Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 360-4/2013-3-46/01 Ob-3229/13 , Stran 2140
Št. 360-4/2013-3-46/01 Ob-3229/13
Župan Mestne občine Kranj, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11), Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/09), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07 – ZUP-E, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.), 8/10) objavlja,
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj
1. Naročnik/koncedent: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. 04/237-30-00, telefaks: 04/237-31-06, matična številka: 5874653, ID za DDV: SI55789935, transakcijski račun št. SI56012520100006472. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 54/09). 3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj. 4. Gospodarska javna služba dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina zajema: 1. distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj distribucijskih omrežij; 2. zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina; 3. izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na območju Mestne občine Kranj na območju plinifikacije v skladu občinskimi prostorskimi plani, drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo; 4. pridobitev projektov, pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskega omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo obratovanje; 5. ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja; 6. nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja; 7. zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano; 8. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovit dostop do omrežja; 9. vodenje katastra plinovodnega omrežja, objektov in naprav, ter vodenje drugih evidenc (kolikor pri tem ne gre za izvrševanje javnega pooblastila); 10. načrtovanje porabe zemeljskega plina z uporabo ustreznih metod in upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih. 5. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Mestne občine Kranj: 1. izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj, 2. izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve in vzdrževanja infrastrukture (objektov in opreme), ki služijo za izvajanje javne službe, 3. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu, 4. koncesionar ima poleg pooblastil iz prejšnjih točk tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja koncesije določa oziroma določi zakon. 6. Koncesionar, kateremu bo podeljena izključna pravica po tem javnem razpisu, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu in za svoj račun. 7. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec predmetne gospodarske javne službe na območju Mestne občine Kranj, na celotnem območju izvajanja koncesionirane gospodarske službe, ki obsega celotno območje Mestne občine Kranj. 8. Območje izvajanja storitev gospodarske javne službe je celotno območje Mestne občine Kranj 9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: 1. Koncesionar mora izpolnjevati pogoje, ki jih za izvajanje dejavnosti določa zakon. 2. Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 3. Koncesionar mora biti lastnik infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe ali mora imeti z lastnikom sklenjeno pogodbo o njegovi uporabi za čas trajanja koncesije. 4. Koncesionar, ki ni lastnik omrežja ali njegovega dela oziroma druge infrastrukture, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog, ki so z zakonom in koncesijskim aktom določene za koncesionarja. V tej pogodbi je zlasti treba urediti obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila koncesionarja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki koncesionarju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge. 5. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko ter predložiti tudi vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev projektnega podjetja, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 6. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. 10. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja, niti likvidacijski postopek …) poleg tega, pa mora prijavitelj na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji dokazati: 1. da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, 2. da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, 3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju občine za njeno izvajanje, 4. da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost, 5. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe, 6. da je sposoben zagotavljati izvajanje storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o dejavnosti, predpisov, normativov in standardov, 7. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, 8. da je finančno in poslovno usposobljen, 9. da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje, 10. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo), 11. da je lastnik infrastrukture oziroma je z lastnikom sklenil ali bo pod pogojem pridobitve koncesije zagotovo lahko sklenil najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi omrežja, 12. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz šeste do desete alinee te točke in 13. da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, 14. način dokazovanja pogojev je naveden v točki 7. navodil prijaviteljem za izdelavo prijave v razpisni dokumentaciji. 15. za izvajanje javne službe je, ne glede na prejšnje določbe, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe.Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Mestni občini Kranj, uporabnikom ali tretjim osebam. 11. Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan za kritje splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote 100.000 EUR, zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci Mestni občini Kranj uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Kranj. 12. Oseba, ki izvaja koncesionirano javno službo dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina od morebitnih drugih dejavnosti, kolikor jih koncesionar izvaja, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Letno poročilo mora obsegati tudi vsako transakcijo s povezano družbo oziroma družbo z istimi lastniki. 13. Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 35 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 14. Koncesionar je o večjih okvarah, napakah ali pomanjkljivostih, ugotovljenih na infrastrukturi, ki se nanaša na gospodarsko javno službo, dolžan takoj obvestiti koncedenta, ga seznaniti z obsegom okvare, napake oziroma pomanjkljivosti in mu omogočiti vpogled v vso dokumentacijo. 15. Koncesionar je dolžan najkasneje do 31.3. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama. Letno poročilo mora, poleg vsebine, določene z odloki o načinu izvajanja javne službe in drugimi predpisi, vsebovati zlasti podatke o: – izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi; – o obsegu distribucije zemeljskega plina; – o pogodbah, ki jih ima sklenjene o dostopu do drugih omrežij; – o obsegu dostopa do distribucijskega omrežja in o primerih zavrnitve dostopa; – o zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom; – o stanju infrastrukture; – pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh; – oddaji poslov podizvajalcem; – škodnih dogodkih; – spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe; – koriščenju zavarovanj; – o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe. 16. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah za obdobje enega leta in obdobje naslednjih štirih let in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije. 17. Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa za javno službo za prihodnje in ga najkasneje do 15. 9. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. 18. Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev in vzdrževanje infrastrukture) in vsebuje predvsem: – izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijskem aktu in tej pogodbi; – obsegu predvidenega rednega vzdrževanja; – obsegu predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju javne službe; – pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh; – zavrnitvah uporabnikov storitev; – oddaji poslov podizvajalcem; – škodnih dogodkih; – spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe; – koriščenju zavarovanj in – o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe. 19. Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, se financirajo iz omrežnine za distribucijo plina, ki jo plačujejo uporabniki omrežja koncesionarju. 20. Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. 21. Koncesionar zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev metodologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi. 22. Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev iz plačane neto omrežnine. Neto omrežnina je omrežnina, zmanjšana za koncesijsko dajatev in za strošek dostopa do prenosnega omrežja. Višino koncesijske dajatve določa, koncesijska pogodba. 23. Koncesionar je lahko prost plačila koncesijske dajatve v obdobju izgradnje plinovodnega omrežja, objektov in naprav za izvajanje dejavnosti po Odloku o dejavnosti. O oprostitvi in pogojih izgradnje omrežja, objektov in naprav se koncedent in koncesionar posebej dogovorita. 24. Distribucijsko plinovodno omrežje in vse druge naprave, ki so del infrastrukture javne službe, skupaj z vsemi stvarnimi in obligacijskimi pravicami koncesionarja na tem omrežju in v zvezi s tem omrežjem, preidejo po poteku koncesijskega razmerja s koncesionarjem, v last koncedenta.Način in pogoji prenosa lastništva in vseh pravic se določijo s koncesijsko pogodbo S pogodbo se uredi in določi tudi način prenosa pravic v primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja. 25. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena in brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: http://www.kranj.si/ 24 ur dnevno. 26. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo tudi osebno ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo in brezplačno pridobijo do vključno 12. 8. 2013, od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj. Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu. 27. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Kranj dr. Mitja Pavliha. 28. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: polona.leben@kranj.si ali na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel. 04/237-32-50, z oznako » Mestna občina Kranj – koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. 29. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na spletni strani koncedenta: http://www.kranj.si/. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, do 23.59. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve objavi na spletnih straneh: http://www.kranj.si/ ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 30. Merila za izbor koncesionarja so: 1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe. 2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe. 3. Dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe. 31. Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, so ovrednotena (določen način njihove uporabe) v razpisni dokumentaciji. 32. Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Kranj – koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. 33. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 19. 8. 2013, do 10 ure. 34. Prijava ni popolna, če ne vsebuje listin in obrazcev določenih z razpisno dokumentacijo. 35. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. 36. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 37. Odpiranje prijav bo 19. 8. 2013, ob 12. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v pisarni načelnika UGGJS MOK, 2. nadstropje soba 191. 38. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Kranj. 39. V imenu naročnika/koncedenta bo o izboru koncesionarja odločil župan Mestne občine Kranj z upravno odločbo. 40. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja prijav.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost