Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 73/2013 Ob-3219/13 , Stran 2127
Št. 73/2013 Ob-3219/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09,102/12) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
sofinanciranja sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini za leto 2013 (159. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2013 in 31. 10. 2014. Med upravičene stroške za udeležbo na tekmovanju štejejo potni stroški, stroški bivanja, kotizacij in prijavnin na tekmovanje oziroma vsi ostali stroški neposredno povezani z udeležbo na tekmovanju, katerih obstoj in plačilo lahko prijavitelj ustrezno izkaže. Priprave na tekmovanje niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 250.000,00 EUR. 3. Višina sofinanciranja Sofinanciranje se dodeli za udeležbo tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ dva mentorja. Za sofinanciranje je mogoče uveljavljati dva mentorja le, če se tekmovanja udeleži več kot 10 tekmovalcev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa. Višina sofinanciranja na osebo se določi glede na državo, v kateri tekmovanje poteka, kot je navedeno v preglednici spodaj. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer: – javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, – raziskovalne ustanove, – strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove. Organizacije iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: prijavitelj) za namen udeležbe na tekmovanju, za katerega sofinanciranje se prijavljajo, ne smejo prejeti sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport oziroma drugih javnih sredstev. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne skupine: – je redno vpisan na srednješolski, višješolski ali visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji, – ni zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji ali v tujini, – je kot posameznik tekmovalec ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjih treh odstavkov. Tekmovanje mora zadostiti naslednjim pogojem: – je namenjeno dijakom oziroma študentom, – ima mednarodno udeležbo, – poteka v tujini, – se začne med 1. 1. 2013 in 31. 10. 2014, – je iz znanja, pri čemer je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden izbor na državnem tekmovanju ali gre za tekmovanje iz znanja z vsaj 3-letno predhodno tradicijo, ali je z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja, – ni s področja umetnosti, kulture ali športa, – ne gre za udeležbo na simpozijih, znanstvenih ali strokovnih konferencah, festivalih oziroma primerljivih prireditvah, znotraj katerih poteka tekmovanje, temveč zgolj za prireditve, ki so primarno tekmovanja oziroma prireditve, katerih glavni namen je tekmovati (competition, championship, contest, etc). Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem prejme na samem tekmovanju, ob tem pa ne generira novega znanja v disciplini tega tekmovanja. Tekmovanje iz znanstveno-raziskovalnega oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko problem podan predhodno ali na samem tekmovanju. Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje največ dva mentorja. Vsak prijavljeni mentor mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina, – na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, – je sodeloval oziroma sodeluje pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje, – bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno skupino na tekmovanje. Sredstva za sofinanciranje udeležbe posameznega dijaka oziroma študenta na istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat. 5. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – uradno potrdilo o vpisu, iz katerega je razvidno, da gre za redni vpis, veljavno za tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja udeležil, in sicer za vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka oziroma študenta, – podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje podpisati tudi njegov zakoniti zastopnik, – podpisano izjavo vsakega za sofinanciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa, na predpisanem obrazcu, s soglasjem k prijavi, – uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen, termin ter država tekmovanja, – za tekmovanja iz znanja dokazilo o udeležbi oziroma uvrstitvi na državnem tekmovanju, če predhoden izbor na državnem tekmovanju obstaja, oziroma dokazilo, da ima tekmovanje vsaj 3-letno predhodno tradicijo, – dokazilo o plačilu upravne takse v višini, kot je določena v zadnjem odstavku 5. točke. Dokazila, z izjemo dokazil iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, so lahko kopije, vendar si sklad pridržuje pravico zahtevati originale oziroma overjene prepise na vpogled, če presodi, da predložene kopije dokazil niso ustrezne. Elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije. Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravnih taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava. Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637; naziv prejemnika: Upravne takse-državne; referenca: SI11 96091-7111002-159; namen: upravna taksa; koda namena: GOVT. O plačilu upravne takse prijavitelj predloži dokazilo. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Javni razpis določa odprti rok prijave, zato bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine, – tekmovalec ali tekmovalna skupina je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju, – dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS, – tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so študenti (pri skupinah, kjer so člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za študente), – tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik vseh članov skupine). Sklad predlog upravičencev pripravi tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev na tem javnem razpisu. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju. 8. Nakazilo sredstev Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila o odhodu dijakov oziroma študentov na tekmovanje. 9. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan prejeta finančna sredstva porabiti za namen, za katerega so bila podeljena, torej za kritje stroškov, neposredno povezanih z udeležbo na tekmovanju, kot to opredeljuje 1. točka Predmet javnega razpisa tega javnega razpisa. Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja za sofinanciranje. Prav tako je prijavitelj v roku enega meseca po zaključku tekmovanja oziroma v roku enega meseca od izplačila sredstev, če je tekmovanje že potekalo, dolžan skladu predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini. Obrazec za pripravo poročila o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini se nahaja na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si ob razpisni dokumentaciji. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 10. Dostopnost razpisne dokumentacije Razpisno besedilo skupaj z vsemi predpisanimi obrazci (prijavnica, izjava mentorja, podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini) je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek, med 9. in 14. uro. 11. Rok in način oddaje vlog Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Ad futura – 159. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2014. Vloga je oddana pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za oddajo vlog. Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek, med 9 in 15. uro, ob sredah, med 9. in 16. uro, ter ob petkih, med 9. in 14. uro. Osebno oddana vloga se bo štela za pravočasno, če bo vložena najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog v poslovnem času. Vloge, vložene po poteku roka za oddajo vlog, bo sklad zavrgel. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu (prijavnici) in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k dopolnitvi vloge. Če prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, določenem v pozivu za dopolnitev vloge, bo sklad tako vlogo zavrgel. Če prijavitelj odstopi od vloge, mora o tem pisno obvestiti sklad. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kateregakoli pogoja tega javnega razpisa, bo sklad zavrnil. O pritožbah odloča Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložil pritožbo. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, med uradnimi urami vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na št. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost