2, 8/12), – Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES), št. 70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L EU, št. 379/2006), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2013
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev sklada, in sicer za namene: – A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, – B – projekti podjetništva, – A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti ter – C – polno financiranje razvojnih projektov. 2. Skupna višina razpisanih sredstev je 2.300.000,00 EUR, od tega 2.100.000,00 EUR ugodnih posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri namenih A1, B ter A2 se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v evrih in v kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, pri namenu C pa v obliki nepovratnih sredstev. 3. Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt, so naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Podrobnejša obrazložitev je navedena v posameznem Povabilu k oddaji vloge s prilogami razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: Povabilo k oddaji vloge). Državna pomoč za projekt se ne sme združevati z državno pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. II. Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1, B / A2 ali C vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge s prilogami razpisne dokumentacije, ki vključuje povzetek vsebine javnega razpisa, podrobnejša merila za ocenjevanje, v primeru namenov A1, B / A2 izhodišča za pripravo poslovnega načrta z navodili, oziroma v primeru namena A1 tudi obrazec za opis projekta z navodili ter vzorce, in sicer: – vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis, – vzorec pogodbe, ki jo je potrebno parafirati s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi, – vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev; bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, – vzorec poročila o projektu, ki je praviloma izdelan v obliki elektronskega obrazca in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta ter enkrat letno, do 31.3. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (obdobje 3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let po zaključku projekta za velika podjetja in pri namenu C v roku 1 meseca po zaključku projekta) posredovati na sklad; bo po zaprtju javnega razpisa dosegljivi na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci. – Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1, B / A2 ali C, ki je praviloma izdelan v obliki elektronskega obrazca (velja, kolikor je prijavni obrazec izdelan v obliki elektronskega obrazca), je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v elektronski obliki oziroma na CD-ju (če obstaja) in v papirnati obliki skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na sklad. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, ali pošlje po pošti, razen prijavnega obrazca (kolikor je izdelan v elektronski obliki). 3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. III. Roki in način prijave: 1. Roka za oddajo prijav sta: prvi rok 10. 9. 2013 in drugi zadnji rok 15. 10. 2013. 2. Način prijave: – Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno preko poštnega servisa (Pošta Slovenije, Petrol ...) ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. – Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga ANS (s pripisom: namen A1, B, A2 ali C (izpolnite ustrezno))«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označen s strani poštnega servisa, kolikor se vloga odda priporočeno, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada. IV. Splošni pogoji dodeljevanja 1. Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev po namenih A1, B in A2 so: velika (razen pri namenu A1), srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer: – gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3 s spr. in dop.), – zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – ZZad-UPB2) ter – kmetijska gospodarstva (Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik t.j. kmet. Vlagatelj, ki je kmet, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije) – v primeru namena A1 in A2, ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na narodnostno mešanih območjih in so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko kandidirajo, so le tista velika podjetja, z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa. 2. Vlagatelji se morajo pri namenu A2 ukvarjati s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in/ali dopolnilnimi dejavnostmi. Kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu pri namenu A2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 s spr. in dop.) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 5 let po zaključenem projektu. 3. Vlagatelji projekta v primeru namena C so razvojne institucije, ki so registrirane za delovanje in imajo med drugim strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji ter so vpisane v evidenco razvojnih institucij, ki jo vodi služba Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in jih izbereta narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji). Vlagatelji morajo pripraviti razvojno in investicijsko dokumentacijo za projekt, ki ga bodo izvajali na narodnostno mešanih območjih in so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. 4. Za opredelitev velikosti vlagateljev se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L EU št. 214, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju: Priloga I). Podrobnejšo opredelitev najdete v posameznem Povabilu k oddaji vloge. Ob tem sklad opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Dodatna pojasnila vlagateljem glede opredelitve velikosti podjetja so v posameznem Povabilu k oddaji vloge. V. Posebni pogoji dodeljevanja 1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt. 2. Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, finančni zahtevek izražen v skupni evropski valuti (EUR). 3. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga. Lokacija projekta je lahko samo v eni občini. 4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno investicijsko dokumentacijo o projektu. 5. Sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, se lahko kombinirajo z drugimi sredstvi (tudi javna sredstva), vendar le do najvišje dovoljene višine državne pomoči. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kadarkoli kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti sklad. 6. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja drugih javnih sredstev pri projektu oziroma pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje (v primeru namena C se določila smiselno upoštevajo). 7. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 8. Nameni dodeljevanja sredstev, upravičeni in neupravičeni stroški ter dodatni pogoji v okviru posameznih namenov investiranj so: 8.1. Namen A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu 8.1.1. Predmet podpore, na katere se lahko nanašajo projekti, so naslednja področja: – gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo ter – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. 8.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen A1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.3. Dodatni pogoji za namen A1 a) Z odobrenim projektom mora vlagatelj oziroma upravičenec 2 leti po zaključku projekta prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, opisa projekta, poslovnega načrta oziroma investicijskega programa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. b) Projekt mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti. c) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju ribištva, ribogojstva in na področju proizvodnje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v Uredbi Komisije (ES); – posluje ali ima registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000). Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju tega poglavja. 8.2. Namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejavnosti 8.2.1. Nameni dodeljevanja sredstev: Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 8.2.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namena B in A2. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.3. Dodatni pogoji za namena B in A2 a) Velikemu podjetju je mogoče sredstva dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi izpolnil najmanj enega od naslednjih meril: – povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, – zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta, – dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, – projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel izpeljati na območju Republike Slovenije. b) Vlagatelj oziroma upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku (velja za pravne osebe in s.p.) doseči pričakovane učinke: – za 5% povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa, – ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPESa na dan 31. 12. 2011) in številom zaposlenih na dan 31.12., najkasneje 2 leti po zaključku projekta (v skladu s prijavo) na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju oziroma upravičencu zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi podjetji ne povečujejo števila novo ustvarjenih delovnih mest. V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezultatov, je vlagatelj dolžan skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, da pri izvajanju projekta, za katerega so bila dodeljena sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o teh spremembah obvestiti sklad. c) Vlagatelj oziroma upravičenec, pri namenu A2, ki je kmet, mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pričakovane učinke: – zmanjšati proizvodne stroške ali – izboljšati proizvodnjo ali – izboljšati kakovost. Slednje mora biti razvidno iz vlagateljeve vloge oziroma investicijske dokumentacije. V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih rezultatov, je vlagatelj dolžan skladu predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tako tudi v primeru, da pri izvajanju investicije, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku 15 dni o teh spremembah obvestiti sklad. d) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, oziroma v primeru namena B do spodbud tudi na področju investicij v dejavnosti kmetijstva (pridelave, predelave ter trženja kmetijskih proizvodov) in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih ladjedelništva in plutastih izdelkov (CN kode 4502, 4503 in 4504); – posluje ali ima registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000); – posluje ali ima registrirano dejavnost na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002); – deluje na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah; – deluje na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarja s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah; – deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode in če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce; – deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju tega poglavja. 8.3. Namen C – polno financiranje razvojnih projektov 8.3.1. Namen dodeljevanja sredstev: – Spodbujanje gospodarske in turistične infrastrukture na upravičenem območju, ki so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa. 8.3.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za namen C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.3.3. Dodatni pogoji za namen C a) Vlagatelj oziroma upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku prispevati vsaj k enemu izmed navedenih ciljev: izboljšanje gospodarske infrastrukture, izboljšanje lokalne ali regionalne javne infrastrukture, boljša kakovost bivanja, večji poudarek skrbi za okolje in/ali pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. b) Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki posluje v sektorju (po pravilu de minimis za gospodarstvo): – ribištva in ribogojstva, – primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi, – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce, – pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – premogovništva, – podjetja, ki so po pravilu »de minimis« v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot 200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR). Ostala določila glede neupravičenosti vlagatelja do spodbud so navedena v točki 11. v nadaljevanju tega poglavja. c) Vlagatelj mora skladu pred dodelitvijo sredstev posredovati pisno izjavo o: – že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«pomoč, – drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, za kar se vlagatelj zaveže že ob prijavi projekta. 9. Financirani investicijski projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo pri pravnih osebah (javnega in zasebnega prava) in s.p.-jih: – vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti 25% in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Uredbi o splošnih skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25% lastništvo v pravnih osebah. – ohraniti v regiji in v lasti upravičenca vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja, – nematerialne naložbe se morajo (pri namenih B in A2) ob vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj 5 let v velikem podjetju in 3 leta v mikro ali malem ali srednjem podjetju. V primeru, da je vlagatelj projekta kmet, se upoštevata druga in tretja alinea te točke, pri namenu C pa navedena določila veljajo le za upravičene stroške v osnovna opredmetena sredstva, ki morajo biti opredeljena v investicijski dokumentaciji o prijavljenem projektu in pri katerih se smiselno upoštevata prva in druga alinea te točke. Projekti se morajo ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja. 10. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Upravičenec mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada (ne velja za namen C). 11. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: (velja za vse namene: A1, B in A2 ter C, pri slednjih se določila upoštevajo smiselno): – prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani sklada; – nima do sklada izpolnjenih pogodbenih obveznosti in/ali poravnanih vseh svojih zapadlih obveznosti; – ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila; – izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji; – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja; – je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 s spr. in dop.); – je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – ZPRPGDT-UPB2 s spr. in dop.) Dodatna pojasnila vlagateljem glede statusa podjetja v težavah so v posameznem Povabilu k oddaji vloge. 12. Pogoji spremljanja in zaključka projekta 12.1. Rok za zaključek projekta, ki je v skladu s podano prijavo na javni razpis se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je do 31. 12. 2015. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces oziroma v primeru namena C tudi izdelana razvojna in investicijska dokumentacija ter dokončana druga izvedbena dela projekta. 12.2. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da mora v roku 1 meseca po zaključku projekta ter enkrat letno, do 31.3. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (obdobje 3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, po zaključku projekta) ter pri namenu C v roku 1 meseca po zaključku projekta skladu poročati o projektu in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu. V poročilu o zaključku projekta mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vsebuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev, in sicer: – v primeru namena A1 iz odstavka a točke 8.1.3. poglavja V. tega razpisa; – v primeru namena B iz odstavka b in v primeru namena A2 iz odstavka c točke 8.2.3. poglavja V. tega razpisa; – v primeru namena C iz odstavka a točke 8.3.3. poglavja V. tega razpisa. s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev. 12.3. Sklad bo spremljal namensko porabo in realizacijo navedenih ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev pri upravičencu. 12.4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah,…) podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. 12.5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila oziroma v primeru namena C najmanj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja oziroma najmanj 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. 12.6. Upravičenec bo omogočil skladu pregled projekta ali ogled predmeta zavarovanja. 12.7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, na njegove stroške (če je to nujno potrebno za ugotovitev popolnosti vloge oziroma za sklenitev pogodbe) ali na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo. 12.8. Kolikor bo sklad ugotovil, da sredstva ne bodo porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bodo sredstva oziroma predmet projekta odtujeni ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo). 12.9. Upravičenec oziroma lastnik projekta pri namenu C mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet projekta še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s predhodno pridobljenim soglasjem sklada. VI. Finančni pogoji: 1. Skupna višina dodeljenih sredstev po namenih je predstavljena v tabeli v nadaljevanju 2. Sredstva se dodelijo v skupni evropski valuti (EUR). 3. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter v primeru namenov A2 in B tudi prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva. Vlagatelj mora ob oddaji vloge podati izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu in navesti vire za ta sredstva. 4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR. 5. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 6. Posojilni pogoji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + 0,80% letnega pribitka. – Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z že vključenim moratorijem). – Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta. – Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice in odplačilne dobe, upravičenec lahko pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. – Pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja posojila. – Obresti se v času moratorija plačujejo mesečno. 7. Pogoji sklepanja pogodb in urejanja zavarovanja 7.1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi sredstev, bo sklenil pogodbo pri Factor Banki d.d.. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec urediti zavarovanje. 7.2. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. 7.3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe pri pooblaščeni banki (Factor banki d.d.), zavarovanja dodeljenih sredstev, vodenja posojila ter posredovanja nepovratnih sredstev bremenijo upravičenca. Navedeni stroški so predstavljeni v Povabilu k oddaji vloge. 7.4. Sredstva (posojilo in/ali nepovratna sredstva) se obvezno zavaruje s 5-imi bianco podpisanimi menicami skupaj s 5-imi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev (razen pri kmetih), z izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s 51. členom Splošnih pogojev poslovanja sklada. 7.5. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge, predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna pojasnila glede predlaganih instrumentov zavarovanja sredstev so navedena v točki 13. a odstavka, poglavja VII. tega razpisa). 7.6. Sklad pred podpisom pogodbe presodi ustreznost predlaganega zavarovanja sredstev, ki je izključno v pristojnosti sklada ter poda soglasje o ustreznosti le-tega. Sredstva sklada ne morejo biti zavarovana z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 7.7. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe. 7.8. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu s tedaj veljavnim cenikom. 8. Pogoji črpanja sredstev 8.1. Celotno dokumentacijo za črpanje posojila in/ali nepovratnih sredstev pred izvedbo črpanja upravičenec posreduje skladu. 8.2. Črpanje sredstev je dokumentarno. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in sicer v primeru projektov namenov B in A2 tega razpisa največ 75% posameznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi dokazil o plačilu lastne udeležbe (v skladu s točko VI.3. javnega razpisa) ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov. Možno je tudi fazno črpanje. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju, sprva posojila in potem nepovratna sredstva. Odstop od posojilnih sredstev sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev. 8.3. Ustrezni dokumenti za črpanje oziroma ustrezna izvedena dela so: – izdani po datumu izdaje pozitivne odločbe sklada o dodelitvi sredstev, v primeru projektov namena A1, – z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis, v primeru projektov namenov B in A2, – izdani po 1. 1. 2013 v primeru projektov namena C tega razpisa. 8.4. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi: – zahtevka za nakazilo, ki vključuje izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa (vzorec zahtevka z izjavo se nahaja v prilogi »Navodil za črpanje posojil in nepovratnih sredstev«, ki jih lahko vidimo na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci). – izvirnikov računov in situacij z ustreznim datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga, navedenem v prejšnjem odstavku, izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po ustreznem datumu prav tako naveden prejšnjem odstavku. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila, smejo biti pričeta po ustreznem datumu, podatek o tem se nahaja v prejšnjem odstavku in smiselno v skladu s točkami 8.1.2. (namen A1), 8.2.2. (namenov B in A2) in 8.3.2. (namen C) poglavja V. tega razpisa. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi, da so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. – potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) v primeru namenov B in A2 kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 25% in DDV) pri posameznem dokumentu za črpanje sredstev oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije. 8.5. Rok črpanja dodeljenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. 8.6. Če upravičenec v določenem roku in na dogovorjeni način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev. VII. Vsebina vloge: a) za vse namene (A1, B in A2 ter C) 1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan originalni Prijavni obrazec glede na posamezni namen, in sicer ANS – »namen« A1, B / A2 ali C. Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu. Elektronska različica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti enaka papirnati različici. V primeru razlik se upošteva vloga v papirnati obliki. (velja kolikor je prijavni obrazec izdelan v obliki elektronskega obrazca). 2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 3. Priloga INV: Investicijsko dokumentacijo, opredeljeno pri posameznem namenu investiranja. Opredelitve glede investicijske dokumentacije so opredeljene v odstavkih v nadaljevanju, in sicer glede na posamezni namen. 3. Priloga PRO: Pogodbe, predpogodbe, sporazumi, pisma o nameri o zagotovljeni prodaji produktov oziroma poslovnem sodelovanju za prijavljeni projekt (neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno projekta) – ne velja za namen C. 4. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. pismo o nameri banke). Kolikor slednji niso zagotovljeni, mora podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov. 5. Priloga IZL: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. 6. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 7. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2013. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme, je potrebno dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor to ni razvidno iz ponudb. Upošteva se datum proizvodnje strojev in opreme (ne velja za namen C). 8. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev (v primeru namena A1 kmetijske mehanizacije), opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih 5 letih pred objavo javnega razpisa ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov oziroma izjavo o že prejetih javnih virih in državnih pomočeh pri projektu (ne velja za namen C). 9. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta. 10. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis. 11. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno. 12. Priloga ZKI: Zemljiško knjižni(e) izpisek(e) za lokacijo projekta, ki ne sme(jo) biti starejši od 1 meseca. V primeru, da vlagatelj ni lastnik lokacije projekta, oziroma da se projekt izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej priložiti še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila in pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja) in soglasje lastnika(ov) k predvideni izvedbi projekta. 13. Priloga POL: Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli v obrazcu za prijavo. Predlagano zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka, oziroma pri namenu C vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja sredstev (posojila in/ali nepovratnih sredstev), in sicer: – V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje sredstev poda bančno garancijo, mora predložiti skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek nepovratnih sredstev, znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po pogodbi. V primeru namena C samo nepovratnih sredstev. – V primeru zavarovanja sredstev pri zavarovalnici, predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju sredstev ter splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize. – V primeru hipoteke na nepremičninah, so potrebni zemljiško knjižni izpiski za predlagane nepremičnine. Če vlagatelj ni lastnik je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev za predmet zavarovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo in mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS 2 (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarovanja sredstev). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, upošteva se praviloma vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo GURS o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad nezavezujoče. Razmerje med vsemi sredstvi in vrednostjo nepremičnin mora biti najmanj 1:2,0. – V primeru zavarovanja s premičninami (predlagano zavarovanje mora biti v skladu 5. točko 51. člena Splošnih pogojev poslovanja sklada), mora vlagatelj predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o prostosti bremen oziroma obremenitev na v zastavo danih premičninah. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2, ki ne sme biti starejša od leta dni. Ocenjena vrednost premičnin mora znašati najmanj 3,0-kratnik vrednosti sredstev. – V primeru bančne vloge: dokazilo o obstoju bančne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instrumenta. Razmerje med vsemi sredstvi in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2. – V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja, primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. (velja za vse namene). 14. Priloga REG: Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt: – Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje. – Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji vlagatelji predložijo dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti (velja za namen A2). – Kolikor sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji ali bodo pridobljeni podatki nepopolni ali neustrezni, bo le te moral predložiti vlagatelj sam. Izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 1. 2013, z označbo registrirane dejavnosti za prijavljeni projekt ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija vlagatelja za prijavljeni projekt. – Kolikor je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo, mora predložiti fotokopijo Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave« za zadnje razpoložljivo leto, ki je del zbirne vloge za neposredna plačila ali fotokopijo dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev. 15. Priloga RRA: Mnenje lokalnega in/ ali regionalnega okolja o projektu (mnenje občine, regionalne razvojne agencije, obrtne ali gospodarske zbornice, kmetijsko svetovalne službe, ipd.) (neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno projekta) – ne velja za namen A1 in namen C. 16. Priloga MNS: Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu z utemeljitvijo. 17. Priloga CEK: Certifikat kakovosti (kopija ISO oziroma drugega mednarodnega ali v Sloveniji uveljavljenega standarda kakovosti). Za kmetije tudi certifikat eko- kmetija, veljavno potrdilo o integrirani pridelavi hrane, ipd.. (neobvezna priloga, ki pa vpliva na oceno projekta) – ne velja za namen C. 18. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba, ipd.). Sklad lahko od vlagatelja tudi zahteva, da v določenem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma o nameri, …). b) Dodatno za namen A1 – projekti pridelave v kmetijstvu 1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija – načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo. Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki opisa projekta v primeru projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR (brez DDV) oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 50.0000,00 do vključno 500.000,00 EUR (brez DDV) v obliki poslovnega načrta (pomoč pri pripravi ustrezne investicijske dokumentacije najdete v razpisni dokumentaciji, in sicer v Povabilu k oddaji vloge ANS – A1). V primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) pa vlagatelji predložijo investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). Opis projekta, poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter ne sme biti starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani za dobo vračanja posojila. Pri vlagateljih, ki so kmetje, morajo biti finančne projekcije izdelane najmanj oziroma tudi po metodi prihodka. Kolikor se vlagatelj ukvarja z živinorejo, mora biti iz opisa projekta, poslovnega načrta oziroma investicijskega programa razvidno, da ima vlagatelj v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja. 2. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcijskem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na sklad (za kmete). 3. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlagatelja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega zneska, mesečno oziroma letno stanje odplačila glavnice, stanje neodplačanega najetega posojila, datum zapadlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje vloge na razpis). 4. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 5. Priloga MNE: Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba. 6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu, za kar mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom. 7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora vlagatelj priložiti potrdilo o izobrazbi. Če potrdila ne priloži, se upošteva izjava o dokončani osnovnošolski izobrazbi. c) Dodatno za namena B in A2 – projekti podjetništva in projekti kmetijske predelave trženja in dopolnilnih dejavnosti 1. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer: poslovni načrt (pomoč pri pripravi poslovnega načrta najdete v Povabilu k oddaji vloge ANS – B / A2) oziroma v primeru projektov z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10). Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem ter ne sme biti starejša od 1 leta, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja in splošne diskontne stopnje, ki je 7%. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani za dobo vračanja posojila. Pri vlagateljih za namen A2, ki so kmetje, morajo biti finančne projekcije izdelane najmanj oziroma tudi po metodi prihodka. 2. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz odstavka a točke 8.2.3., poglavja V. tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljena sredstva po tem razpisu, in drugega, ki teh sredstev ne vključuje. 3. Priloga TRR: Potrdilo o prometu na transakcijskem računu iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na sklad (velja le za namen A2 za kmete). 4. Priloga PPL: Popisni list vseh najetih posojil in zakupov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo (za vlagatelja, ki je kmet), iz katerega mora biti razviden namen najema posojila, dajalec posojila, višina sklenjenega zneska, mesečno oziroma letno stanje odplačila glavnice, stanje neodplačanega najetega posojila, datum zapadlosti zadnjega obroka ter oblika zavarovanja. Stanje posojil ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje vloge na razpis). 5. Priloga ZVN: Kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 6. Priloga POB: Kadar je vlagatelj kmet, mora nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovanim projektom (velja le za namen A2 za kmete). 7. Priloga IZO: Kadar je vlagatelj kmet, mora vlagatelj priložiti ustrezno potrdilo o izobrazbi. (velja le za namen A2 za kmete) d) Dodatno za namen C – polno financiranje razvojnih projektov 1. Priloga OPI: Kratek opis projekta v obsegu do treh A4 strani (priloga 1 v prijavnem obrazcu). 2. Priloga INV: Ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Vsebina investicijske dokumentacije se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. Vlagatelji, ki so pravne osebe javnega prava (ne glede na njeno pravno obliko) in opravljajo storitve na trgu oziroma opravljajo tržno dejavnost, morajo v skladu z zakonodajo (Slovenskimi računovodskimi standardi, Uradni list RS, št. 118/05 – SRS, Zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1-UPB3 s spr. in dop, Zakonom o preglednosti finančnih odnosov, Uradni list RS, št. 33/11 – ZPFOLERD-1, …) za posamezne dejavnosti ločeno voditi računovodstvo, za kar vlagatelj kot prilogo DIIP-u predloži tudi podatke o evidentiranju finančnih odnosov in o ločenem vodenju računovodske evidence po posameznih dejavnostih v skladu z zakonodajo). Izdelana investicijska dokumentacija mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvidena nepovratna sredstva sklada. 3. Priloga NAK: Originalni predračuni, predpogodbe, ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo biti izdana po 1. 1. 2013. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. VIII. Merila za ocenjevanje: 1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih (velja za vse namene A1, B in A2 ter C): – Regionalni vidik lokacije investiranja – 30 točk – Tržni in ekonomski elementi projekta – 50 točk v primeru namena B in A2 oziroma 40 točk v primeru namena A1 oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta – 40 točk – Ocena vlagatelja – 20 točk v primeru namena B in A2 oziroma 30 točk v primeru namena A1 in, oziroma v primeru namena C Izvedljivost projekta – 30 točk 2. Podrobnejša razdelitev meril za posamezen namen je objavljena v posameznem Povabilu k oddaji vloge. 3. Za dodelitev sredstev mora vloga na posamezni namen doseči: – najmanj 45 točk po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja ter hkrati najmanj 25 točk samo po kriteriju tržni in ekonomski elementi projekta, v primeru namenov B in A2 – skupno najmanj 51 točk, v primeru namenov A1 in C. IX. Obravnava vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja sklada, ki so objavljeni na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem direktorja sklada. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe sredstev. Takoj, ko bodo sredstva v celoti razdeljena, bo sklad to objavil na svoji spletni strani. 4. Nepopolne vloge, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. 5. Vloge, ki ob oddaji ne vsebujejo vsaj izpolnjenega obrazca, iz katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt, ali poslovnega načrta (v primeru namena A1 lahko tudi opisa projekta in v primeru namena C DIIP-a) oziroma investicijskega programa, se zavržejo kot nepopolne in se vlagateljev ne poziva na dopolnjevanje. 6. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolni ali jih neustrezno dopolni, se kot nepopolne zavržejo. Kolikor narodna skupnost na zaprosilo vlagatelja ne izda mnenja o projektu v roku meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo obravnavo. 7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se zavržejo. 8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do sklada in države oziroma državnih organov, se zavržejo. 10. Vloge s projekti z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporni projekti ter projekti brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 34. člena Splošnih pogojev poslovanja sklada kot neutemeljene zavrnejo. V primeru namena C so izjema glede negativnega denarnega toka le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je projekt upravičen. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za ocenjevanje poglavja VIII. ne dosežejo najmanj 45 točk po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja ter hkrati najmanj 25 točk samo po kriteriju tržni in ekonomski elementi projekta, za namena B in A2 oziroma 51 točk za namena A1 in C, se kot neutemeljene zavrnejo. Pri ocenjevanju vloge mora biti za kmete kreditna sposobnost ocenjena vsaj kot zadovoljiva. V primeru, da je kreditna sposobnost ocenjena kot vprašljiva se vlogo zavrne kot neutemeljeno. V primeru, da je bonitetna ocena vlagatelja, določena na podlagi podatkov iz iBONA 1 ali 2, se vloga kot neutemeljena zavrne. Kolikor gre za novoustanovljeno podjetje, ki prejme po interni metodologiji sklada bonitetno oceno 1 ali 2, to ni izločitveni razlog. 11. V primeru, da sredstva za posamezen namen ne bodo dodeljena v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge v okviru drugega namena (v skladu s poglavjem VIII. tega razpisa – merila za ocenjevanje). To določilo velja za vloge v okviru namena A1 ter namenov B in A2, ki so prispele na 1. oziroma na naslednje roke za oddajo vlog. O prenosu sredstev med nameni A1 ter B in A2 v okviru razpisanih sredstev za posamezno območje na podlagi izkazanega povpraševanja odloča direktor sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po sredstvih posameznega namena presega ponudbo na tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med nameni A1 ter B in A2 in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletnih straneh sklada. 12. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, ločeno glede na posamezni namen (v skladu s poglavjem VIII. tega razpisa – merila za ocenjevanje). Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirane bodo vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. 13. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev znotraj posameznega odpiranja bodo imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za ocenjevanje, in sicer: – regionalni vidik lokacije investiranja, – tržni in ekonomski elementi projekta oziroma v primeru namena C kakovost prijavljenega projekta, – ocena investitorja, oziroma v primeru namena C izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada. 14. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več kot je na razpolago sredstev, komisija na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska (posojilo in nepovratnih sredstev) ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošena sredstva 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev še 25.000,00 EUR, zato dodelitev sredstev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, kot je bil prijavljen ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta in razliko nadomesti iz lastnih virov. Kolikor vlagatelj tega, v postavljenem roku ne bo storil oziroma pristal, lahko sklad po istem postopku ponudi sredstva vlagatelju, katerega vloga se je po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih možnosti (znotraj leta 2013). Če bo vsota upravičeno zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, bo delitev sorazmerna glede na razmerje med podjetniškimi projekti (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti za predelavo (namen A2) in med projekti za kmetijsko pridelavo (namen A1). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo. 15. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano število točk v okviru namena A1, oziroma če na tem namenu ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugih dveh namenov (namenov B in A2) tega razpisa. 16. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 17. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o dodelitvi sredstev samostojno odloči direktor. 18. Sklad v odločbi o dodelitvi sredstev upravičence tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči ter o višini državnih pomoči. Hkrati z odločbo o dodelitvi sredstev sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 19. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost