Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

Št, 13-020-000256 Ob-3231/13 , Stran 2170
Št, 13-020-000256 Ob-3231/13
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFJCA, 87/11 – ZAvMS in 47/12) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev šestih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je šest pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa, če imetnik v treh mesecih od začetka delovanja multipleksa ne bo začel z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je pravico na tem razpisu dobil, v katerem od delujočih multipleksov na območju celotne Republike Slovenije, če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji. Imetnik je po pričetku izvrševanja pravice, ki je predmet tega javnega razpisa, dolžan to pravico izvrševati ves čas veljavnosti odločbe, s katero mu bo ta pravica dodeljena. Če imetnik pravice, ki je predmet tega razpisa, ne bo v celoti izvrševal, mu lahko Agencija po predhodnem opozorilu odločbo razveljavi. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis. 2.2. Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira, na celotnem območju Republike Slovenije. 2.3. Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: Komisija) bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudb glede programskih vsebin. Svet bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 »Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin. Ocenjevanje ponudb na podlagi razpisanih meril se bo izvedlo samo, če bo nanj prispelo več popolnih ponudb ponudnikov, ki izpolnjujejo vse pogoje na javnem razpisu, kot pa je razpisanih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. Če bo na javni razpis prispelo šest ali manj popolnih ponudb ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje na javnem razpisu, Komisija in Svet zadevnih ponudb ne bosta ocenjevala, temveč bo Komisija Svetu poslala popolne ponudbe in poročilo o izpolnjevanju pogojev, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudb. Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda Svet, vsem izbranim ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. 3.1. Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. (0-18 točk) 3.2. Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. (0-12 točk) 3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0-12 točk) 3.4. Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk. (0-15 točk) 3.5. Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-4 točke) 3.6. Ekonomsko stanje Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0-15 točk) 3.7. Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na navedene reference. Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, števila let delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0-18 točk) 3.8. Prosta dostopnost (nekodiranost) programa Ocena je vezana na izjavo o prosti dostopnosti (nekodiranosti) programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 6 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-6 točk) 3.9. Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne produkcije Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. 3.10 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 2. 9. 2013 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov Agencije po izteku roka, bo Agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu Agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 5. 9. 2013, ob 10. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktne osebe: Anže Kolšek (anze.kolsek@apek.si), Teja Antončič (teja.antoncic@apek.si), Marko Štefelin (marko.stefelin@apek.si), tel. 01/583-63-00. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost