Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-45/2013-5 Ob-3181/13 , Stran 2155
Št. 478-45/2013-5 Ob-3181/13
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu. 2. Predmet prodaje in izklicna cena: nepremičnine po seznamu 2.1. Mansardno stanovanje v Vitanju Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi in sicer posamezni del št. 17 v stavbi 101, k.o. 1095-Vitanje, z ID znakom 1095-101-17, v izmeri 41,05 m2, na naslovu: Na gmajni 2, 3205 Vitanje. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina je urejena. Izklicna cena za stanovanje znaša 34.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 3.400,00 EUR. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – stanovanje Vitanje«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 2.2. Kompleks Obore, k.o. 1100 – Zreče Predmet prodaje je kompleks dveh nezazidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 886/42, z ID znakom 1100-886/42-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 416 m2 in parc. št. 886/43, z ID znakom 1100-886/43-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 89 m2. Nepremičnini nista obremenjeni s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno. Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posamezne nepremičnine ni možen) in nista komunalno opremljeni. V naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči primerni, za gradnjo stanovanjskega objekta. Komunalni vodi so v neposredni bližini nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje zgraditi priključke s soglasji posameznega upravljavca komunalne infrastrukture. Čez nepremičnino s parc. št. 886/42 z ID znakom 1100-886/42-0, k.o. 1100 – Zreče je zgrajen magistralni vod za javni vodovod z jaški in zapornimi ventili v lasti Občine Zreče. Kupec se z nakupom predmetnih nepremičnin hkrati z izvedbo prenosa lastninske pravice na njegovo ime, zaveže ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca za namen gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora vodovodnega sistema. Ustanovitev navedene služnosti je bistvena sestavina pravnega posla. Izklicna cena obeh nepremičnin, v skupni izmeri 505 m2 znaša 27.775,00 EUR (55 EUR/m2). V ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 2.777,50 EUR. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – kompleks obore«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 2.3. Kompleks Mladinska ulica, k.o. 1100 – Zreče Predmet prodaje je kompleks dveh nezazidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 927/3, z ID znakom 1100-927/3-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 426 m2 in parc. št. 935/21 z ID znakom 1100-935/21-0, k.o. 1100 – Zreče, v izmeri 594 m2. Nepremičnini nista obremenjeni s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno. Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posamezne nepremičnine ni možen) in v naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči primerni, za gradnjo večstanovanjskega objekta. Komunalni vodi so v neposredni bližini nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje zgraditi priključke s soglasji posameznega upravljavca komunalne infrastrukture. Izklicna cena obeh nepremičnin v skupni izmeri 1.020 m2 znaša 56.100,00 EUR (55 EUR/m2). V ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 5.610,00 EUR. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – kompleks Mladinska ulica«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 2.4. Kompleks Pasja gorca, k.o. 1105 – Škalce Predmet prodaje je kompleks dveh nezazidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 127/2, z ID znakom 1105-127/2-0, k.o. 1105 – Škalce, v izmeri 1.812 m2 in parc. št. 127/3, z ID znakom 1105-127/3-0, k.o. 1105 – Škalce, v izmeri 276 m2. Nepremičnini nista obremenjeni s stvarnimi ali drugimi pravicami. Lastništvo v zemljiški knjigi je urejeno. Zemljišči se prodajata kot celota (nakup posamezne nepremičnine ni možen) in nista komunalno opremljeni. V naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči primerni, za gradnjo večstanovanjskega objekta. Komunalni vodi so v neposredni bližini nepremičnine. Bodoči kupec se zavezuje zgraditi priključke s soglasji posameznega upravljavca komunalne infrastrukture. Izklicna cena obeh nepremičnin v skupni izmeri 2.088 m2, znaša 88.740,00 EUR (42,5 EUR/m2). V ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 8.874,00 EUR. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – kompleks Pasja gorca«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 3. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. Pri nepremičnini pod zap. št. 2.2. se kupec zaveže ustanoviti služnostno pravico v korist prodajalca za namen gradnje, vzdrževanja, popravil in nadzora vodovodnega sistema. Pri nepremičninah pod zap. št. 2.2., 2.3. in 2.4., komunalni prispevek za nepremičnine ni zajet v ceni in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do torka, 13. 8. 2013 do 8.30, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – zaporedno številko nepremičnine za katero daje ponudbo npr. 2.1. stanovanje Vitanje ali 2.2. kompleks obore«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pravne osebe, ki imajo sedež v EU predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v EU; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Zreče; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine, za katero daje ponudbo, poznano. c) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine (kompleksa) umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 5. Čas in kraj odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo v torek, 13. avgusta 2013, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, in sicer: – ob 9. uri za 2.1. – Mansardno stanovanje v Vitanju – ob 9.30 za 2.2. – Kompleks Obore – ob 10. uri za 2.3. – Kompleks Mladinska ulica – ob 10.30 za 2.4. – Kompleks Pasja gorca. Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 6. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri Banki Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Zreče bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini (kompleksu) v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema obvestila s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje za vse nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 8. Podrobnejše informacije Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetnih nepremičninah dobite pri Mateji Čremošnik, e-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu, po tel. 03/757-17-05 ali 051/610-371 ali v času odsotnosti pri Poloni Matevžič, e-pošta: polona.matevzic@zrece.eu, po tel. 03/757-17-12. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče

AAA Zlata odličnost