Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2417. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice, stran 6897.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 8. 7. 2013 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja gospodarstva v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice.
(2) Namen je spodbujanje rasti in razvoja podjetij, ki bodo širila svojo dejavnost na območju občine in prispevala k večji zaposlenosti občanov, zlasti tistih s stalnim prebivališčem v občini, ki preko plačila dohodnine in javnih storitev krepijo njeno finančno stabilnost.
2. člen
(pravna podlaga)
(1) Pomoč po tem pravilniku se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES), št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
(2) Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna.
3. člen
(namen dodeljevanja)
(1) Po tem pravilniku se sofinancirajo začetne naložbe v nakup zemljišč pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
(1) Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo statusno pravno obliko.
(2) Za ugotavljanje velikosti podjetja, se uporablja opredelitev velikosti, kot jo določa Zakon o gospodarskih družbah.
(3) Upravičenec mora imeti sedež v Občini Brežice in mora zaposlovati vsaj 50 % zaposlenih s stalnim prebivališčem v Občini Brežice.
(4) Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezava družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25 %. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti podjetniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
(5) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
– so v skladu z zakonom, ki ureja o finančno poslovanje podjetij, prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezni, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe,
– podjetja v težavah, pri čemer se šteje, da je podjetje v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
– so iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) ŠT. 104/2000 in premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002,
– imajo neporavnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določnih s predpisi,
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do dajalca pomoči,
– delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
5. člen
(instrumenti)
(1) Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranja cene nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtno-poslovnih conah, ne glede na to, ali je stavbno zemljišče kupljeno od lokalne skupnosti, fizične osebe ali pravne osebe.
(2) Upravičeni strošek je strošek nakupa stavbnega zemljišča v industrijskih in obrtno-poslovnih conah, brez davka na dodano vrednost.
6. člen
(določitev intenzivnosti)
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za mikro, majhna in srednja podjetja je do 40 % upravičenih stroškov nakupa zemljišč v industrijskih in obrtno-poslovnih conah. Za velika podjetja je zgornja meja intenzivnosti pomoči 30 % nakupa zemljišč v industrijskih in obrtno poslovnih conah.
7. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili o državni pomoči in pomoči de minimis.
(2) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
8. člen
(pogoji dodeljevanja)
(1) Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč in izjavo o drugih, že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilom, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Prejemnik državne pomoči mora na nepremičnini, za katero je prejel pomoč po tem pravilniku, zgraditi objekt in začeti s poslovanjem v njem najkasneje v roku enega leta od prejema pomoči, v objektu pa mora izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. Kolikor so prejemniki pomoči mala in srednja podjetja mora projekt ostati v Občini Brežice vsaj tri leta po končani naložbi. Način zavarovanja državne pomoči v primeru neizpolnjevanje pogojev prejemnika pomoči, se določijo v javnem razpisu in pogodbi oddeljevanju državnih pomoči.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
(1) Pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Za izvedbo postopka župan imenuje komisijo.
(3) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči direktor občinske uprave s sklepom.
(4) Kolikor je znesek, ki izhaja iz upravičenih vlog, večji kot razpoložljivih sredstev za posamezen instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih v predpisanem roku.
10. člen
(pogodba)
Občina Brežice z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
(vračilo sredstev)
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2013
Brežice, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost