Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Ob-3222/13 , Stran 2149
Ob-3222/13
Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, razpisuje na podlagi 48. člena ZOFVI in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/01) delovno mesto direktorja (m/ž). Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj izobrazba druge stopnje (magistrski študij programa druge stopnje - bolonjski magisterij), univerzitetni študijski program, podiplomski študijski program za pridobitev specializacije, – pedagoško-andragoška izobrazba, – strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – predloži svoj program vodenja Ljudske univerze Rogaška Slatina. Zaželjeno je, da imajo kandidati andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter licence Usposabljanj za življenjsko uspešnost – UŽU programov. Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – overjeno kopijo diplome, – overjeno kopijo potrdila o pridobljeni pedagoško- andragoški izobrazbi, – overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, – overjeno kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem ustrezne delovne izkušnje; – originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Mandat direktorja zavoda traja pet let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina- svet zavoda, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Nepopolne prijave in prijave poslane po roku ne bodo upoštevane. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonskem roku.
Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost