Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 336-2013 Ob-3230/13 , Stran 2131
Št. 336-2013 Ob-3230/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L,), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih – Program 2013 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2013-2
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11): GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe: A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin; B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso; C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote; D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone; F. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; G. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo; H. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 500.000,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)). 4. Upravičenci in prijavitelji Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški investicije morajo znašati vsaj 10.000,00 EUR. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. Investicije in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno vloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu. 7. Višina sofinanciranja Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja ter – 50% za mikro in mala podjetja. Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega prihranka. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 29. 7. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 2. 8. 2013. Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 11. 10. 2013. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja, na naslovu: www.gen-i.si. 10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov: rado.kotar@gen-i.si
GEN-I, d.o.o.

AAA Zlata odličnost