Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-0002/2013-1 Ob-3210/13 , Stran 2144
Št. 478-0002/2013-1 Ob-3210/13
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) in sklepov 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji, z dne 23. 5. 2013, št. 11.1 in 11.2, objavlja
javno dražbo
za prodajo občinskega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina). Postopek javne dražbe vodi pristojna komisija. 2. Predmet prodaje sta nepremičnini: – zemljišče, parc. št. 585/99, k.o. Sp. Rečica (935), v velikosti 539 m2, po namenski rabi v območju stanovanj; – zemljišče, parc. št. 297S, k.o. Sp. Rečica (935), v velikosti 60 m2, po namenski rabi v območju stanovanj. Na zemljišču parc. št. 297S, k.o. Sp. Rečica (935), je objekt, ki predstavlja stanovanjsko hišo starejšega datuma. Neto tlorisna površina stanovanjskega objekta je 74 m2. Objekt se nahaja ob asfaltni lokalni cesti in ima priključek na elektro in vodovodno omrežje. V neposredni bližini poteka še telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje. Del zemljišča se nahaja v varovalnem pasu občinske ceste in javnega vodovoda. Nepremičnini se ne nahajata v območju varstvenih režimov. Po hidrološko hidravlični analizi oziroma karti poplavne in erozijske nevarnosti se nepremičnini nahajata v razredu preostale nevarnosti. 3. Pogoji in pravila: navedeni nepremičnini se prodajata v paketu, vključno z objektom na zemljišču, parc. št. *297, k.o. Rečica (935), po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet prodaje, je 18.000,00 EUR; Izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 200 €. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino v 15 dneh po podpisu pogodbe poravnati na transakcijski račun Občine št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec z navedbo št. parcele, za katero se nakazuje kupnina. Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi, v kupnino. 6. Javna dražba: javna dražba bo v torek, 20. 8. 2013 ob 14. uri, v sejni sobi Občine, na Rečici ob Savinji 55. Dražitelji morajo najkasneje 20 minut pred pričetkom javne dražbe osebno prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: – potrdilo o vplačani varščini (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe), – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik, – osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko (za fizične osebe). Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 7. Varščina Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini, v višini 10% izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun št. 01409-0100020992, pri UJP Žalec, z navedbo: »plačilo varščine«. Varščina mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne na njihov transakcijski račun v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer v vplačanem znesku. Za dražitelja, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe, se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu varščina ne vrne. 8. Sklenitev pravnega posla Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo celotne kupnine v roku iz 4. točke je bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške sestave in overitve pogodbe, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. Primopredaja nepremičnin se opravi po overitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine. 9. Informacije: ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru po tel. 03/839-18-30, v obdobju sedmih dni pred javno dražbo. Na navedeni telefonski številki interesenti dobijo tudi ustne informacije o podrobnejših pogojih dražbe. 10. Ustavitev postopka: predstojnik Občine lahko, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
Občina Rečica ob Savinji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti