Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013, stran 6933.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/1996 – Odl. US, 44/1996 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 3. izredni seji dne 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13) se spremeni tako, da se glasi:
"V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 24.512.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 13.460.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 11.126.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  9.144.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.268.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   714.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.334.830|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   496.250|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    4.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   102.580|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.726.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.100.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.060.000|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  9.952.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.212.000|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  7.740.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 26.767.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.587.641|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   548.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   101.100|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.504.541|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   234.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  5.376.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   79.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.187.900|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   551.600|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.558.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 12.429.266|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 12.429.266|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  5.373.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   50.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  5.323.300|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     | –2.254.277|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki  |      |
|   |minus skupaj odhodki)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   | –2.023.277|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki |      |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|   |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – |  4.496.289|
|   |(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   11.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   11.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  2.837.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  2.837.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |  2.837.000|
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  | –2.826.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |  4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  4.495.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   241.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  -826.277|
|   |(I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  4.254.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  2.254.277|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   832.735|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti."
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se doda šesti odstavek, ki se glasi:
"Prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od koncesijskih dajatev za opravljanje javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode niso namenski prihodki."
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2012
Litija, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost