Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2436. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kremenjak, stran 6937.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8); v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 9. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kremenjak
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN; v nadaljevanju OPN MONM) so na podlagi mnogih pobud zemljišča vinogradniškega območja Kremenjak pri Ruperč vrhu postala stavbna. OPN določa, da je potrebno za predmetno območje izdelati Občinski podrobni prostorski načrt Kremenjak (v nadaljevanju OPPN), z namenom sanacije razpršene gradnje in ureditve novega naselja.
(2) Območje OPPN se nahaja na severovzhodnem delu Stranske vasi oziroma Ruperč vrha, severno od lokalne ceste LC 295091 Stranska vas – Rajnovšče – Poganci. Obravnavano območje je mešano, pozidano z zidanicami, vikendi in stanovanjskimi hišami, nepozidane površine na območju obravnave pa so v naravi pretežno vinogradi, v manjši meri njive, vrtovi in sadovnjaki. Razpršena vinogradniška pozidava je obcestna, saj se razteza v treh nizih ob treh javnih poteh. Na severu, vzhodu in zahodu je območje omejeno z gozdom, na jugu pa delno s kmetijskimi površinami in delno z gozdnimi površinami. Območje obsega približno 7,5 ha.
(3) Glavni namen priprave OPPN je sanacija v smislu določitve prostorsko izvedbenih pogojev za prostorsko zasnovo novega naselja, za manjkajočo komunalno opremo oziroma za rekonstrukcijo le te in za ostale spremljajoče ureditve. Dopusten je ruralni tip stanovanjske pozidave. S sprejetjem OPPN bodo podani tudi pogoji za legalizacijo obstoječih nelegalno zgrajenih objektov/stanovanjskih hiš in zidanic oziroma njihovih povečanih gabaritov in podobno. Območje se sanira z zgostitvijo objektov z vmesnimi nepozidanimi površinami ter z ureditvijo infrastrukture, zlasti prometne. Podrobnejša namenska raba za celotno območje urejanja so površine podeželskega naselja (SKs).
2. člen
(okvirno območje OPPN)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v veljavnem OPN, kot enota urejanja prostora z oznako STV/6-OPPN.
(2) Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ter upoštevanju določil OPN razširi tudi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve. V območje urejanja se po potrebi vključi tudi območje načrtovanih infrastrukturnih ureditev.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
(2) Poleg zgoraj navedenega bodo za pripravo strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo osnutka prostorskega akta, upoštevane idejne zasnove za posamezne prostorske rešitve ter zunanje ureditve, če niso v nasprotju z javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora, ki jih predložijo lastniki zemljišč oziroma pobudniki.
(3) Celovite urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve se pridobi z izdelavo več variantnih rešitev ob upoštevanju nadaljevanja obstoječe obcestne pozidave ter z ohranitvijo nekaterih obstoječih zelenih, nepozidanih površin (vinogradov, sadovnjakov …). Glede na to, da je infrastrukturno omrežje v osnovi že zgrajeno (komunalna, energetska infrastruktura, TK omrežje), se izdelajo variantne rešitve za ureditev prometnega omrežja.
(4) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno s predpisi o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka OPPN:
– izdelava strokovnih podlag v roku 60 dni od podpisa pogodbe;
– izdelava osnutka OPPN v roko 30 dni po potrditvi strokovnih podlag;
– pridobitev smernic NUP – 30 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja, Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO).
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila.
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 15 dni po prejemu stališč s strani izdelovalca.
4. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani župana;
– občina pregleda predlog OPPN – 7 dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 7 dni posreduje v mnenja NUP;
– pridobitev mnenj NUP – 30 dni;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
6. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
7. Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
8. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
9. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt-a podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt-a mnenje v 30 dneh od podane vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Mestna občina Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-43/2011(1907)
Novo mesto, dne 9. julija 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost