Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 341-1/2013-2 Ob-3197/13 , Stran 2135
Št. 341-1/2013-2 Ob-3197/13
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 57/10) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in spremembe) Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12) objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju: občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje. 4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.432,60 EUR. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Postopek za izbor prejemnika, – Vzorec pogodbe, – Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev, – Obrazce: – Obrazec – Prijava na razpis, – Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev. Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk in v vložišču občine. 7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine in sicer najkasneje do vključno 30. 8. 2013 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: – Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; – Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, dne 2. 9. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno. 9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij. 10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine, www.majsperk.si. ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk. 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan oziroma e-pošti.
Občina Majšperk

AAA Zlata odličnost