Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2437. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del, stran 6938.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 50/10) je Občinski svet Občine Postojna na 15. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L OK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 35/13).
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del, ki ga je izdelalo podjetje T-PRING d.o.o., iz Kopra, pod številko 43-2011, v februarju 2013.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIDZ_1);
– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPIPZ_1);
– prometno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_PO1);
– fekalno kanalizacijo omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_FKO1);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_VO1);
– objekti ravnanja z odpadki (oznaka obračunskega območja OBO_ORO1) in
– javne površine (oznaka obračunskega območja OBO_JP1).
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah programa opremljanja, ki so sestavni del tega odloka.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Postojna (Uradi list RS, št. 106/11).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
 KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer je:
– KP(ij): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– A(parcela): površina parcele,
– Cp(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ct(ij): obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– K(dejavnost): občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
pri čemer je:
– KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
– KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
7. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka. Kot izhodiščni datum za indeksiranje se porablja datum uveljavitve programa opremljanja.
8. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi:Dti= 0,5:0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (D(pi)) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (D(ti)) pa 0,5.
9. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Klas.  |Klasifikacija             |  Faktor K  |
|št.   |                    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|11100  |Enostanovanjske stavbe         |   0,7   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|11210  |Dvostanovanjske stavbe         |   0,7   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|11210  |Športna igrišča (samo igrišča za    |       |
|    |športe na prostem, kot so tenis,    |       |
|    |košarka ipd.)             |   1,3   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|12410  |Drugi gradbeno-inženirski objekti za  |       |
|    |šport in rekreacijo in prosti čas   |       |
|    |(samo otroška igrišča, in druga javna |       |
|    |igrišča, vrtovi, parki, trgi, ki    |       |
|    |služijo samo za potrebe območja)    |   0,7   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2302  |Energetski objekti – dopustni samo za |       |
|    |fotovoltaične sisteme, ki so del    |       |
|    |strehe ali fasade objektov       |   1,0   |
+--------+---------------------------------------+--------------+
10. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  | Površina | Vrednost |Vrednost |
|        |obračunskega | parcele |  [EUR]  |na enoto |
|        |  območja  |  [m2]  |      | Cpi_P |
|        |       |     |      |[EUR/ m2]|
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|I. STROŠKI   |OBO_SPRIDZ1 | 11.874,00| 39.208,13|  3,302|
|PRIDOBIVANJA  |       |     |      |     |
|ZEMLJIŠČ    |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|II. STROŠKI   |OBO_SPIPZ1  | 11.874,00| 13.950,00|  1,175|
|PRIPRAVE    |       |     |      |     |
|ZEMLJIŠČ    |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|III. STROŠKI  |       |     |      |     |
|GRADNJE OPREME |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|Prometna    |OBO_PO1   | 11.874,00| 174.009,40|  14,655|
|omrežja     |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|Fekalno     |OBO_FKO1   | 14.036,45| 130.855,00|  9,323|
|kanalizacijsko |       |     |      |     |
|omrežje     |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|Vodovodno    |OBO_VO1   | 11.874,00| 154.650,00|  13,024|
|omrežje     |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|Objekti     |OBO_ORO1   | 11.874,00|  3.500,00|  0,295|
|ravnanja z   |       |     |      |     |
|odpadki     |       |     |      |     |
+----------------+-------------+----------+-----------+---------+
|Javne površine |OBO_JP1   | 11.874,00|  7.474,60|  0,629|
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA        | 523.647,13|  42,403|
+-----------------------------------------+-----------+---------+
(2) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so (Cti):
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
| Vrsta opreme  |  Oznaka  | Neto  | Vrednost | Vrednost|
|         |obračunskega |tlorisna |  [EUR]  | ne enoto|
|         |  območja  |površina |      | Cti_P |
|         |       |objektov |      |[EUR/ m2]|
|         |       | [m2]  |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|I. STROŠKI    |OBO_SPRIDZ1 | 4.131,00| 39.208,13|  9,491|
|PRIDOBIVANJA   |       |     |      |     |
|ZEMLJIŠČ     |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|II. STROŠKI   |OBO_SPIPZ1  | 4.131,00| 13.950,00|  3,377|
|PRIPRAVE     |       |     |      |     |
|ZEMLJIŠČ     |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|III. STROŠKI   |       |     |      |     |
|GRADNJE OPREME  |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|Prometna omrežja |OBO_PO1   | 4.131,00| 174.009,40|  42,123|
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|Fekalno     |OBO_FKO1   | 5.021,33| 130.855,00|  26,060|
|kanalizacijsko  |       |     |      |     |
|omrežje     |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|Vodovodno    |OBO_VO1   | 4.131,00| 154.650,00|  37,436|
|omrežje     |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|Objekti ravnanja |OBO_ORO1   | 4.131,00|  3.500,00|  0,847|
|z odpadki    |       |     |      |     |
+-----------------+-------------+---------+-----------+---------+
|Javne površine  |OBO_JP1   | 4.131,00|  7.474,60|  1,809|
+-----------------------------------------+-----------+---------+
|SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA        | 523.647,13| 121,143|
+-----------------------------------------+-----------+---------+
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti ali se ne priključi na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Postojna. Občina Postojna lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku ali največ do šest obrokov, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek poravnan pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma za obstoječe objekte pred priključitvijo objekta na komunalno infrastrukturo. Po plačilu celotnega komunalnega prispevka Občina Postojna izda Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku. O možnosti obročnega plačila komunalnega prispevka odloči župan na predlog zavezanca, za kar se sklene poseben dogovor, v katerem se določijo tudi roki obročnega plačila komunalnega prispevka.
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12).
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Postojna za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN Nad Rupo PL 10 – JZ del.
20. člen
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Postojna.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2010-74
Postojna, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost