Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 478-11/2010 Ob-3220/13 , Stran 2146
Št. 478-11/2010 Ob-3220/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 3. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnine z naslednjimi zemljiškoknjižnimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmet prodaje je nepremičnina na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, ki obsega stavbo s pripadajočim zemljiščem. Stavba št. 837, k. o. Melje, v izmeri 4.633,20 m², leži na zemljišču s parc. št. 613/2, k.o. Melje, ki je veliko 1954 m². Kot lastnica nepremičnine je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi vpisana Republika Slovenija. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine z ID znakom: 655-613/2-0, parc. št. 613/2, k.o. 655 Melje je urejeno. Predmetna nepremičnina se ne uporablja oziroma ni zasedena in je bremen prosta. Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Maribor, št. 35010-1244/2012, z dne 12. 7. 2012 izhaja, da se po namenski rabi zemljišče s parc. št. 613/2, k.o. Melje nahaja v območju stavbnih zemljišč v ureditvenem območju naselja (površine za proizvodnjo in skladiščenje), in da na nepremičnini nima nihče pravice do uveljavljanja predkupne pravice. Izklicna cena: 673.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnini, ki ga plača kupec. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 5.000,00 EUR. 5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino za nepremičnino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 67.300,00 EUR in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb; – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne dražbe ne bodo mogli sodelovati. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 6. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene oziroma v višini 67.300,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba TIM. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 7. Način, mesto in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 8. 2013, na naslovu Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6. nadstropju, št. 614, s pričetkom ob 10. uri. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom prostorov Ogled predmeta prodaje oziroma javne dražbe je možen po predhodni najavi, in sicer najkasneje do dne 15. 8. 2013. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktni osebi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Srečka Koklja, srecko.kokelj@gov.si, tel. 01/478-47-94 (ogled nepremičnine) oziroma Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, tel. 01/478-47-20 (ostale informacije). Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba bo objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premo zenjem/. 9. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. – V roku 15-ih dni po zaključku javne dražbe bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 10. Način in rok plačila Kupec je dolžan poravnati znesek kupnine v korist podračuna EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200013-74551013, z navedbo namena nakazila: Nakup nepremičnine na naslovu Kraljeviča Marka 21, Maribor, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost