Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 3528-6/2013-2/5 Ob-3239/13 , Stran 2165
Št. 3528-6/2013-2/5 Ob-3239/13
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem (Uradni list RS, št. 100/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. II. Predmet oddaje v najem Poslovni prostor »Prodajalna v Motniku« (samopostrežna trgovina pretežno z živili) za opravljanje trgovske dejavnosti, velikosti 111 m2, v pritličju objekta na naslovu Motnik 56, Kamnik, parc. št. 68, k.o. Motnik. Poslovni prostor je neopremljen in se oddaja kot celota, po sistemu videno – najeto. Prostor, ki je predmet tega razpisa, je namenjen trgovski dejavnosti – samopostrežni trgovini, pretežno z živili. Izbrani ponudnik se bo moral obvezati, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti kupcem nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo, kakršna je običajna za prodajalno te vrste in je usklajena s potrebami lokalnega prebivalstva. III. Čas trajanja najema in višina izhodiščne najemnine Najemno razmerje se sklepa za določen čas, za obdobje 5 let. Najemodajalec lahko pogodbo po poteku petih let izjemoma podaljša za naslednjih pet let, če ugotovi, da se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kamnik in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost premoženja. Izhodiščna najemnina, ki je bistvena sestavina pravnega posla, znaša 222,00 EUR/mesec (brez DDV). V izhodiščni najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški tekočega vzdrževanja, ki jih poravna najemnik. Najemnik je dolžan v roku 8 dni po sklenitvi najemne pogodbe na račun najemodajalca nakazati najemnino v višini, ki bo določena v sklepu o izbiri najemnika, za dobo enega leta vnaprej. IV. Resnost ponudbe Vsak ponudnik je dolžan kot sestavni del ponudbe priložiti potrdilo o nakazilu varščine za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih najemnin (brez DDV) na račun Občine Kamnik št. 01243-0100002257, sklic št. 110900. V 8 dneh po sklenitvi najemne pogodbe z izbranim ponudnikom bo ponudnikom, ki v postopku ne bodo bili izbrani, varščina vrnjena v neobrestovanem znesku. Ponudniku, ki bo sklenil najemno pogodbo, se bo vplačana varščina za resnost ponudbe štela kot vplačana zavarovalnina (garancija), da bo poslovni prostor uporabljal kot dober gospodar in ga ne bo poškodoval ter da bo sproti poravnal vse obveznosti iz najemne pogodbe. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, najemodajalec varščino zadrži. V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in dokumente: 1. Izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (Priloga 1); 2. Dokazilo o usposobljenosti za opravljanje trgovske dejavnosti (izpisek iz uradnega registra, ožigosan in podpisan s strani ponudnika); 3. Izjavo banke/bank ali obrazec BON1 (ali BON 1/P) za pravne osebe oziroma obrazec BON1/SP za samostojne podjetnike posameznike, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel blokiranih poslovnih računov (izjavo oziroma obrazec mora ponudnik predložiti za vse bančne račune); 4. Podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev (Priloga 2); 5. Ponudbo, ki vsebuje podatek o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine in izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 19. 9. 2013 (Priloga 3); 6. Potrdilo o plačilu vplačane varščine za resnost ponudbe, ki jo mora ponudnik vplačati najkasneje do poteka roka za vložitev ponudbe v višini trikratnika izhodiščne najemnine, t.j. v znesku 666,00 EUR na račun Občine Kamnik s pripisom »varščina«; 7. Izpolnjen obrazec s podatki za nakazilo vplačane varščine za primer, če ponudba ne bo uspešna (Priloga 4); 8. Izjavo (Priloga 5); 9. Izjavo, da ponudnik na dan podpisa izjave nima neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik ter da z Občino Kamnik ni v sodnem ali upravnem sporu (Priloga 6); 10. Izpolnjen in na vsaki strani parafiran in ožigosan vzorec najemne pogodbe za najem poslovnega prostora (Priloga 7); VI. Pogoji najema: – Poslovni prostor se odda v najem za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja, če se tako odloči najemodajalec; – Prostor se odda po sistemu videno – najeto; – Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vsa zakonsko predpisana dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki jih lahko najemodajalec v času najema kadarkoli zahteva na vpogled; – Izbrani ponudnik je dolžan 8 dni po sklenitvi najemne pogodbe na račun Občine Kamnik nakazati najemnino, ki bo določena v sklepu o izbiri najemnika, za obdobje enega leta vnaprej; – Po poteku enega leta se najemnina, ki je bistvena sestavina pravnega posla, obračunava mesečno za naprej, najemniku v skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11) DDV ni obračunan; – Najemnik mora zagotoviti nemoteno preskrbo kupcev s proizvodi, ponudba kakršnih je običajna za prodajalno te vrste in je usklajena s potrebami lokalnega prebivalstva; – Najemnik določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov; – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem, – Najemnik je dolžan redno plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, je dolžan vinkulirati v korist Občine Kamnik; – Najemnik mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za opravljanje trgovske dejavnosti; – Najemnika bremenijo vsi stroški in riziki pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje poslovnega prostora ter vse davčne dajatve; – V primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic; – Najemnik je dolžan začeti z opravljanjem dejavnosti v 3 mesecih po sklenitvi najemne pogodbe; – Izročitev oziroma prevzem poslovnega prostora se opravi na podlagi primopredajnega zapisnika. Ugotovljene nebistvene pomanjkljivosti ne zadržijo predaje in izročitve poslovnega prostora. VII. Način in rok za oddajo ponudbe Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik prispela najkasneje do 19. 8. 2013 do 11. ure z obvezno oznako »Ponudba za najem prodajalne v Motniku – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in polni naslov pošiljatelja. Ponudbe, ki bodo na Občino Kamnik prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Postopek s prispelimi ponudbami vodi komisija, imenovana s strani župana. Odpiranje ponudb bo dne 19. 8. 2013 ob 13. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, soba št. 17 (pritličje). Odpiranje ponudb je javno. Osebe, ki bodo prisostvovale javnemu odpiranju ponudb morajo izkazati, da so zakoniti zastopniki ponudnika oziroma morajo predložiti od njih dano pooblastilo. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: – najvišja ponujena najemnina, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Z najugodnejšim ponudnikom se najkasneje v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri sklene najemna pogodba. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko komisija ponudi najem poslovnega prostora oziroma sklenitev najemne pogodbe naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Kolikor se ugotovi, da je med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicna merila določi merila, ki so jih v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan oziroma Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem s soglasjem župana lahko brez obrazložitve ustavita začeti postopek razpisa do dneva sklenitve najemne pogodbe. V tem primeru se v roku 8 dni od sprejetja take odločitve vrne vsem ponudnikom vplačano varščino v neobrestovanem znesku. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem lahko po lastni presoji sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, lahko tudi s spremenjenimi pogoji. X. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si. Vsa pojasnila v zvezi z najemom ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na tel. 01/831-81-38 in tel. predsednika KS Motnik Marjana Semprimožnika: 041/411-933. Po predhodni najavi je možen tudi ogled poslovnega prostora.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost