Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2402. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, stran 6871.

Na podlagi četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06, 42/09, 85/10, 62/11 in 100/11) se besedilo 1.a člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113).«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Banka, ki ima položaj EU nadrejene banke, mora zahteve tega sklepa izpolnjevati na podlagi njenega konsolidiranega finančnega položaja. Banka, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, mora zahteve tega sklepa izpolnjevati na podlagi konsolidiranega finančnega položaja tega finančnega holdinga ali tega mešanega finančnega holdinga v primerih, ko je na podlagi 287. in 288. člena ZBan-1 Banka Slovenije pristojna za nadzor nad to banko na konsolidirani podlagi.«.
3. člen
V točki (a) prvega odstavka 5. člena se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
V tretjem odstavku se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost