Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št. 4780-0001/2013 Ob-3214/13 , Stran 2162
Št. 4780-0001/2013 Ob-3214/13
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 34/11, 42/12, 24/13), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938000, ID za DDV: SI 47348429. 2. Naziv in sedež upravljavca: ATRIJ d.o.o., Ljubljanska 20, 3000 Celje. 3. Opis predmeta prodaje: stanovanje številka 1 na parc. št. 1041/4, k.o. Rogatec, z neto tlorisno površino 70,07 m2, vpisano v zemljiško knjigo pod ID 5907483, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu Strmolska ulica 6 v Rogatcu, in obsega kuhinjo 16,33 m2, sobo 12,07 m2, sobo 16,15 m2, kopalnico 5,77 m2, predprostor 7,15 m2, klet 8,29 m2 in balkon 4,31 m2. Uporabna površina stanovanja znaša 57,47 m2, ostala kvadratura predstavlja balkon in klet, s posebnim vhodom. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Pri nakupu ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se objekt nahaja v območju z oznako MS – SC1, to je območje urbanih središč, namenjeno opravljanju osebnih storitev, trgovinskih dejavnosti, hotelskih in podobnih storitev ter stanovanjski dejavnosti. Poslovno-stanovanjski objekt se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega premoženja (stanovanja). Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom v roku 15 dni od poziva prodajalca, v nasprotnem primeru lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 5. Ponudbena cena: izhodiščna vrednost za nepremičnino, ki je predmet prodaje je 31.900,00 EUR. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti. Davek na promet nepremičnin (2%) v ponudbeni ceni ni vključen. 6. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na podračun Občine Rogatec. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 7. Varščina Višino varščine, ki znaša 10% od izhodiščne vrednosti, je potrebno nakazati na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila »Varščina za stanovanje«. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo varščina brezobrestno vrnjena, v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 8. Način, mesto in rok oddaje ponudbe Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 5. 8. 2013 do 10. ure, v zaprti ovojnici z napisom »Ne odpiraj – Ponudba za stanovanje«, na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino v višini 10% izhodiščne vrednosti (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine; – fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudbe (za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike); – v primeru, da se v imenu ponudnika udeleži pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo in fotokopijo osebnega dokumenta pooblaščenca; – na ponudbi navesti predmet javne ponudbe ter ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko; – izjavo o 60 dnevni vezanosti na dano ponudbo. Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene bodo iz postopka izločene. 9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 5. 8. 2013, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo več ponudnikov s ponujenim istim zneskom kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove ponudbe. 10. Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 11. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan kriterij: – Ponujena cena Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 12. Ostale določbe: – župan Občine Rogatec lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti; – v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – Odl. US, 18/07 – Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF) vstopi vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca; – ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan; – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato kasnejše pripombe ne bodo upoštevane; – pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine; – dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji razpisa, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmetnega stanovanja, so na voljo pri Maji Kampoš, Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, na tel. 03/812-10-00 ali preko e-pošte: obcina.rogatec.maja@siol.net; – to javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Rogatec: www.rogatec.net.
Občina Rogatec

AAA Zlata odličnost