Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 (rebalans 2), stran 6894.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09; 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 15. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013 (rebalans 2)
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) – v nadaljevanju: odlok – se 2. člen, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/podskupina           |       EUR|
|   |kontov/konto/podkonto         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  11.489.616,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  6.426.114,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  4.331.008,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |  1.375.197,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   719.909,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.749.039,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   774.973,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   214.660,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   346.824,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.407.582,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   207.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   157.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    50.000,00|
|   |neopredmet. dolgor. sred.       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.107.463,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  2.107.463,85|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  11.530.737,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.986.644,58|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   709.015,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   132.870,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.003.343,13|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    6.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |   135.416,45|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.777.652,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   321.994,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   218.817,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   443.574,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.793.267,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  4.623.540,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.623.540,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   142.901,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki |   127.901,00|
|   |niso proračunski uporabniki      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Inv. transf. proračunskim     |    15.000,00|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –41.121,00|
|   |(I.–II.)                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    5.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV |        0|
|   |(440+441+442+443)           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        |
|   |finančnih naložb            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    5.000,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   140.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   140.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   140.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –176.121,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –  |        |
|   |ali 0 ali +              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)     |   –140.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) |    41.121,00|
|   |= – III.                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   176.121,00|
|   |2012                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
«
2. člen
V odloku se peti odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2013 je določen v višini 64.072,45 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 034-3/2013-5
Bled, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
PRILOGA
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov – objavljen na spletni strani Občine Bled http://obcina.bled.si

AAA Zlata odličnost