Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 33/2013 Ob-3216/13 , Stran 2164
Št. 33/2013 Ob-3216/13
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/09) sklepa, št. 46, 26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 13. 5. 2013, sklepa, št. 47, 27. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 10. 6. 2013 in sklepa, št. 55. 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 8. 7. 2013, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: 1) Zemljišče, parc. št. 557, v izmeri 1.003 m2, k.o. 680-Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Ptujski cesti. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti. Zemljišče, parc. št. 557, k.o. 680-Tezno, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 123.000,00 EUR. V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 2) Zemljišče, parc. št. 1188/18, v izmeri 525 m2, k.o. 677-Zgornje Radvanje, je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče leži ob Dravograjski cesti v Mariboru, v območju, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja PPE St 8-KIS v Mariboru (OPNN), (MUV, št. 28/02) in je del gradbene celote bodočega trgovskega objekta z dejavnostmi kulture in zdravstva ter površin za parkirišče in zelene površine z drevoredom. Zemljišče, parc. št. 1188/18, k.o. 677-Zgornje Radvanje, bo prodano najmanj po izhodiščni ceni 76.130,00 EUR, po metodi javnega zbiranja ponudb. V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. Kupec/investitor celotnega območja je dolžan na svoje stroške, v skladu z OPPN, zgraditi manjkajočo komunalno opremo, kot je načrtovana in pred izdajo gradbenega dovoljenja z MOM/JP GSZ d.o.o skleniti pogodbo o komunalnem opremljanju. 3) Zemljišče, parc. št. 1516/1, v izmeri 210 m2, k.o. 680-Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stanovanja. Zemljišče, parc. št. 1516/1, k.o. 680-Tezno, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 12.600,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 4) Zemljišče, parc. št. 1517/1, v izmeri 142 m2, k.o. 680-Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stanovanja. Zemljišče, parc. št. 1517/1, k.o. 680-Tezno, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 8.520,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 5) Zemljišče, parc. št. 1667/4, v izmeri 38 m2, k.o. 659-Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob večstanovanjskem objektu Titova 42 v Mariboru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Zemljišče, parc. št. 1667/4, k.o. 659-Tabor, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 2.660,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 6) Zemljišče, parc. št. 1667/9, v izmeri 128 m2, k.o. 659-Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži za večstanovanjskim objektom Titova 42 v Mariboru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavlja površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Zemljišče, parc. št. 1667/9, k.o. 659-Tabor, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 8.960,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 7) Zemljišče, parc. št. 1667/10, v izmeri 193 m2, k.o. 659-Tabor, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži za večstanovanjskim objektom Titova 42 v Mariboru. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11, 23/11, 4/12 in 10/12) in predstavljajo površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Zemljišče, parc. št. 1667/10, k.o. 659-Tabor, bo prodano po metodi javnega zbiranja ponudb, najmanj po izhodiščni ceni 13.510,00 EUR. Komunalni prispevek bo zaračunan pred morebitno izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. 8) Zemljišče, parc. št. 732/1, v izmeri 681 m2, k.o. 655-Melje, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži v območju »industrijskega kompleksa Henkel«. Zemljišče leži v območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 05/07, 01/08, 05/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 02/11, 04/11, 12/11, 23/11, 4/12, 10/12) in predstavlja površine za proizvodnjo in skladiščenje. Zemljišče, parc. št. 732/1, bo prodana najmanj po izhodiščni ceni 36.774,00 EUR po metodi javnega zbiranja ponudb. V ceni ni zajet DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja in ni zajet v ceni za m2 zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. Rok za realizacijo posameznega pravnega posla je do 31. 10. 2013. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o. 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 6. 8. 2013 in sicer pod točko 1) 12.300,00 EUR, pod točko 2) 7.613,00 EUR, pod točko 3) 1.260,00 EUR, pod točko 4) 852,00 EUR, pod točko 5) 266,00 EUR, pod točko 6) 896,00 EUR, pod točko 7) 1.351,00 EUR, pod točko 8) 3.677,40 EUR. – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišča – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno ceno, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča in oznako točka 1) ali točka 2) – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do srede, 7. 8. 2013, do 11.30. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno in sicer v četrtek, 8. 8. 2013 ob 9. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist MOM. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bodo posameznim kupcem nepremičnine izročile v posest in izdano bo zemljiškoknjižno dovolilo, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o./MOM lahko karkoli do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-15-54 ali 02/220-14-23 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost